Czysta woda do pływania

Opublikowane roczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach pokazuje wartość prawodawstwa i lat inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz innych środków w zakresie ograniczania zanieczyszczeń. Wynika z niego, że jakość wody w kąpieliskach stale się poprawiała dzięki czemu 93 proc. monitorowanych kąpielisk w Unii Europejskiej spełniało minimalne normy jakości wody w 2015 r.

W rocznym sprawozdaniu dotyczącym jakości wody w kąpieliskach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej przedstawiono ocenę jakości wody w kąpieliskach w 2015 r., wskazując gdzie powinna ona być dobra w 2016 r.

Sprawozdanie zawiera analizę próbek wody pobranych z ponad 21 tys. nadmorskich i śródlądowych kąpielisk w UE, Szwajcarii i Albanii wskazujących czy woda była zanieczyszczona kanalizacją lub odchodami pochodzącymi od zwierząt gospodarskich.

Podczas gdy ponad 96 proc. kąpielisk spełniło minimalne wymagania, ponad 84 proc. spełniło surowsze kryteria i otrzymało ocenę „doskonałe”. Wiele dużych obszarów turystycznych i miast takich jak Blackpool, Kopenhaga i Monachium również zaczyna korzystać z inwestycji w ulepszone systemy kanalizacyjne, dzięki którym woda jest czystsza w kąpieliskach w obszarach portowych, nad rzekami w obrębie miast i na pobliskich plażach.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: – Woda w europejskich kąpieliskach w 96 proc. spełnia minimalne normy jakości, a w 84 proc. ma doskonałą jakość. Jest to wynikiem 40 lat inwestycji w wodę i infrastrukturę ściekową. Dowodzi to, że unijne prawodawstwo funkcjonuje prawidłowo. Jest również doskonałym dowodem na to, że tak gospodarczo rozwinięty obszar jak nasz może utrzymywać równie wysokie normy ochrony środowiska.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA, powiedział: – Z naszej oceny wynika, że jakość wody w kąpieliskach bardzo się poprawiła w ostatnich latach. Coraz więcej kąpielisk nie tylko spełnia minimalne wymagania, ale osiągnęło również doskonały poziom czystości wody. W niektórych miastach mieszkańcy mogą nawet pływać w publicznych kąpieliskach portowych.

Zasadniczo jakość wody w kąpieliskach stopniowo się poprawiała. W 1991 r. 56 proc. kąpielisk osiągnęło najwyższe normy. Odsetek ten wzrósł do 87 proc. w 2015 r. w niemal 9600 kąpieliskach monitorowanych co roku w tym okresie.

Inne najważniejsze ustalenia

  • Ponad 90 proc. kąpielisk w ośmiu państwach członkowskich miało doskonałą jakość wody w 2015 r.: Luksemburg (wszystkie 11 kąpielisk, których dotyczyło sprawozdanie), Cypr (99,1 proc. kąpielisk), Malta (97,7 proc.), Grecja (97,2 proc.), Chorwacja (94,2 proc.), Włochy (90,6 proc.), Niemcy (90,3 proc.) i Austria (90,2 proc.).
  • W całej Europie tylko 385 kąpielisk oceniono jako mające złą jakość wody w 2015 r. Odsetek kąpielisk o złej jakości wody zmniejszył się z 1,9 proc. w 2014 r. do 1,6 proc. w 2015 r.
  • Najwięcej kąpielisk, w których jakość wody oceniono jako niedostateczną, znajdowało się we Włoszech (95 kąpielisk, 1,7 proc.), Francji (95 kąpielisk, 2,8 proc.) i Hiszpanii (58 kąpielisk, 2,6 proc.).
  • Odsetek kąpielisk o doskonałej jakości wody wzrósł z 78 proc. w 2011 r. do 84 proc. w 2015 r.

Więcej danych w załączniku.

Kontekst

W przypadku aktywności rekreacyjnej takiej jak pływanie zanieczyszczenie odchodami stanowi problem dla zdrowia publicznego. Kąpiel przy zanieczyszczonych plażach lub w zanieczyszczonych jeziorach może powodować choroby. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki i woda spływająca z gospodarstw i gruntów rolnych. Takie zanieczyszczenie wzrasta podczas intensywnych opadów i powodzi, ze względu na wylewanie się ścieków i zanieczyszczonej wody odpływowej, które spływają do rzek i mórz. Czterdzieści lat temu duże ilości niekontrolowanych, nieoczyszczonych lub tylko częściowo oczyszczonych ścieków były zrzucane do wielu wód w Europie.

W sezonie kąpielowym 2015 po raz pierwszy wszystkie państwa członkowskie UE monitorowały swoje kąpieliska zgodnie z przepisami zmienionej unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (2006/7/WE). Dyrektywa ta określa, czy jakość wody w kąpieliskach można sklasyfikować jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną” w zależności od ilości wykrytych bakterii kałowych.

Wnioski ze sprawozdania będą również omawiane w trakcie Zielonego Tygodnia UE #EUGreenWeek w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016 r., jako część tegorocznego, bardziej obszernego tematu „Inwestowanie w bardziej ekologiczną przyszłość”.

Dodatkowe informacje

Oprócz sprawozdania EEA opublikowała również interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Dodatkowe informacje, takie jak sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów oraz dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach dostępne są na dotyczących kąpielisk stronach internetowych EEA lub Komisji Europejskiej.