Antysemityzm nadal groźny

FRA przedstawia pierwsze porównywalne dane dotyczące doświadczeń osób pochodzenia żydowskiego z przypadkami nękania, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści motywowanych antysemityzmem w UE. 8 listopada, w przeddzień rocznicy pogromów przeprowadzonych na ludności żydowskiej, do których doszło 75 lat temu, należy stwierdzić, że pomimo prowadzenia ustawicznych działań na rzecz zwalczania antysemityzmu w państwach członkowskich, zjawisko to jest nadal powszechne. Dlatego też przedmiotowe sprawozdanie, obejmujące odpowiedzi udzielone przez 5,847 Żydów z ośmiu państw, w których żyje około 90 proc. szacowanej liczby Żydów przebywających w UE, będzie stanowiło kluczowe narzędzie dla decydentów na szczeblu UE oraz dla przedstawicieli społeczności przy opracowywaniu ukierunkowanych środków prawnych i politycznych.

Antysemityzm to niepokojący przykład uprzedzenia utrzymującego się przez wiele wieków, dla którego nie ma miejsca we współczesnym społeczeństwie. Za szczególnie alarmujący należy uznać fakt, że internet, który powinien pełnić rolę narzędzia komunikacji i dialogu, jest wykorzystywany jako instrument nękania o podłożu antysemickim – stwierdził dyrektor FRA Morten Kjaerum. – Choć wiele rządów państw UE podjęło ogromne wysiłki na rzecz zwalczania antysemityzmu, należy podjąć lepiej ukierunkowane działania.

Kluczowe ustalenia:

66 proc. respondentów uważa, że antysemityzm stanowi poważny problem w ich państwach, podczas gdy 76 proc. z nich stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat zjawisko antysemityzmu nasiliło się.
21 proc. wszystkich respondentów było świadkiem zdarzenia lub zdarzeń o charakterze antysemickim, w których doszło do agresji słownej, nękania lub ataku fizycznego, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. 2 proc. respondentów padło ofiarą ataku fizycznego o podłożu antysemickim w ciągu minionego roku.
Niezgłaszanie: 76 proc. ofiar nękania o podłożu antysemickim nie zgłosiło najpoważniejszych przypadków takiego nękania policji ani innej organizacji.
Niedoszacowanie: ograniczony charakter mechanizmów gromadzenia danych funkcjonujących w wielu państwach członkowskich UE sprawia, że skala zjawiska ataków o podłożu antysemickim pozostaje niedoszacowana.
-Antysemityzm jest uznawany za czwarty najbardziej palący problem społeczny lub polityczny w państwach poddanych badaniu (zob. tabela 1 w sprawozdaniu).
Trzy czwarte respondentów postrzega zjawisko antysemityzmu w internecie jako problem (zob. tabela poniżej).

W badaniu wykazano również istnienie istotnych różnic między państwami, co często świadczy o ich zróżnicowanej historii i tradycjach oraz odzwierciedla tendencje w zakresie imigracji obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach.Na przykład:

-9 proc. respondentów w Wielkiej Brytanii stwierdziło, że często spotykało się z twierdzeniem „Żydzi ponoszą odpowiedzialność za obecny kryzys gospodarczy”, a w przypadku Węgier odsetek ten wynosił 59 proc..
-W badaniu wykazano, że o ile na Łotwie tylko 8 proc. respondentów uznało, że konflikt izraelsko-arabski wywiera istotny wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa, odsetek ten wzrósł do 28 proc. w Niemczech, a w przypadku Francji wyniósł aż 73 proc.

W odpowiedzi na ustalenia poczynione w ramach badania FRA sformułowała szereg sugestii dla decydentów:

-Państwa członkowskie UE muszą skutecznie i wyczerpująco odnotowywać przypadki naruszania praw podstawowych osób pochodzenia żydowskiego.
-Osoby publiczne powinny publicznie potępiać wypowiedzi o charakterze antysemickim.
-UE i jej państwa członkowskie muszą pilnie podjąć działania w celu opracowania skutecznych metod zwalczania przybierającego na sile zjawiska antysemityzmu w internecie, np. rozważając możliwość powołania specjalnych jednostek policji odpowiedzialnych za monitorowanie i badanie przypadków przestępstw z nienawiści popełnianych w internecie, a także zachęcając do zgłaszania policji przypadków zamieszczania antysemickich treści w sieci.

Kontekst: przestępstwo z nienawiści

Ataki o charakterze antysemickim są formą przestępstwa z nienawiści. Przedmiotowe sprawozdanie z badania jest publikowane razem z rocznym przeglądem dotyczącym antysemityzmu FRA, w którym gromadzi się dane statystyczne na temat incydentów o charakterze antysemickim pochodzące ze źródeł rządowych i pozarządowych. Łącznie wspomniane dwa sprawozdania stanowią uzupełnienie bogatego zbioru opracowań Agencji poświęconych przestępstwom z nienawiści. W opracowaniach tych przedstawiono informacje na temat doświadczeń takich grup, jak lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe, Romowie oraz inne mniejszości etniczne. Organizowana co roku przez FRA konferencja na temat praw podstawowych odbędzie się w Wilnie w dniach 12–13 listopada 2013 r. i będzie poświęcona zagadnieniom związanym z przestępstwami z nienawiści.

Uwagi

-W badaniu wzięło udział 5 847 osób pochodzenia żydowskiego w wieku powyżej 16 lat. Wyniki badania obejmują osiem państw członkowskich, w których żyje około 90 proc. szacowanej liczby Żydów przebywających w UE.
-Badanie przeprowadzono on-line zgodnie z zaleceniami ekspertów.
-Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) upoważniona jest do udzielania decydentom unijnym i krajowym porad opartych na dowodach, przyczyniając się tym samym do zwiększenia znajomości zagadnień i lepszego ukierunkowania debat i polityki w zakresie praw podstawowych.

źródło i więcej informacji: Link