Brexit: ustalenia na czas przejściowy

Komisja Europejska dostała zielone światło w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących tzw. Brexitu. Są one niezbędne, aby proces wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii przebiegał według jasnych zasad. Przypomnijmy, w czerwcu 2016r. większość Brytyjczyków opowiedziała się podczas referendum za opuszczeniem przez swój kraj Unii Europejskiej.

Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) wyraziła zgodę aby Komisja Europejska rozpoczęła negocjacje w sprawie ewentualnych uregulowań przejściowych dotyczący Brexitu. Mają one obowiązywać w momencie zorganizowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Te wytyczne negocjacyjne, które są uzupełnieniem wytycznych z maja 2017 r. i opierają się na zaleceniach Komisji z grudnia 2017 r., określają przede wszystkim dodatkowe szczegóły możliwych rozwiązań przejściowych. Dotyczą one w szczególności:

  • Nie ma możliwości dla funkcjonowania podejścia wybiórczego – Wielka Brytania nadal będzie w unii celnej oraz w jednolitym rynku, z zachowaniem wszystkich czterech swobód. Dodatkowo cały dorobek prawny UE będzie miał nadal zastosowanie do Wielkiej Brytanii. Uznaje się, iż wszystkie zmiany prawne wprowadzone w tym czasie, powinny również mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii.
  • Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE, instrumenty i struktury regulacyjne, budżetowe, sądownicze i nadzorcze, mają nadal obowiązywać.
  • Z dniem 30 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się tzw. państwem trzecim, nienależącym do struktur Unii Europejskiej. W związku z tym, Brytyjczycy nie będą już reprezentowani w instytucjach, agencjach, jednostkach i organach UE.
  • Okres przejściowy musi być jasno określony i ograniczony w czasie. Zaleceniem Komisji jest, aby czas ten nie trwał dłużej, niż do końca 2020 r.

Do wytycznych negocjacyjnych należy również dodać wyniki pierwszego etapu negocjacji, które zostały opisane w jednym z komunikatów Komisji oraz we wspólnym sprawozdaniu. Należy to przełożyć na uregulowania prawne. Poza tym, trzeba dokończyć pozostałe kwestie związane z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię m.in. zagadnienia merytoryczne związane z prawem własności intelektualnej, kwestie cele, jak również ochronę danych osobowych.

Na barkach Komisji spoczywa opublikowanie projektu tekstu prawnego umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, którego część stanowić będą oczywiście rozwiązania przejściowe. Umowa zawarta na mocy art. 50, musi zostać zaakceptowana przez Parlament Europejski, Radę, jak i Wielką Brytanię w odniesieniu do ich konstytucyjnych wymogów.