Coraz mniejsze bezrobocie w krajach Unii

Komisarz Marianne Thyssen ogłosiła „Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy”. Podczas prezentacji najnowszego, kwartalnego przeglądu sytuacji społecznej w Unii, wskazano również dysproporcje pomiędzy krajami członkowskimi UE – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia wynosi 82%, natomiast w Grecji 58%. 

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: – Europa odzyskała wzrost gospodarczy. Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy. Bezrobocie stale maleje. Powinniśmy w pełni wykorzystać ten pozytywny impet w gospodarce i dać obywatelom nowe i skuteczniejsze prawa, które wcześniej ustaliliśmy w ramach europejskiego filara praw socjalnych: sprawiedliwe warunki pracy, równy dostęp do rynku pracy i godziwą ochronę socjalną. Trzeba wykorzystać tę okazję, aby zagwarantować, że z tych pozytywnych zmian na rynku pracy będą mogli korzystać wszyscy obywatele i pracownicy.

W odniesieniu do poprzedniego roku, zatrudnienie na terenie UE wzrosło o 1,7 proc., czyli przyniosło ok. 4 mln miejsc pracy dla obywateli. W ciągu ostatnich trzech lat wskaźnik zatrudnienia w Unii osób w wieku 20-64 lat stale rósł i w trzecim kwartale 2017 r. wyniósł 72,3 proc., co oznacza najwyższy poziom w historii. Między państwami członkowskimi nadal jednak występują duże różnice. Krajowe wskaźniki zatrudnienia oscylowały pomiędzy 58 proc. w Grecji, a 82 proc. w Szwecji. Sprawozdanie pokazuje również, że bezrobocie w UE w równomiernym tempie zbliża się do poziomu sprzed kryzysu. Bezrobocie spadło o około 8,6 mln osób w porównaniu ze szczytowym okresem w kwietniu 2013 r. i w grudniu 2017 r. wyniosło poniżej 18 mln osób, co jest najniższym poziomem od listopada 2008 r.

Dalsze dane z kwartalnego przeglądu dotyczące rynku pracy również potwierdzają lepszy stan gospodarki UE:

  • wydajność pracy w UE wzrosła o 0,8 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r. Zdecydowanie największy przyrost odnotowano na Łotwie, na Litwie, w Polsce i w Rumunii (co roku 3 proc. lub więcej).
  • Sytuacja finansowa unijnych gospodarstw domowych była z roku na rok coraz lepsza ze stopą wzrostu w wysokości około 1,5 proc., głównie dzięki zwiększeniu dochodów z pracy. W pierwszej połowie 2017 r. prawie wszystkie państwa członkowskie odnotowywały dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych. Niemniej jednak w niektórych krajach, mianowicie w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, jak również w Niderlandach, poziom dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych był nadal niższy od poziomu z 2008 r.
  • Nadal wzrastał popyt na pracę i niedobór siły roboczej. Ogólny wzrost wskaźnika wolnych etatów w UE wyniósł w trzecim kwartale 2017 r. 2 proc. Wskaźnik wolnych etatów w sektorze usług był wyższy niż w przemyśle i w budownictwie. Wzrastały niedobory pracowników i wzrosła liczba nowych zatrudnień (do 3,7 proc. w ciągu roku do drugiego kwartału 2017 r.). Wskaźnik odchodzenia z pracy obniżył się do poziomu poniżej okresu przed kryzysem, wzrosło też w ostatnich kwartałach tempo poprawy wskaźnika znajdowania pracy, który zbliżył się do poziomu sprzed kryzysu.