Budżetowe przymiarki

Komisja zaproponowała poprawki do wniosku dotyczącego budżetu UE na rok 2014. Zmiany te odzwierciedlają głównie porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020 osiągnięte w dniach 27-28 czerwca przez przywódców Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Z uwagi na pilną potrzebę rozwiązania problemu bezrobocia osób młodych oraz wspierania badań naukowych w 2014 r. zwiększone zostanie finansowanie unijnych programów w tych obszarach. Na Erasmus+ (nowy program Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkolenia i młodzieży) dodatkowo 130 mln EUR, na nowy program COSME wspierający przedsiębiorczość, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – 30 mln EUR, zaś na nowy program w dziedzinie badań i innowacji „Horyzont 2020” – 200 mln EUR.

– 2014 r. będzie pierwszym rokiem nowych wieloletnich ram finansowych, chciałbym więc, aby budżet UE już od pierwszego dnia pobudzał gospodarki znajdujące się w trudnej sytuacji – powiedział komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski.Dlatego proponuję przeznaczenie jeszcze większych funduszy na programy naukowo-badawcze i wsparcie dla przedsiębiorstw. Zmiany te pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy, przede wszystkim dla osób młodych. Cieszę się również, że mogę wyrazić solidarność Europy z Cyprem poprzez przeznaczenie dalszych 200 mln EUR na inwestycje w gospodarkę tego kraju, aby złagodzić skutki bolesnych dostosowań.

W ramach wspomnianego porozumienia politycznego Komisja proponuje przyznać Cyprowi dodatkowe 200 mln EUR (z czego 100 mln EUR w 2014 r.). Kwota ta pozwoli temu państwu inwestować w efektywność energetyczną, wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stworzyć lub zachować miejsca pracy, którym w przeciwnym razie groziłaby redukcja. Finansowanie będzie się odbywać za pośrednictwem funduszy strukturalnych i instrumentu elastyczności, który umożliwia przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w jasno określonych przypadkach.

Wniosek dotyczy również zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do stworzenia nowej generacji wspólnych inicjatyw technologicznych (partnerstw publiczno-prywatnych lub publiczno-publicznych), których celem jest na przykład rozwijanie nowych i bardziej skutecznych metod diagnostyki i leczenia, tworzenie nowych konkurencyjnych łańcuchów wartości opartych na surowcach pochodzenia biologicznego lub opracowywanie ekologicznych rozwiązań w dziedzinie energii. Inicjatywy te będą finansowane z nowego programu „Horyzont 2020”.

Komisja proponuje również wyodrębnienie specjalnych linii budżetowych, aby uwzględnić ewentualne wnioski o pomoc techniczną składane przez państwa członkowskie mające tymczasowe trudności budżetowe. Ustanowienie tych linii budżetowych nie ma wpływu na budżet UE.

Kontekst

Przedstawiony wniosek nazywany jest „listem w sprawie poprawek nr 1” do projektu budżetu na rok 2014. Komisja może przedkładać takie listy w sprawie poprawek, aby wprowadzać zmiany do swojego wniosku w sprawie budżetu rocznego przed przyjęciem budżetu na nadchodzący rok i przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego, na podstawie nowych informacji, które nie były dostępne w czasie sporządzania projektu budżetu. Omawiany pierwszy list w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2014 zostanie przedłożony Radzie i Parlamentowi Europejskiemu oraz uwzględniony w procedurze budżetowej.

Pierwotny wniosek Komisji w sprawie budżetu UE na rok 2014 jest obecnie przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim po głosowaniu w Radzie, które odbyło się w dniu 2 września.


źródło i więcej informacji:
Link