Dach nad głową dla każdego

Inicjatywa obywatelska „Housing for All” zostanie zarejestrowana – taką zadecydowała Komisja Europejska. Celem inicjatywy jest zapewnienie lepszych warunków prawnych i ram finansowych, aby ułatwić dostęp do mieszkań w Europie. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej 7 państw Unii, wówczas KE będzie musiała podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Organizatorzy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia:

  • łatwiejszego dostępu do mieszkań socjalnych i po przystępnej cenie dla wszystkich;
  • niestosowania kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych, które mają zaspokajać zapotrzebowanie na lokale socjalne i po przystępnej cenie;
  • lepszego dostępu do środków unijnych dla deweloperów budowlanych nienastawionych na zysk i stosujących zasady zrównoważoności;
  • społecznych i opartych na konkurencji zasad wynajmu krótkoterminowego
  • sporządzania statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.

Na mocy Traktatów UE może podejmować działania prawne w tej dziedzinie, np. w odniesieniu do zasad rynku wewnętrznego, jak również poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie. Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu tej inicjatywy. Decyzja Komisji dotyczy jedynie prawnej dopuszczalności wniosku. Na tym etapie Komisja nie analizowała jeszcze jego treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi 18 marca 2019 r., kiedy to rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja Europejska będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła – w ramach orędzia przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera o stanie Unii – propozycje reform europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby jej forma była jeszcze bardziej przyjazna dla obywateli. W grudniu 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie reformy, dzięki czemu zmienione przepisy będzie można stosować od 1 stycznia 2020 r.

Po formalnej rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami tej dopuszczalności proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.