Dobre perspektywy dla UE

Coraz więcej obywateli ma poczucie, że odnieśli korzyści z najważniejszych strategii politycznych Unii, a dwie trzecie Europejczyków opowiada się za silną UE w obszarze wymiany handlowej. Ponadto większość Europejczyków pozytywnie postrzega UE, zaś odsetek osób, które mają poczucie, że ich głos się liczy, jest najwyższy od 2004 r.

Poniżej przedstawiamy wybrane najważniejsze wyniki standardowego badania Eurobarometr przeprowadzonego w dniach 17–28 marca.

1. Optymistyczne nastawienie do stanu gospodarki oraz silne poparcie dla euro

Europejczycy nadal wyrażają pozytywną opinię na temat stanu gospodarki europejskiej (50 proc., +2 punkty procentowe od jesieni 2017 r. w porównaniu do 37 proc., -2, osób wyrażających opinię negatywną) – jest to najwyższy wynik od 2007 r. W 25 państwach członkowskich większość respondentów twierdzi, że sytuacja gospodarki europejskiej jest dobra (jesienią 2017 r. były to 23 państwa). Od jesieni 2017 r. sytuacja postrzegana jest w bardziej pozytywnym świetle w 21 państwach członkowskich.

Po raz pierwszy od wiosny 2007 r. pozytywne opinie na temat sytuacji gospodarki krajowej (49 proc., +1) przeważają nad opiniami negatywnymi (47 proc., -2). Od jesieni 2017 r. pozytywne odczucia dotyczące gospodarki wzrosły w 18 państwach członkowskich, na czele z Portugalią (43 proc., +10), Irlandią (79 proc., +7), Finlandią (77 proc., +6) i Litwą (38 proc., +6). Opinie różnią się pomiędzy państwami członkowskimi. Na przykład w Holandii i w Luksemburgu sytuację gospodarki krajowej dobrze ocenia 93 proc. obywateli, podczas gdy w Grecji odsetek ten wynosi zaledwie 2 proc.

Poparcie dla unii gospodarczej i walutowej oraz dla waluty euro utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie: trzy czwarte respondentów (74 proc.) w strefie euro wspiera jedną walutę UE.

2. Rośnie poziom zaufania do Unii Europejskiej

Zaufanie do UE wzrasta (42 proc., +1) i jest na najwyższym poziomie od jesieni 2010 r. Większość respondentów ma zaufanie do UE w 15 państwach członkowskich. Zaufanie do UE jest największe na Litwie (66 proc.), w Portugalii i Danii (po 57 proc.) oraz w Luksemburgu i Bułgarii (po 56 proc.). Od jesieni 2017 r. zaufanie do UE zwiększyło się w 19 państwach, w szczególności w Portugalii (57 proc., +6) i Słowenii (44 proc., +6), natomiast spadło w sześciu krajach, w szczególności w Belgii (47 proc., -6), na Węgrzech (44 proc., -5) i na Słowacji (44 proc., -4).

40 proc. Europejczyków ma pozytywny obraz UE (37 proc. ma do UE stosunek neutralny, a jedynie 21 proc. – negatywny). Takie pozytywne postrzeganie odnotowano w 15 państwach członkowskich, przy czym najwyższy odsetek zarejestrowano w Irlandii (64 proc.), Bułgarii i Portugalii (po 56 proc.) oraz w Luksemburgu (54 proc.).

Zaufanie do UE jest nadal wyższe niż zaufanie do krajowych rządów lub parlamentów. 42 proc. Europejczyków ufa Unii Europejskiej, a 34 proc. ufa swojemu krajowemu parlamentowi i rządowi krajowemu.

Większość Europejczyków jest optymistycznie nastawiona do przyszłości UE (58 proc., +1). Tak jest w przypadku wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem dwóch: Grecji (gdzie mimo wzrostu optymizmu o pięć punktów procentowych, 53 proc. respondentów jest nastawionych pesymistycznie w porównaniu do 42 proc. nastawionych optymistycznie) oraz Zjednoczonego Królestwa (48 proc. w porównaniu do 43 proc.). Optymizm jest największy w Irlandii (84 proc.), Portugalii (71 proc.), Luksemburgu (71 proc.) oraz na Malcie, Litwie i w Danii (po 70 proc.). Na przeciwległym końcu skali znalazły się Francja (48 proc.) oraz Cypr i Włochy (po 54 proc.).

Dwa największe osiągnięcia UE to według Europejczyków „swobodny przepływ osób, towarów i usług na terytorium UE” (58 proc.) oraz „pokój panujący wśród państw członkowskich UE”(54 proc.). Ponadto 70 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE. Po raz pierwszy od wiosny 2010 r. pogląd ten podziela większość we wszystkich państwach członkowskich.

3. Największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem

Głównym wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie UE (38 proc., -1), jest imigracja. Na drugim miejscu wymieniany jest terroryzm (29 proc., -9), który nadal plasuje się przed sytuacją gospodarczą (18 proc., +1), stanem finansów publicznych państw członkowskich (17 proc., +1) czy bezrobociem (14 proc., +1).

Na szczeblu krajowym najważniejsze problemy to nadal bezrobocie (25 proc., bez zmian), zdrowie i zabezpieczenie społeczne (23 proc., +3) oraz imigracja (21 proc., -1). Zdrowie i zabezpieczenie społeczne osiągnęło nowy rekordowy wynik i obecnie jest na drugim miejscu wśród odpowiedzi respondentów, po raz pierwszy od wiosny 2007 r.

4. Europejczycy odczuwają korzyści płynące z unijnych strategii politycznych i osiągnięć Unii

W porównaniu z wiosną 2014 r. więcej obywateli odczuwa korzyści z kluczowych inicjatyw unijnych, takich jak zniesienie lub ograniczenie kontroli granicznych podczas podróży za granicę (53 proc., +1), tańsze rozmowy z telefonu komórkowego w innym kraju UE (48 proc., +14), wzmocnienie praw konsumentów przy zakupie towarów lub usług w innym kraju UE (37 proc., +13) czy wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych (34 proc., +12).

Co więcej, istnieje silne poparcie dla priorytetów, które wyznaczyła sobie Komisja. Swobodny przepływ jest popierany przez 82 proc. respondentów (+1), a wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony przez 75 proc. (bez zmian). Po raz pierwszy obywatele zostali również zapytani o stanowisko w sprawie polityki handlowej UE: 71 proc. wyraziło poparcie dla tej polityki.

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2018 r. (EB 89) przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 17 do 28 marca 2018 r. W badaniu wzięło udział 33 130 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i z krajów kandydujących[1].

Dodatkowe informacje

Standardowe badanie Eurobarometr 89

 

[1] Tj. z 28 państw członkowskich UE, pięciu krajów kandydujących (Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Czarnogóry, Serbii i Albanii) oraz spośród społeczności Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.