Budżet dobrze chroniony
Zdecydowana większość płatności z budżetu UE dokonanych w ubiegłym roku była wolna od tzw. błędów kwantyfikowalnych. W swoim sprawozdaniu rocznym Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że ogólny poziom błędu w wydatkach UE utrzymał się w 2011 r. poniżej 4 proc. Unijna księgowość otrzymała natomiast pozytywną opinię Trybunału Obrachunkowego już piąty rok z rzędu.

W ciągu ostatnich kilku lat Komisja, zgodnie ze swoimi obietnicami, zapewniała wysoką jakość zarządzania środkami UE i ich kontroli. Nie oznacza to kresu naszych starań, ale teraz czas na ruch także ze strony naszych partnerów – powiedział Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. – Państwa członkowskie mogą podjąć to wyzwanie na dwa proste sposoby. Po pierwsze, mogą przyjąć uproszczone przepisy proponowane przez Komisję na nowy okres programowania. Uproszczenie przepisów ułatwi ich przestrzeganie i jego kontrolę. Może ono również doprowadzić do znacznego spadku liczby błędów w wydatkach UE. Po drugie, ponownie wzywam państwa członkowskie, by poważniej potraktowały swój obowiązek ochrony pieniędzy unijnych podatników. Nieco większe zaangażowanie państw członkowskich w należyte kontrolowanie projektów i odzyskiwanie niewłaściwie wykorzystanych środków mogłoby przynieść znaczące rezultaty, zwłaszcza w czasach obecnego kryzysu gospodarczego.

Przedstawione sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego potwierdza, że stale utrzymuje się poprawa zarządzania środkami UE, która nastąpiła w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że obecny okres programowania zbliża się ku końcowi. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednimi latami w 2011 r. znacznie wzrosła liczba płatności i związanych z nimi wymogów sprawozdawczych. Poziom błędu nie uległ jednak zmianom.

Błędy nie oznaczają, że unijne pieniądze przepadają, są marnowane lub defraudowane. Nadużycia finansowe dotyczą tylko 0,2 proc. całkowitego budżetu UE, a do ich wykrywania służą skuteczne instrumenty, dzięki którym można odzyskać środki w razie wystąpienia nadużycia. Poziom błędu, o którym mówi Trybunał Obrachunkowy, dotyczy sytuacji, w których środki nie powinny były zostać wypłacone, gdyż projekt nie spełniał szczegółowych kryteriów kwalifikujących do finansowania przez UE. Dysponujemy solidnymi mechanizmami do wykrywania i naprawiania takich błędów.