Budżet 2017: rozwój i migracje

Komisja przedstawiła projekt budżetu na 2017 r., który obejmuje środki na płatności na poziomie 134,9 mld euro i jest ukierunkowany na dwa główne priorytety polityczne: podtrzymanie ożywienia w europejskiej gospodarce oraz poprawa bezpieczeństwa i podejmowanie działań humanitarnych w związku z wyzwaniami w naszym sąsiedztwie. UE więcej przeznaczy na inwestycje w pobudzanie wzrostu, tworzenie miejsc pracy i konkurencyjność w Unii Europejskiej oraz na zabezpieczenie niezbędnych zasobów na ochronę granic zewnętrznych UE, wzmocnienie bezpieczeństwa wewnątrz Unii i poza jej granicami, wsparcie na przyjęcie i integrację uchodźców oraz eliminowanie przyczyn migracji w krajach pochodzenia i tranzytu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kristalina Georgiewa, odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie, stwierdziła: – UE staje przed ogromnymi wyzwaniami. W tych trudnych czasach skuteczny budżet UE ukierunkowany na priorytety nie jest luksusem, lecz koniecznością. Pomoże on złagodzić skutki gwałtownych zmian, pobudzi gospodarkę i ułatwi radzenie sobie z takimi kwestiami, jak napływ uchodźców. Jak zawsze, przygotowaliśmy budżet ukierunkowany na wyniki, a jednocześnie dbamy o to, aby każde euro z tego budżetu zostało dobrze wydane.

Przedstawiony projekt wpisuje się w ścisłe ograniczenia wprowadzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w wieloletnich ramach finansowych. Przy tych ograniczeniach Komisja proponuje jak największą elastyczność i skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze. Zapewnia w związku z tym niezbędne środki, by poczynić postępy w priorytetowych obszarach, a jednocześnie ogranicza wydatki na mniej pilne działania.

Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten wniosek.

Stymulowanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

Na samo wspieranie wzrostu gospodarczego przeznaczymy w 2017 r. 74,6 mld euro. Dla porównania – w 2016 r. było to 69,8 mld euro. Kwota ta w rozbiciu przedstawia się następująco:

  • 21,1 mld euro na wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność. Środki te obejmują 10,6 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”, 2,0 mld euro na edukację w ramach Erasmus+, 299 mln euro na małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach programu COSME oraz 2,5 mld euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
  • 2,66 mld euro na Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – instrument, który wspiera realizację planu inwestycyjnego dla Europy. Instrument ten jest przykładem sukcesu Unii – gdyż dzięki niemu w niecały rok udało się zapewnić środki na inwestycje rzędu 106,7 mld euro w 26 państwach członkowskich.
  • 53,57 mld euro na wsparcie produktywnych inwestycji i reform strukturalnych, aby pobudzić konwergencję między państwami członkowskimi i regionami z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).

Proponowane wsparcie dla rolników europejskich wyniesie 42,9 mld euro.

Lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi UE i podejmowanie działań w obliczu wyzwań związanych z uchodźcami zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami.

W projekcie budżetu na 2017 r. zaproponowano 5,2 mld euro na wzmocnienie granic zewnętrznych Unii oraz rozwiązywanie kryzysu uchodźczego i problemu nielegalnej migracji przez finansowanie: skuteczniejszych narzędzi w celu zapobiegania przemytowi nielegalnych imigrantów oraz długofalowych przyczyn migracji we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, lepszej polityki w zakresie legalnej migracji, w tym przesiedleń osób wymagających ochrony w celu zapobiegania przemytowi, a także instrumentów wspierania państw członkowskich w związku z integracją uchodźców w UE.

W projekcie budżetu UE na 2017 r. zaproponowano ok. 3 mld euro na finansowanie takich działań w UE, jak:

  • utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej,
  • proponowane utworzenie nowego system wejścia-wyjścia w celu poprawy zarządzania granicami,
  • proponowany przegląd wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym reforma mechanizmu dublińskiego,
  • utworzenie unijnej agencji ds. azylu.

Zapisano w nim także 200 mln euro na nowy instrument, który umożliwi dostarczanie pomocy humanitarnej na terenie UE.

W projekcie budżetu przewidziano także 2,2 mld euro na działania poza UE, aby eliminować podstawowe przyczyny napływu uchodźców. Środki te obejmują:

  • 750 mln euro w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, na poczet wkładu z budżetu UE, który ma zasilić ten fundusz kwotą 1 miliarda euro;
  • zadeklarowaną na konferencji ONZ w Londynie kwotę 525 mln euro z budżetu UE dla Libanu i Jordanii, 160 mln euro z funduszu powierniczego na rzecz Syrii oraz pomoc makrofinansową w kwocie 200 mln euro.

Zwiększenie środków na bezpieczeństwo

Ze względu na rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, wobec których staje UE i jej państwa członkowskie, w projekcie budżetu UE na 2017 r. przewidziano także znaczne środki na ten cel: 111,7 mln euro przewidziano na wsparcie Europolu, a 61,8 mln euro planuje się wykorzystać na zwiększenie bezpieczeństwa instytucji UE, oprócz 16 mln euro wyasygnowanych dodatkowo na środki bezpieczeństwa w 2016 r.

Z uwagi na fakt, że zacieśnianie europejskiej współpracy w dziedzinie obrony nabiera coraz większego znaczenia, Komisja proponuje działanie przygotowawcze dotyczące badań w dziedzinie obrony z budżetem wynoszącym 25 mln euro w 2017 r.

Informacje dodatkowe

W projekcie budżetu UE na 2017 r. dla każdego programu, który ma być finansowany, podano dwie kwoty – środki na zobowiązania i środki na płatności. „Środki na zobowiązania” obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych. W projekcie budżetu na 2017 r. środki na zobowiązania wynoszą 157,7 mld euro (w 2016 r. było to 155,0 mld euro), a środki na płatności – 134,9 mld euro (co stanowi zmniejszenie w stosunku do 143,9 mld euro w 2016 r.). Różnica wynika z powolnego tempa wdrażania programów spójności na lata 2014–2020. Podana w niniejszym komunikacie kwota 134,9 mld euro odnosi się do środków na płatności, natomiast pozostałe kwoty oznaczają proponowane środki na zobowiązania.

Budżet UE wynosi w przybliżeniu 1 proc. PKB całej Unii, ale dzięki efektowi mnożnikowemu i ukierunkowaniu na wyniki odgrywa istotną rolę. Na przykład w latach 2007–2013 średni wzrost PKB w wyniku realizacji polityki spójności został oszacowany na Łotwie na 2,1 proc. rocznie, na Litwie na 1,8 proc. rocznie, a w Polsce na 1,7 proc. rocznie.

Informacje dodatkowe: