Brexit bez porozumienia?

W związku w czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej, Komisja Europejska podsumowała dziś – w swoim piątym komunikacie o przygotowaniu do Brexitu – gotowość Unii Europejskiej do działań w zakresie Brexitu i ewentualne środki awaryjne. Środki te są istotne w szczególności w świetle decyzji podjętej 11 kwietnia przez Radę Europejską, na wniosek Zjednoczonego Królestwa i w porozumieniu z nim, by przedłużyć okres obowiązywania art. 50 do 31 października 2019r.

W związku z utrzymującą się niepewnością w Wielkiej Brytanii, dotyczącej ratyfikacji umowy o odstąpieniu – zgodnie z ustaleniami z brytyjskim rządem z listopada 2018r. – oraz ogólnej sytuacji politycznej w kraju, scenariusz „bez porozumienia” 1 listopada 2019r. pozostaje w dużej mierze możliwy, choć oczywiście niepożądany.

Od grudnia 2017 r. Komisja Europejska przygotowuje się do scenariusza „bez porozumienia”. Do tej pory Komisja złożyła 19 wniosków ustawodawczych, z których 18 zostało przyjętych przez Parlament Europejski i Radę. Osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie pozostałego wniosku – rozporządzenia awaryjnego w sprawie budżetu UE na 2019 r. – które ma zostać formalnie przyjęte w tym miesiącu. Komisja przyjęła również 63 akty nie-legislacyjne i opublikowała 93 zawiadomienia o gotowości. W świetle przedłużenia okresu przewidzianego w art. 50 Komisja dokonała przeglądu wszystkich tych środków, aby zapewnić, że nadal spełniają one zamierzone cele. Komisja doszła do wniosku, że nie ma potrzeby zmiany jakichkolwiek środków co do istoty i że nadal są one adekwatne. Komisja nie planuje żadnych nowych środków przed nową datą wycofania.

Ponadto Komisja przypomina, że ​​obowiązkiem zainteresowanych stron jest przygotowanie się na wszystkie ewentualne scenariusze. Biorąc pod uwagę fakt, że scenariusz „braku porozumienia” pozostaje możliwym wynikiem, Komisja zdecydowanie zachęca wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z dodatkowego czasu przewidzianego przez przedłużenie, aby zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu przygotowania się do wycofania się Wielkiej Brytanii z UE. Dzisiejszy komunikat zawiera szczegółowe informacje na temat szeroko zakrojonych przygotowań w UE-27 w takich dziedzinach, jak pobyt obywateli i uprawnienia do zabezpieczenia społecznego, cła i podatki, transport, rybołówstwo, usługi finansowe, a także produkty lecznicze, wyroby medyczne i substancje chemiczne.

W scenariuszu „bez porozumienia” Zjednoczone Królestwo stanie się krajem trzecim bez żadnych ustaleń przejściowych. Od tego momentu całe pierwotne i wtórne prawo UE przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Nie będzie okresu przejściowego, jak przewidziano w Umowie o odstąpieniu. Będzie to oczywiście powodować znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw, a także miałoby poważne negatywne skutki gospodarcze, które byłyby proporcjonalnie większe w Zjednoczonym Królestwie niż w państwach członkowskich UE-27.
Jak podkreślił przewodniczący Juncker w Parlamencie Europejskim w dniu 3 kwietnia 2019r., w przypadku wystąpienia scenariusza „bez porozumienia” Zjednoczone Królestwo powinno rozwiązać trzy główne problemy związane z separacją, zanim UE rozważy podjęcie dyskusji na temat przyszłych stosunków. Są to:
(1) ochrona i przestrzeganie praw obywateli, którzy skorzystali ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się przed Brexitem,
(2) przestrzeganie zobowiązań finansowych, jakie Zjednoczone Królestwo uczyniło jako państwo członkowskie,
(3) zachowanie litery i ducha Porozumienia z Wielkiego Piątku i pokoju na wyspie Irlandii, a także integralność rynku wewnętrznego.