Chorwacka prezydencja w Radzie UE

Pierwsza prezydencja Chorwacji w Radzie UE przypada na ciekawy moment funkcjonowania UE. Kluczowe jest kontynuowanie kwestii Brexitu oraz negocjacje dot. Wieloletnich Ram Finansowania UE (MFF).

Priorytety prezydencji chorwackiej wynikają z jej motta: „Silna Europa w świecie wyzwań”, a program prezydencji skupia się wokół 4 tematów:

  • Europa, która się rozwija
  • Europa, która łączy
  • Europa, która chroni
  • Europa, która się liczy.

Chorwacja nie ukrywa, że bardzo istotnym dla niej tematem jest rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Będzie to kluczowe zagadnienie szczytu, jaki ma odbyć się w maju w Zagrzebiu, choć jak mówi analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Tomasz Żornaczuk – „Ten szczyt będzie kluczowy tylko jeśli na marcowym szczycie UE uda się osiągną konsensus w kwestii daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Jeśli tej decyzji nie będzie, to w maju w Zagrzebiu nie będzie już o czym rozmawiać”.

W trakcie swojej prezydencji Chorwacja chce działać na rzecz wzmocnienia programu cyfryzacji i wspierania konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W swoich kluczowych celach wymienia też propagowanie równouprawnienia płci, przy jednoczesnym zwiększaniu udziału kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy oraz tworzeniu lepszych możliwości dla młodych ludzi.

Chorwacka prezydencja zadeklarowała też swoje zaangażowanie we wzmacnianie Europejskiego filaru praw socjalnych. Filar ten ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom Unii dostępu do szerokiego wachlarza praw, w tym z zakresu opieki zdrowotnej, sprawiedliwych warunków pracy i płacy, uczenia się przez cale życie i odpowiedniej równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym.

Chorwacja ma inne niż Finlandia podejście do kwestii praworządności, i nie spodziewa się wzmożonej aktywności w sprawie sytuacji w Polsce i na Węgrzech.

Ocenia się, że przy okazji prezydencji Chorwacja będzie zapewne chciała załatwić kilka własnych spraw, m.in. zrobić kolejny krok na drodze do strefy euro i Schengen.  Warto pamiętać, że choć na wejście do strefy Schengen Chorwacja dostała już zgodę Komisji Europejskiej, a euro mogłaby pojawić się w portfelach Chorwatów już w 2023 roku, to obydwie inicjatywy są cały czas blokowane przez Słowenię.

Po Chorwacji prezydencję w UE przejmą Niemcy. Na polską prezydencję trzeba jednak poczekać do 2025r.