Cel: czyste powietrze

Pierwszego dnia wizyty (czwartek 21 stycznia) komisarz spotka się z ministrem środowiska Janem Szyszko. Rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym i polityki czystego powietrza.

W piątek komisarz Vella odwiedzi – wraz z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz – stałą i pływające wyspy na Wiśle, warszawskie ZOO oraz zwiedzi wystawę poświęconą projektom realizowanym przy wsparciu instrumentu finansowego LIFE+. Zostaną mu także zaprezentowane działania miasta stołecznego na rzecz ochrony środowiska i zwiększania różnorodności biologicznej.

Kolejnym punktem będzie rozmowa z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem na temat m.in. rybołówstwa bałtyckiego i tzw. „niebieskiego” wzrostu. Po tym spotkaniu zaplanowano dyskusję z interesariuszami.

Komisarz spotka się także w przedstawicielami sektora ochrony środowiska. Przedstawi im nowy, przyjęty 2 grudnia 2015 r., pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz będzie mówił o prawodawstwie unijnym dotyczącym jakości powietrza. W dyskusji weźmie także udział Aurel Ciobanu-Dordela, dyrektor wydziału „Implementation, Governance and Semester” w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju.

Kontekst

Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym, zawierający projekty legislacyjne zmieniające kilka dyrektyw odpadowych. Celem pakietu jest stymulacja transformacji gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, która wzmocni konkurencyjność Europy w skali światowej, wspomoże zrównoważony wzrost gospodarczy i stworzy nowe miejsca pracy. Pakiet zawiera plan działań dla gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym Komisja proponuje konkretne i ambitne działania obejmujące cały cykl życia produktu: od jego wytworzenia i konsumpcji po zarządzanie odpadami i rynkami materiałów wtórnych.

Aneks do planu działań zawiera terminarz wdrożenia planowanych akcji. Działania wyszczególnione w planie przyczynią się do „zamknięcia pętli” cyklu życia produktu poprzez zwiększenie recyklingu i ponownego użycia. Przyniesie to zarówno zyski gospodarcze, jak i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Projekty legislacyjne dotyczące dyrektyw odpadowych zawierają jasne cele redukcji odpadów i wyznaczają ambitną i realistyczną długoterminową ścieżkę rozwoju dla gospodarki odpadowej i recyklingu.

Ochrona zdrowia jest głównym elementem napędowym nowej unijnej polityki ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza pozostaje pierwszą środowiskową przyczyną zgonów w UE, powodując około 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie – ponad dziesięć razy więcej niż liczba zgonów w wypadkach drogowych. Niska jakość powietrza dotyka szczególnie obszarów miejskich, w których mieszka większość populacji.

Komisja Europejska przyjęła pakiet Czyste Powietrze w 2013 roku w celu zwalczania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Głównym celem tego pakietu jest zmniejszenie rocznej liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o ponad połowę (do około 200 000) do 2030 roku. Głównym instrumentem dla osiągnięcia tego celu jest zrewidowana Dyrektywa dotycząca krajowych poziomów emisji, ustanawiająca maksymalne poziomy emisji sześciu substancji zanieczyszczających powietrze mających najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia w skali UE. Pełne wdrożenie pakietu Czyste Powietrze zmniejszy także straty wynikające ze straty dni pracy w związku z zanieczyszczeniem powietrza z 136 milionów w 2005 roku do 62 milionów w 2030 roku.

Więcej informacji: