Debata o edukacji

W dniach 5-10 września Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, odwiedzi Litwę. W czasie wizyty pani komisarz otworzy konferencję UE na temat młodzieży wraz z prezydent Litwy, Dalią Grybauskaitė, a także zainauguruje konferencję pt. „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie” wspólnie z premierem Algirdasem Butkeviciusem. Komisarz spotka się również z Dainiusem Pavalkisem, ministrem edukacji i nauki, z Algimantą Pabedinskienė, minister pracy i opieki społecznej oraz z członkami litewskiego parlamentu.

Cieszę się, że litewska prezydencja UE podkreśla znaczenie edukacji i młodzieży dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – powiedziała komisarz Vassiliou. – Jest to wyraźny znak w kontekście przygotowań do uruchomienia nowego unijnego programu Erasmus+, dzięki któremu 4 miliony młodych Europejczyków będzie miało możliwość uczenia się, szkolenia, nauczania lub pracy w ramach wolontariatu za granicą w ciągu następnych siedmiu lat.Podczas mojej wizyty szczególnie oczekuję dyskusji ze studentami na temat nowego programu oraz stworzonych przez niego możliwości.

5 września komisarz weźmie udział w konferencji w sprawie europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie, zorganizowanej przez litewską prezydencję w Wilnie. Głównym tematem dyskusji będzie nowa strategia Komisji Europejskiej w dziedzinie umiędzynarodowienia w ramach szkolnictwa wyższego, która wzywa do podjęcia śmielszych działań zmierzających do wzmocnienia współpracy i mobilności ponad granicami UE, aby podnieść jakość szkolnictwa wyższego i przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i zwiększenia innowacji.

Komisarz Vassiliou podkreśli znaczenie opracowania kompleksowych strategii krajowych i instytucjonalnych, które wykraczają poza aspekt mobilności, a także zachęci do podejmowania nowych rodzajów partnerstwa. Komisarz wyjaśni także, w jaki sposób UE zamierza przyczynić się do osiągnięcia tych celów poprzez wdrożenie nowych programów „Erasmus+” i „Horyzont 2020”. W dniu 5 września komisarz odwiedzi także Ośrodek Nauki i Komunikacji w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego.

Następnego dnia (6 września) komisarz spotka się w Kownie ze studentami m.in. Uniwersytetu Vytautasa Magnusa, a tematem dyskusji będzie program Erasmus+, przyszłość Europy oraz rola, jaką odgrywają edukacja i szkolenia w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu.

Środki mające na celu zwiększenie integracji społecznej młodych ludzi, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie podejmują szkoleń, będą głównym punktem konferencji UE na temat młodzieży (9-12 września w Wilnie). Komisarz Vassiliou podkreśli także, że temu problemowi można skutecznie zaradzić jedynie poprzez koordynację wszystkich istotnych obszarów polityki, w tym edukacji, zatrudnienia i zdrowia, na poziomie krajowym i na poziomie UE. Ponadto komisarz przedstawi sprawozdanie w sprawie przeglądu „zorganizowanego dialogu” Unii Europejskiej z młodymi ludźmi, dzięki któremu mogą oni uczestniczyć w kształtowaniu polityk UE, które ich dotyczą. Około 100 przedstawicieli młodzieży przekaże uwagi zgłoszone w ramach konsultacji prowadzonych w ich państwach członkowskich. Celem jest sformułowanie wspólnych wniosków, które mogłyby zostać przyjęte przez ministrów UE na rzecz młodzieży w późniejszym okresie tego roku.

Komisarz Vassiliou spotka się również z członkami litewskiego parlamentu, a w dniu 9 września otworzy konferencję na temat przywództwa edukacyjnego, której głównym tematem będzie poprawa jakości i skuteczności szkół i instytucji szkoleniowych przez członków ich kadry kierowniczej. Wydarzenie to opiera się na inicjatywie Komisji „Nowe podejście do edukacji”, w ramach której wzywano państwa członkowskie do wzmocnienia systemu wspierania dla nauczycieli , osób kształcących nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół w celu poprawy efektów nauczania.

Kontekst

Od 2007 r. Litwa otrzymała 76 mln EUR unijnego dofinansowania z programu „Uczenie się przez całe życie” obejmowało to 39 mln EUR finansowania na szkolnictwo wyższe w ramach programu Erasmus, 19 mln EUR na kształcenie i szkolenia zawodowe (w ramach programu Leonardo da Vinci), 13 mln EUR na współpracę między szkołami podstawowymi i średnimi (w ramach programu Comenius) oraz 5 mln EUR na kształcenie dorosłych (w ramach programu Grundtvig). Litwa otrzymała również 16,6 mln EUR na rzecz młodzieży w ramach programu UE „Młodzież w działaniu” W latach 2011-2012 ponad 3 500 litewskich studentów otrzymało w ramach programu Erasmus stypendia na studia lub pracę za granicą, a z kolei prawie 2 000 studentów zagranicznych przyjechało do Litwy. W 2012 r. ponad 6 000 młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą z Litwy uczestniczyło w programie „Młodzież w działaniu”.

Erasmus+

Przewiduje się, że nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Erasmus+ zostanie zatwierdzony przez Parlament i Radę jesienią bieżącego roku, a jego wdrożenie rozpocznie się w styczniu 2014 r. Zastępuje on program „Uczenie się przez całe życie” oraz unijne międzynarodowe programy mobilności edukacyjnej. Jego udoskonalona struktura pozwoli na zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Z całkowitym budżetem wynoszącym około 14,5 mld euro, program Erasmus+ pozwoli około 4 mln uczestnikom na podjęcie nauki, szkolenia lub zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą w latach 2014-2020.

Młodzi ludzie, którzy dotkliwie odczuli skutki kryzysu gospodarczego, będą głównymi beneficjentami programu Erasmus+. W chwili obecnej około 14 milionów Europejczyków w wieku 15-29 należą do tzw. grupy NEETs (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się). Młodzi należący do tej grupy są w większym stopniu narażeni na ubóstwo i wykluczenie społeczne, niepewność zatrudnienia oraz niekorzystne warunki pracy w przyszłości. Istnieje też wyższe prawdopodobieństwo, że mogą być zaangażowani w udział w działaniach przestępczych oraz narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. W 2011 r. straty gospodarcze wynikające z wyłączenia młodzieży z rynku pracy wyniosły 153 mld EUR w Europie, czyli 1,2 proc. PKB.

Program Erasmus+ przyczyni się także do wzmocnienia współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w UE i w innych krajach. Na rozwój możliwości w zakresie mobilności i współpracy z państwami partnerskimi spoza UE przeznaczono 400 mln EUR rocznie. Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ będzie opierać się na strategii „europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie”, zainaugurowanej przez Komisję Europejską w dniu 11 lipca: do 2020 r. na świecie będzie około siedem milionów mobilnych studentów (w porównaniu z czterema milionami w 2010 r.), głównie z Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Dziś Europa przyciąga corocznie około 45 proc., czyli 1,8 mln studentów wyjeżdżających za granicę.

źródło i więcej informacji: Link