Biogospodarka
W strategii i planie działania Komisji „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” przedstawiono spójne, międzysektorowe i międzydyscyplinarne podejście do tej kwestii. Jego celem jest stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, w której można pogodzić ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone wykorzystywanie zasobów odnawialnych dla celów przemysłowych, przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej i środowiska. W planie uwzględniono zatem trzy zasadnicze kwestie: – opracowanie nowych technologii i procesów dla biogospodarki – rozwój rynków i konkurencyjności w sektorach biogospodarczych – skłonienie decydentów i zainteresowanych stron do ściślejszej współpracy. – Europa musi przejść na gospodarkę niezależną od ropy naftowej. Większe wykorzystywanie zasobów odnawialnych nie jest już tylko jedną z możliwości, ale stanowi konieczność. Trzeba dążyć do tego, aby nasze społeczeństwo, które polega przede wszystkim na paliwach kopalnych, przekształcić w społeczeństwo korzystające głównie z zasobów biologicznych. Siłą napędową tej przemiany powinny być badania naukowe i innowacje. Takie rozwiązanie jest korzystne dla środowiska, żywności i bezpieczeństwa energetycznego, a także dla konkurencyjności Europy w przyszłości – powiedziała komisarz ds. badań, innowacji i nauki Geoghegan-Quinn. Pojęcie „biogospodarka” oznacza gospodarkę, w której lądowe i morskie zasoby biologiczne, a także odpady, wykorzystuje się jako wkład w produkcję żywności i paszy oraz produkcję przemysłową i wytwarzanie energii. Ponadto obejmuje ono stosowanie bioprocesów w celu zrównoważenia działalności przemysłowej. Jako przykład można podać tu znaczący potencjał bioodpadów, stanowiących alternatywę dla nawozów chemicznych lub materiał, który można przetworzyć na bioenergię odpowiadającą 2 proc. docelowej ilości energii odnawialnej w UE. Obroty unijnej biogospodarki wynoszą już prawie 2 bln euro i zatrudnionych w niej jest ponad 22 mln osób, co stanowi 9 proc. łącznego zatrudnienia w UE. Biogospodarka obejmuje rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności oraz papieru i pulpy, jak również niektóre sektory przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. Szacuje się, że do 2025 r. każde euro zainwestowane w biogospodarcze badania naukowe i innowacje finansowane przez UE przyniesie w sektorach biogospodarczych wartość dodaną w wysokości 10 euro.