Bezpieczny, otwarty internet
Konkretne działania są ukierunkowane na zwiększenie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informacyjnych, ograniczenie cyberprzestępczości oraz wzmocnienie międzynarodowej polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cybernetycznej.

Unijna wizja bezpieczeństwa cybernetycznego przedstawiona w strategii składa się z pięciu strategicznych priorytetów:

– osiągnięcie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego;
– radykalne ograniczenie cyberprzestępczości;
– opracowanie polityki obrony cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);
– rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego;
– ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.

Unijna międzynarodowa polityka w zakresie cyberprzestrzeni wspiera przestrzeganie podstawowych wartości UE, definiuje normy odpowiedzialnego zachowania, promuje przestrzeganie istniejących już przepisów międzynarodowych w dziedzinie cyberprzestrzeni, a jednocześnie pomaga państwom członkowskim poza UE w zakresie budowy zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i propaguje współpracę międzynarodową w kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego.

UE poczyniła znaczne postępy w kierunku lepszej ochrony obywateli przed przestępczością internetową, w tym poprzez ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, przedstawienie wniosku legislacyjnego w sprawie ataków na systemy informatyczne oraz poprzez utworzenie światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Strategia ma także na celu rozwinięcie i finansowanie krajowych centrów doskonałości w zakresie cyberprzestępczości, tak by ułatwić szkolenia i budowę zdolności.

Zaproponowana dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji jest kluczowym elementem ogólnej strategii i nakładałaby na wszystkie państwa członkowskie, podmioty świadczące kluczowe usługi internetowe i operatorów infrastruktury krytycznej, takich jak platformy handlu elektronicznego i portale społecznościowe oraz przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, sektora transportu, sektora bankowego i opieki zdrowotnej, obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego środowiska cyfrowego w całej UE.

źródło i więcej informacji: Link