Dezinformacja na cenzurowanym

Google, Facebook, Twitter i Mozilla realizują uzgodniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, ale przed wyborami Parlamentu Europejskiego należy jeszcze zwiększyć wysiłki w tym zakresie – ocenia KE. To wnioski płynące z pierwszego sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, podpisanego w październiku 2018 r.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla i stowarzyszenia branżowe reprezentujące sektor reklamy przedstawiły swoje pierwsze sprawozdania w sprawie środków, które podejmują w celu przestrzegania kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Poczyniono pewne postępy, zwłaszcza w zakresie usuwania fałszywych kont i ograniczania widoczności stron promujących dezinformację. Potrzebne są jednak dodatkowe działania, aby zapewnić pełną przejrzystość reklam politycznych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy umożliwić na potrzeby badań odpowiedni dostęp do umieszczonych na platformach danych oraz zapewnić należytą współpracę między platformami a poszczególnymi państwami członkowskimi poprzez punkty kontaktowe w ramach systemu wczesnego ostrzegania.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Sygnatariusze podjęli działania, na przykład umożliwili użytkownikom uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o źródle artykułu lub reklamy. Teraz powinni zadbać o to, by narzędzia te były dostępne dla wszystkich w całej UE, monitorować ich skuteczność oraz stale dostosowywać je do nowych sposobów rozprzestrzeniania dezinformacji. Nie mamy czasu do stracenia.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: – Dzięki inauguracji w ubiegłym tygodniu europejskiej sieci współpracy wyborczej z organami UE i dzisiejszej publikacji sprawozdań zwiększamy tempo na wszystkich frontach, aby zapewnić wolne i uczciwe wybory. Spodziewam się, że przedsiębiorstwa wypełnią swoje zobowiązania i potwierdzą swoimi działaniami deklarowane zaangażowanie. Czas ucieka, musimy działać natychmiast.

Julian King, komisarz do spraw unii bezpieczeństwa, zauważył: – Z uwagi na zbilżające się wybory europejskie wszelkie postępy w walce z dezinformacją są mile widziane. Musimy jednak działać skuteczniej i szybciej przed majowymi wyborami. Nie chcemy obudzić się po wyborach i zdać sobie sprawę, że powinniśmy byli zrobić więcej.

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: – Te sprawozdania słusznie skupiają się na pilnych działaniach, takich jak usuwanie fałszywych kont. To dobry początek. Teraz oczekuję, że sygnatariusze zintensyfikują monitorowanie i sprawozdawczość oraz zacieśnią współpracę z weryfikatorami faktów i społecznością naukową. Musimy zapewnić obywatelom dostęp do obiektywnych informacji, umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów.

Zgodnie ze sprawozdaniami, które dotyczą środków podjętych do dnia 31 grudnia 2018 r., działania przedsiębiorstw internetowych są bardziej zaawansowane i kompleksowe w niektórych obszarach, na przykład w zakresie usuwania fałszywych kont oraz likwidacji dochodów podmiotów będących źródłem dezinformacji, jednak w innych obszarach pozostaje dużo do zrobienia.

Sprawozdania pokazują, że:

  • Facebook podjął lub podejmuje działania mające na celu wdrożenie wszystkich zobowiązań, musi jednak wyraźniej określić, w jaki sposób wykorzysta narzędzia służące wzmocnieniu pozycji konsumentów i zacieśni współpracę z weryfikatorami faktów i środowiskiem naukowym w całej UE.
  • Google podjął kroki w celu wdrożenia wszystkich swoich zobowiązań, w szczególności mających na celu poprawę kontroli praktyk reklamowych, przejrzystości reklamy politycznej oraz zapewnienia użytkownikom informacji, narzędzi i wsparcia, aby wzmocnić ich pozycję podczas korzystania z internetu. Niektóre narzędzia są jednak dostępne tylko w niewielkiej liczbie państw członkowskich. Komisja wzywa również Google do wykorzystania wyszukiwarki internetowej do wspierania działań badawczych na szerszą skalę.
  • Twitter potraktował priorytetowo działania podejmowane przeciwko podmiotom działającym w złych intencjach, zamykanie fałszywych lub podejrzanych kont oraz eliminowanie zautomatyzowanych systemów / botów. Potrzebujemy jednak dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób ograniczy to rozpowszechnianie tweetów umieszczanych przez podmioty będące źródłem dezinformacji.
  • Mozilla ma wprowadzić na rynek unowocześnioną wersję swojej przeglądarki w celu zablokowania automatycznego śledzenia krzyżowego (ang. cross-site tracking), powinna jednak wyraźniej określić, w jaki sposób ograniczy to informacje na temat sposobów korzystania z przeglądarki przez użytkowników, które mogłyby być wykorzystywane w kampaniach dezinformacyjnych.

W odniesieniu do kolejnych sprawozdań Komisja oczekuje, że Google, Facebook, Twitter i Mozilla przyjmą bardziej systemowe podejście, które umożliwi odpowiednie i regularne monitorowanie oraz ocenę na podstawie odpowiednich danych dotyczących wyników.

Jeżeli chodzi o przedstawicieli stowarzyszeń handlowych reprezentujących sektor reklamy, takich jak Światowa Federacja Reklamodawców (World Federation of Advertisers), Europejskie Stowarzyszenie Agencji Komunikacyjnych (European Association of Communication Agencies) oraz Europejski Związek Pracodawców Branży Internetowej (Interactive Advertising Bureau Europe), Komisja odnotowuje ich pozytywne wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości na temat kodeksu. Zwraca jednocześnie uwagę na brak sygnatariuszy korporacyjnych i podkreśla kluczową rolę marek i reklamodawców w działaniach zapobiegających czerpaniu dochodów przez podmioty będące źródłem dezinformacji.

Dalsze działania

Sprawozdania obejmują działania podejmowane przez przedsiębiorstwa internetowe i sektor reklamowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Platformy internetowe powinny przekazać Komisji szczegółowe informacje na temat stycznia 2019 r. w najbliższych dniach. Pierwsze miesięczne sprawozdanie zostanie opublikowane w lutym 2019 r., a kolejne sprawozdania będą sporządzane co miesiąc do maja 2019 r. Pozwoli to Komisji upewnić się, że przed wyborami europejskimi wypracowano skuteczne strategie polityczne o szczególnym znaczeniu dla integralności procesów wyborczych.

Przed końcem 2019 r. Komisja przeprowadzi kompleksową ocenę na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu stosowania kodeksu. Jeżeli jej wyniki okażą się niezadowalające, Komisja może zaproponować dalsze działania, w tym o charakterze regulacyjnym.

Kontekst

Monitorowanie postępów w ramach kodeksu postępowania stanowi część planu działania na rzecz zwalczania dezinformacji, który Unia Europejska przyjęła w grudniu ubiegłego roku w celu budowania zdolności i zacieśniania współpracy między państwami członkowskimi a instytucjami UE na rzecz aktywnego zwalczania zagrożeń związanych z dezinformacją.

Sygnatariusze, którzy opublikowali sprawozdania, przystąpili do kodeksu postepowania w październiku 2018 r. na zasadzie dobrowolności. Kodeks zmierza do osiągnięcia celów określonych w komunikacie Komisji przedstawionym w kwietniu 2018 r. poprzez ustanowienie szerokiego zakresu zobowiązań obejmujących pięć obszarów:

  • Wyeliminowanie przychodów z reklam w odniesieniu do kont i stron internetowych wprowadzających w błąd oraz zapewnienie reklamodawcom odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa i informacji na temat stron internetowych zawierających dezinformację.
  • Publiczne ujawnianie reklam politycznych i podejmowanie wysiłków na rzecz upubliczniania reklamy tematycznej.
  • Wypracowanie konkretnej i publicznie dostępnej polityki w zakresie tożsamości i botów internetowych oraz podejmowanie działań na rzecz zamykania fałszywych kont.
  • Oferowanie informacji i narzędzi pomagających użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji, a także przedstawianie zagadnień będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej z różnych perspektyw przy jednoczesnym eksponowaniu wiarygodnych źródeł.
  • Zapewnienie naukowcom dostępu do danych spełniającego wymogi prywatności w celu śledzenia i lepszego zrozumienia rozprzestrzeniania i wpływu dezinformacji.

Kodeks postępowania idzie również w parze z zaleceniem zawartym w pakiecie dotyczącym wyborów ogłoszonym przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r., mającym na celu zapewnienie wolnych, uczciwych i bezpiecznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaproponowano między innymi większą przejrzystość internetowych ogłoszeń politycznych oraz możliwość nałożenia kar za nielegalne wykorzystanie danych osobowych do świadomego wywierania wpływu na wynik wyborów. Państwa członkowskie zachęca się do utworzenia krajowej sieci współpracy w dziedzinie wyborów, składającej się z właściwych organów – takich jak organy wyborcze, organy ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i organy ścigania – oraz do wyznaczenia punktu kontaktowego uczestniczącego w europejskiej sieci współpracy w dziedzinie wyborów. Pierwsze posiedzenie na szczeblu europejskim odbyło się w dniu 21 stycznia 2019 r.