Bezpieczny rynek cyfrowy

KE podsumowała w nim poczynione postępy, wezwała współustawodawców do szybkiego działania w sprawie wszystkich przedstawionych już wniosków oraz przedstawiła dalsze działania dotyczące platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Od maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła 35 wniosków legislacyjnych i inicjatyw politycznych zapowiedzianych w strategii jednolitego rynku cyfrowego. Obecnie należy skoncentrować się na osiągnięciu porozumienia politycznego z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie wszystkich wniosków, a przede wszystkim aktualizacji unijnych przepisów telekomunikacyjnych, która pobudzi inwestycje w szybkie sieci wysokiej jakości niezbędne dla pełnego wprowadzenia gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

W komunikacie w sprawie śródokresowego przeglądu Komisja zidentyfikowała trzy główne obszary, w których konieczne są dalsze działania UE:

  • rozwój pełnego potencjału europejskiej gospodarki opartej na danych,
  • ochrona atutów Europy poprzez zajęcie się wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz
  • propagowanie platform internetowych jako odpowiedzialnych podmiotów działających w sprawiedliwym środowisku internetowym.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Komisja wywiązała się ze swojej obietnicy i przedstawiła wszystkie najważniejsze inicjatywy na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą jak najszybciej przyjąć te wnioski, aby umożliwić utworzenie nowych miejsc pracy oraz pobudzenie przedsiębiorczości i innowacyjności w całej Europie. Po dwóch latach proponujemy uaktualnienie naszej strategii, aby odzwierciedlała ona nowe wyzwania i technologie. W całej Europie potrzebujemy infrastruktury odpornej na ataki, tak aby wszyscy wszędzie mogli bezpiecznie korzystać z szybkich łączy. Osiągnęliśmy już porozumienie dotyczące surowych unijnych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Teraz musimy zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych, który jest niezbędny do wprowadzenia usług takich jak samochody podłączone do internetu czy e-zdrowie. Aby jak najlepiej wykorzystać gospodarkę opartą na danych, konieczne są technologie obliczeniowe o wysokiej wydajności oraz wykwalifikowani pracownicy. Wszystkie te dziedziny mają kluczowe znaczenie dla cyfrowej przyszłości Europy.

Według nowego badania Eurobarometr dwie trzecie Europejczyków uważa, że stosowanie najnowszych technologii cyfrowych ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i ich własne życie, a większość respondentów oczekuje od UE, państw członkowskich i przedsiębiorstw podjęcia działań w celu rozwiązania kwestii związanych z cyfryzacją (takich jak wpływ na miejsca pracy oraz konieczność zwiększenia umiejętności cyfrowych).

W przeglądzie określono sposób postępowania w trzech kluczowych dziedzinach:

  • W dziedzinie gospodarki opartej na danych Komisja przygotowuje inicjatywę ustawodawczą dotyczącą transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych (jesienią 2017 r.) oraz inicjatywę dotyczącą dostępności i ponownego wykorzystywania danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych (wiosną 2018 r.). Ponadto Komisja będzie kontynuować prace nad odpowiedzialnością i innymi nowymi kwestiami dotyczącymi danych.
  • W dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego Komisja dokona przeglądu strategii UE w tym obszarze oraz mandatu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) do września 2017 r., aby dostosować je do nowych unijnych ram dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego. Komisja będzie również prowadzić prace w celu zaproponowania dodatkowych środków dotyczących norm bezpieczeństwa cybernetycznego, certyfikacji i etykietowania, aby zwiększyć bezpieczeństwo przedmiotów podłączonych do sieci.
  • W dziedzinie platform internetowych do końca 2017 r. Komisja przygotuje inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemu nieuczciwych klauzul umownych i praktyk handlowych zidentyfikowanych w stosunkach platforma–przedsiębiorstwo. Komisja przyjęła niedawno decyzje dotyczące egzekwowania przepisów prawa konkurencji w tym zakresie. Komisja przeprowadzi szereg dialogów z platformami internetowymi w ramach jednolitego rynku cyfrowego (np. forum UE poświęcone internetowi, kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrabianych towarów przez internet) i planuje lepiej je koordynować. Jednym z celów jest postęp w zakresie aspektów proceduralnych i zasad dotyczących usuwania nielegalnych treści („zgłaszanie i usuwanie”) w oparciu o zasadę przejrzystości i z poszanowaniem praw podstawowych.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na potrzebę dalszego inwestowania w infrastrukturę i technologie cyfrowe w dziedzinach, w których konieczne jest, by inwestycje wykraczały poza kompetencje indywidualnych państw członkowskich, zwłaszcza w obszarze obliczeń o wysokiej wydajności.

Kontekst

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z priorytetów Komisji przewodniczącego Junckera. W pełni funkcjonalny jednolity rynek cyfrowy mógłby wnieść wkład do naszej gospodarki w wysokości 415 mld euro rocznie i przyczynić się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy. Dwa lata po rozpoczęciu prac nad tym rynkiem UE osiągnęła ważne porozumienia, do których należy porozumienie dotyczące zakończenia opłat roamingowych od 15 czerwca dla wszystkich podróżujących po UE, porozumienie dotyczące przenoszenia treści, które umożliwi Europejczykom podróżowanie od początku 2018 r. z filmami, muzyką, grami wideo lub e-bookami, na które wykupili abonament w swoim państwie, oraz porozumienie dotyczące uwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług 5G i rozwoju nowych usług internetowych. Obecnie prowadzone są negocjacje w Parlamencie Europejskim i Radzie dotyczące ostatecznego kształtu pozostałych wniosków.

Więcej informacji: