Dajmy młodym szansę!
Komisja Europejska zaproponowała środki mające pomóc państwom członkowskim w walce z problemem bezrobocia i wykluczenia społecznego osób młodych, osiągającym niemożliwą do zaakceptowania skalę. Środki te dotyczą zatrudnienia, kształcenia i szkolenia.

– Wysoki poziom bezrobocia osób młodych ma dramatyczne konsekwencje dla naszej gospodarki, naszych społeczeństw i przede wszystkim dla samych młodych ludzi. Dlatego też musimy teraz inwestować w młodych Europejczyków– powiedział europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor. – Proponowany pakiet pomoże państwom członkowskim zapewnić młodym ludziom łatwiejsze przejście do zatrudnienia. Niepodjęcie żadnych kroków miałoby katastrofalne skutki.

Zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego komisyjny pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. Gwarancja ta ma zapewnić wszystkim młodym ludziom do lat 25 otrzymanie dobrej jakości oferty zatrudnienia, możliwość dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyk zawodowych w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki lub od utraty pracy.

W zaleceniu, którego dotyczy wniosek, wzywa się państwa członkowskie do ustanowienia solidnych struktur partnerstwa z zainteresowanymi stronami, zapewnienia wczesnej interwencji służb zatrudnienia i innych partnerów wspierających młodych ludzi, wprowadzenia środków wspierających integrację zawodową, pełnego wykorzystania w tym celu Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy strukturalnych, dokonywania oceny programów związanych z gwarancją dla młodzieży i ciągłego ich ulepszania oraz sprawnej realizacji.

Komisja będzie wspierać państwa członkowskie dzięki środkom z funduszy UE, promując wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi, monitorując realizację gwarancji dla młodzieży w ramach europejskiego semestru oraz podejmując działania na rzecz podnoszenia wiedzy w tym zakresie.

W celu ułatwienia przejścia ze szkoły do pracy proponowany pakiet łączy się z rozpoczęciem konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat ram jakości dla staży, aby umożliwić młodym ludziom zdobywanie doświadczenia zawodowego dobrej jakości w bezpiecznych warunkach.

źródło i więcej informacji:
Link