Cła i podatki bez luk

Kontynuacja finansowania tych programów pozwoli UE nadal oferować przedsiębiorstwom swobodny i łatwy dostęp do jednolitego rynku UE, tak aby rozwijała się wymiana handlowa, chronić obywateli przed niebezpiecznymi towarami pochodzącymi spoza terytorium Unii oraz gwarantować, że państwa członkowskie dysponują niezbędnymi narzędziami do zwalczania unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici powiedział: – Ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej i wdrożenie unijnych wspólnych zasad w sprawie opodatkowania wymagają ścisłej współpracy między właściwymi organami państw członkowskich. Nasze nowe programy „Cła” i „Fiscalis” przyczynią się do urzeczywistnienia tych celów. Wnoszą one prawdziwą europejską wartość dodaną, oferując organom podatkowym i celnym państw członkowskich, które działają na rzecz interesów naszych obywateli i przedsiębiorstw, niespotykane wcześniej korzyści przy minimalnych kosztach.

Komisja proponuje ustanowienie stałego zobowiązania finansowego w wysokości 950 mln euro na unijny program „Cła” oraz 270 mln euro na unijny program „Fiscalis”, co stanowi zaledwie odpowiednio 0,07 proc. i 0,02 proc. całości budżetu UE na lata 2021 – 2027.

Nowy program „Cła” przyczyni się do realizacji nowoczesnej unii celnej, której nadrzędnymi wartościami będą interesy przedsiębiorstw i obywateli UE, poprzez:

  • zwiększanie wymiany informacji i danych między krajowymi organami celnymi, tak aby zapewnić lepsze wykrywanie przepływu towarów niebezpiecznych i towarów podrobionych: przykładowo w 2017 r. na granicach UE skonfiskowano 2,7 mln sztuk amunicji i 188 000 sztuk materiałów wybuchowych;
  • dalsze ułatwianie wzrostu poziomu wymiany handlowej: w ubiegłym roku organy celne UE rozpatrzyły 331 mln deklaracji;
  • wspieranie organów celnych w dziedzinie ochrony finansowych i gospodarczych interesów Unii, jak również prawidłowego poboru należności celnych, podatku VAT z tytułu przywozu i podatku akcyzowego: nowy program przyczyni się do poprawy zdolności organów celnych do sprostania wyzwaniom związanym z rosnącą wymianą handlową oraz zmianami w warunkach gospodarczych i metodach pracy, takimi jak handel elektroniczny i łańcuch bloków oraz usprawni współpracę i szkolenia we wszystkich sektorach;
  • opracowanie lepszej strategii zarządzania ryzykiem w celu ochrony interesów finansowych UE oraz wspieranie UE, by mogła ona lepiej reagować na zagrożenia dla bezpieczeństwa i przestępczość transgraniczną.

Nowy program Fiscalis będzie wspierać współpracę między organami podatkowymi państw członkowskich i przyczyniać się do zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, poprzez:

  • wprowadzenie lepszych i bardziej powiązanych systemów informatycznych, które w przeciwnym wypadku każde państwo członkowskie musiałoby opracować indywidualnie. Oznacza to między innymi opracowywanie i utrzymywanie interoperacyjnych i opłacalnych rozwiązań informatycznych w celu wsparcia organów podatkowych w procesie wdrażania ustawodawstwa unijnego;
  • wymianę dobrych praktyk i szkoleń w celu pobudzenia wydajności; będą to między innymi działania dotyczące unikania niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (w tym MŚP) w transakcjach transgranicznych i znacznego powiększenia liczby 423 tys. przeszkolonych już od 2014 r. urzędników organów podatkowych;
  • ustanowienie wspólnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem oraz kontroli – od 2014 r. w państwach członkowskich przeprowadzono 1 000 wspólnych działań;
  • wspieranie konkurencyjności Unii, pobudzanie innowacji i ułatwianie wdrażania nowych modeli biznesowych.

Dalsze działania

Szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że fundusze UE dla istniejących programów, w tym środki przeznaczone na wzmocnienie unii celnej oraz walki z unikaniem zobowiązań podatkowych i uchylaniem się od opodatkowania będą nadal przynosić praktyczne rezultaty.

Opóźnienia podobne do tych, których doświadczono na początku bieżącego okresu programowania na lata 2014-2020 oznaczałyby, że UE traci swoje dochody budżetowe pochodzące ze skutecznego poboru unijnych ceł, że organy celne nie są w stanie odpowiednio pilnować naszych granic, a obywatele są w mniejszym stopniu chronieni przed niebezpiecznymi i podrobionymi towarami.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram budżetowych umożliwi płynne przejście z obecnych wieloletnich ram budżetowych (2014–2020) do nowych, a także zapewni przewidywalność finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst

Unijny program „Cła” przyczynił się do zwiększenia zdolności organów celnych do ochrony unijnych granic, ułatwiając jednocześnie wymianę handlową i chroniąc obywateli UE przed niebezpiecznymi i podrobionymi towarami. Umożliwił on również lepszy i bardziej skuteczny pobór unijnych ceł, które w 2017 r. stanowiły prawie 16 proc. całkowitego budżetu UE. W kontekście przygotowań do obchodów 50. rocznicy powstania unii celnej UE w 2018 r. przedstawiony dzisiaj wniosek gwarantuje ciągłe udoskonalanie jednolitego rynku UE.

W tym samym czasie unijny program „Fiscalis” wykazał również swoją ogromną wartość, oferując organom podatkowym narzędzia do pogłębionej współpracy w UE w celu bardziej skutecznego poboru podatków oraz zwalczania oszustw podatkowych. Program Fiscalis powstał w 1993 r. jako program szkoleń i wymiany dla urzędników podatkowych. Od tego czasu program Fiscalis zyskał jednak na znaczeniu i w ciągu ostatnich 20 lat doprowadził do przełomu w unijnym krajobrazie podatkowym. Pomimo swoich ograniczonych rozmiarów, program oferuje elastyczne i proste warunki współpracy podatkowej, o znacznej unijnej wartości dodanej i istotnym wpływie na szczeblu UE. Tylko w ciągu jednego roku (2015 r.) dzięki wspólnym kontrolom unijnym program pomógł państwom członkowskim w wykryciu kwoty ponad 590 mln euro dochodów podatkowych do ewentualnego odzyskania. Dzisiejszy wniosek w sprawie nowego programu „Fiscalis” pojawia się w okresie, kiedy opinia publiczna jest szczególnie negatywnie nastawiona do oszustw podatkowych, a rządy państw UE muszą odzyskać ponad 50 mld EUR rocznie utraconych w wyniku oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT). Ulepszony program pomoże w rozwiązaniu tego problemu.

Więcej informacji: