Chmura bardziej jasna
Utworzenie grupy ekspertów wpisuje się w działania podejmowane przez Komisję w celu zwiększenia zaufania do usług w chmurze obliczeniowej i wykorzystania ich potencjału do pobudzenia wzrostu produktywności gospodarki w Europie. To jedno z kluczowych działań przewidzianych w przyjętej w ubiegłym roku strategii Komisji na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej. Ma ono przyczynić się do rozwiązania pewnych kwestii związanych z chmurą obliczeniową, wykraczających poza wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży będące obecnie przedmiotem negocjacji.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu przywódcy UE wezwali do działań, które przyczyniłyby się do stworzenia jednolitego rynku usług w chmurze obliczeniowej. Komisja wywiązuje się ze swojego zadania. Pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje chmura obliczeniowa, mogłoby pomóc stworzyć 2,5 mln dodatkowych miejsc pracy w Europie i przyczynić się do wzrostu produktu krajowego brutto UE o ok. 1% rocznie do 2020 r. – stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Zwróciliśmy się do ekspertów o opracowanie wyważonego zestawu warunków umownych, które pozwoliłby konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom z większym zaufaniem korzystać z tego rodzaju usług. Zaufanie daje wymierne zyski – obywatele muszą mieć zaufanie co do tego, że usługi, z których korzystają, są świadczone w sposób uczciwy i wiarygodny.

W skład grupy ekspertów ds. chmury obliczeniowej wchodzą przedstawiciele dostawców usług przetwarzania w chmurze, konsumentów i MŚP, środowisk akademickich i prawniczych (zob. załącznik). Pierwsze posiedzenie grupy ma się odbyć w dniach 19-20 listopada 2013 r., a jej sprawozdanie spodziewane jest na wiosnę 2014 r. Wyniki pracy grupy zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym, który zainicjuje szerokie konsultacje publiczne na temat przyszłych działań w kwestii umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej na rzecz konsumentów i MŚP.

Kontekst

27 września 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie . Strategia ma na celu zwiększenie wykorzystania chmury obliczeniowej w całej gospodarce. Grupa ekspertów stanowi kluczowy element tej strategii i wysiłków podejmowanych przez Komisję w celu dalszego pobudzenia rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Opiera się ona na innych już przedłożonych inicjatywach legislacyjnych, takich jak reforma unijnych przepisów o ochronie danych oraz proponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży.

Grupa ekspertów ma za zadanie pomóc Komisji przeanalizować możliwości udoskonalenia ram prawnych dotyczących umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej dla konsumentów i MŚP, tak by zwiększyć ich zaufanie do tego rodzaju umów.

Pojęcie „chmury obliczeniowej” odnosi się do przechowywania – na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach – danych (takich jak pliki tekstowe, zdjęcia, pliki wideo) oraz oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez internet za pomocą wybranego przez siebie urządzenia. Jest to rozwiązanie szybsze, tańsze, bardziej elastyczne i potencjalnie bezpieczniejsze od rozwiązań informatycznych zlokalizowanych na miejscu. Wiele popularnych serwisów, takich jak Facebook czy Spotify, w tym usługi przeglądania poczty elektronicznej za pośrednictwem stron www, wykorzystuje już technologie chmur obliczeniowych, ale rzeczywiste korzyści ekonomiczne mogą wynikać z upowszechnienia wykorzystania rozwiązań opartych na modelu chmury obliczeniowej wśród przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego.

Strategia KE na rzecz chmury obliczeniowej obejmuje trzy kluczowe działania, z których jedno zakłada określenie bezpiecznych i uczciwych warunków umów dotyczących usług w chmurze obliczeniowej. Wzorcowe warunki umów mogą ułatwić ustalenia umowne między dostawcami usług w chmurze obliczeniowej a konsumentami i małymi przedsiębiorstwami. Mogą one również ułatwić stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w zakresie, w jakim jest to istotne dla umów dotyczących usług w chmurze obliczeniowej.

Wnioski Komisji Europejskiej dotyczące reformy przepisów o ochronie danych osobowych, które Parlament Europejski poparł w zeszłym tygodniu przeważającą większością głosów, stworzą również warunki, które będą zachęcać do rozwoju usług w chmurze obliczeniowej. Sprawne przyjęcie reformy przepisów o ochronie danych wspierałoby rozwój jednolitego rynku cyfrowego i pozwoliłoby konsumentom oraz MŚP w pełni korzystać z rozwoju usług cyfrowych, w tym usług w chmurze obliczeniowej.

Wnioskiem w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży Komisja zainicjowała prace nad udoskonaleniem ram prawnych dotyczących umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży będą obowiązywać w całej UE na zasadzie dobrowolności. Będą one obejmować sprawiedliwe i wyważone zasady, z których będą mogli skorzystać konsumenci i MŚP przy zakupie produktów cyfrowych, takich jak np. muzyka czy oprogramowanie, poprzez pobranie ich z chmury. Grupa ekspertów wykona określone zadania uzupełniające w kwestiach wykraczających poza wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży, aby zadbać o uwzględnienie innych kwestii umownych, istotnych z punktu widzenia usług w chmurze obliczeniowej, w podobnym dobrowolnym instrumencie prawnym.

źródło i więcej informacji: Link