Barka nagrodzona

Ponad 120 mln osób w UE jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Organizacje pozarządowe walczące z ubóstwem w Polsce, Niemczech, Finlandii, Irlandii i Francji dają innym przykład, jak zapewnić potrzebującym bezpośrednią pomoc. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny tegoroczną Nagrodą dla Społeczeństwa Obywatelskiego odznaczył organizacje wyróżniające się kreatywnością i sukcesami w walce z ubóstwem. Jednym z nagrodzonych została polska Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne wiążą się z licznymi wieloaspektowymi wyzwaniami, takimi jak m.in. mieszkalnictwo, zdrowie, kształcenie, dostęp do zatrudnienia, zadłużenie i uzależnienie, którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej starają się stawić czoła. Ich działania są często ukierunkowane na potrzeby lokalne i – co istotne – prowadzone są z udziałem osób doświadczających ubóstwa.

– Godne życie jest podstawowym prawem człowieka, a ubóstwo podważa wszystkie aspekty dobrostanu społecznego, w tym kształcenie, długoterminową kondycję zdrowotną i więzi rodzinne. Niweczy ponadto przyszły potencjał jednostek i całej społeczności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej zwalczają ubóstwo w tym trudnym finansowo okresie. Przyznając tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego, EKES wyraża uznanie dla wybitnych inicjatyw, które ułatwiają walkę z ubóstwem w Europie – oświadczył przewodniczący EKES-u Georges Dassis.

Z ponad stu szeroko zakrojonych, wysokiej klasy projektów wybrano pięć inicjatyw, wśród nich działające w Poznaniu Centrum Integracji Społecznej. Centrum jest inicjatywą Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka (Polska) zgłoszoną do konkursu przez Europejski Komitet Koordynacji (CEC). Realizuje działania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, byłych więźniów, uchodźców i osób uzależnionych. Centrum organizuje ponadto warsztaty umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia.

Poza tym wyróżnione zostały:

Zdaniem posłanki do PE Jean Lambert, jednej z osób oceniających zgłoszone inicjatywy, „widać, że szereg problemów związanych z bezdomnością czy wyżywieniem przykuwa coraz większą uwagę. Niektóre z nich są dosyć szokujące, gdyż pokazują, że nadal nie udaje się nam zaspokoić podstawowych potrzeb ludzkich ani też zagwarantować podstawowych ludzkich praw”.

Przedstawiciele zwycięskich organizacji będą uczestniczyć 10 grudnia w Brukseli w uroczystości, na której ogłoszony zostanie ranking projektów i na której przewodniczący EKES-u Georges Dassis wręczy nagrody. Nagroda w wysokości 50 tys. EUR podzielona zostanie wśród pięciu laureatów, którzy przeznaczą ją na reinwestycje w projekty zapewniające dalszą działalność w społeczności lokalnej.

Jury przyznające Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego składało się z przewodniczącego EKES-u, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczącego Grupy Pracodawców, przewodniczącego Grupy Innych Podmiotów, członka Grupy Pracowników oraz sekretarza generalnego. Z krótkiej listy jedenastu kandydatur sporządzonej przez czteroosobową grupę ekspertów jury wyłoniło pięć zwycięskich inicjatyw.

W ostatnich latach EKES podejmował wiele działań mających na celu wyeliminowanie ubóstwa. Przedkładał formalne opinie instytucjom UE i organizował rozliczne wydarzenia. Dotyczyły one ograniczenia ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, zmniejszenia wykluczenia społecznego, rosnącego problemu pracujących biednych, wprowadzenia minimalnego dochodu na szczeblu europejskim, sprawiedliwszego opodatkowania oraz potrzeby uwzględnienia środków społecznych na etapie planowania i realizacji polityki UE np. w dziedzinie jednolitego rynku czy wspólnej waluty.

Siódmy rok z rzędu Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznaje się za „wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego”. Co roku nagroda dotyczy innego aspektu działań EKES-u. W 2014 r. ubiegały się o nią organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz integracji społeczności romskich.