Amazon ma oddać 250 mln euro

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: – Luksemburg przyznał spółce Amazon niezgodne z prawem korzyści podatkowe. Wskutek tego niemal trzy czwarte zysków tej spółki w Europie nie było opodatkowanych. Innymi słowy spółka Amazon mogła płacić cztery razy mniej podatku niż inne przedsiębiorstwa lokalne podlegające tym samym krajowym przepisom podatkowym. Jest to niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Państwa członkowskie nie mogą przyznawać przedsiębiorstwom wielonarodowym selektywnych korzyści podatkowych, do których inne podmioty nie mają dostępu.

W wyniku szczegółowego postępowania wyjaśniającego wszczętego w październiku 2014 r. Komisja stwierdziła, że interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydana przez Luksemburg w 2003 r., a przedłużona w 2011 r., spowodowała obniżenie, bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego, podatku odprowadzanego przez spółkę Amazon w Luksemburgu.

W wyniku wydanej interpretacji Amazon mógł przesuwać zdecydowaną większość swoich zysków ze spółki należącej do grupy Amazon podlegającej opodatkowaniu w Luksemburgu (Amazon EU) do spółki, która opodatkowaniu nie podlega (Amazon Europe Holding Technologies). W szczególności w interpretacji indywidualnej zatwierdzono opłatę licencyjną, jaką spółka Amazon EU miała uiszczać na rzecz Amazon Europe Holding Technologies, co znacznie zmniejszało dochód spółki Amazon EU podlegający opodatkowaniu.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że poziom opłaty licencyjnej, zatwierdzony w interpretacji indywidualnej, był zawyżony i nie odzwierciedlał realiów gospodarczych. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że interpretacja indywidualna przyniosła spółce Amazon selektywną korzyść ekonomiczną, gdyż dzięki niej grupa mogła płacić mniej podatku niż inne przedsiębiorstwa podlegające tym samym krajowym przepisom podatkowym. W praktyce interpretacja indywidualna umożliwiła spółce Amazon uniknięcie opodatkowania trzech czwartych zysków z całej swojej sprzedaży w UE.

Struktura spółki Amazon w Europie

Decyzja Komisji dotyczy traktowania przez Luksemburg pod względem podatkowym dwóch spółek należących do grupy Amazon: Amazon EU oraz Amazon Europe Holding Technologies. Obydwie spółki mają siedziby w Luksemburgu i w całości należą do grupy Amazon. Ostateczną kontrolę nad nimi sprawuje amerykańska spółka dominująca – Amazon.com, Inc.

  • Amazon EU („spółka prowadząca działalność”) obsługuje działalność spółki Amazon w zakresie sprzedaży detalicznej w całej Europie. W 2014 r. spółka ta zatrudniała ponad 500 pracowników, którzy zajmowali się wyborem towarów do sprzedaży na stronach internetowych Amazona w Europie, zakupem towarów od producentów, a także zarządzaniem sprzedażą przez internet i dostarczaniem produktów konsumentom. Spółka Amazon zorganizowała swoją sprzedaż w Europie w taki sposób, że konsumenci dokonujący zakupów na którejkolwiek ze stron Amazona w Europie zgodnie z umową kupowali produkty od spółki prowadzącej działalność z siedzibą w Luksemburgu. W ten sposób całą sprzedaż w Europie wraz z zyskami z tego tytułu Amazon ewidencjonował w Luksemburgu.
  • Amazon Europe Holding Technologies („spółka holdingowa”) to spółka komandytowa, która nie zatrudnia żadnych pracowników, nie posiada biur i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Spółka holdingowa pełni rolę pośrednika między spółką prowadzącą działalność a spółką Amazon w Stanach Zjednoczonych. Jest ona posiadaczem pewnych praw własności intelektualnej na Europę na podstawie umowy w zakresie podziału kosztów ze spółką Amazon w Stanach Zjednoczonych. Sama spółka holdingowa aktywnie z nich nie korzysta. Udziela jedynie wyłącznej licencji na korzystanie z tych praw spółce prowadzącej działalność, która w oparciu o nie obsługuje sprzedaż detaliczną w Europie.

Na podstawie umowy w zakresie podziału kosztów spółka holdingowa dokonuje corocznych płatności na rzecz spółki Amazon w Stanach Zjednoczonych na pokrycie kosztów wytworzenia własności intelektualnej. Sąd podatkowy w Stanach Zjednoczonych określił ostatnio odpowiedni poziom tych płatności.

Zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi Luksemburga spółka prowadząca działalność podlega podatkowi od osób prawnych w Luksemburgu, natomiast spółka holdingowa, z racji swojej formy prawnej (spółka komandytowa) temu podatkowi nie podlega. Zyski osiągane przez spółkę holdingową podlegają opodatkowaniu jedynie na poziomie wspólników, a nie na poziomie samej spółki holdingowej. Wspólnicy spółki holdingowej znajdowali się w Stanach Zjednoczonych i jak dotąd odraczali zapłatę podatku dochodowego.

Amazon stosował opisaną powyżej strukturę, zatwierdzoną w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, w okresie między majem 2006 r. a czerwcem 2014 r. W czerwcu 2014 r. Amazon zmienił sposób prowadzenia działalności w Europie. Nowa struktura nie wchodzi w zakres postępowania wyjaśniającego Komisji w zakresie pomocy państwa.

Zakres postępowania wyjaśniającego Komisji

Celem kontroli pomocy państwa w UE jest zapewnienie, aby państwa członkowskie nie stosowały wobec wybranych przedsiębiorstw bardziej korzystnego opodatkowania niż wobec innych, wykorzystując w tym celu np. interpretacje indywidualne prawa podatkowego lub inne środki. Ściślej rzecz biorąc, chodzi o to, by transakcje między spółkami należącymi do jednej grupy przedsiębiorstw były wyceniane tak, aby odzwierciedlało to realia gospodarcze. Oznacza to, że płatności między spółkami należącymi do tej samej grupy powinny być dokonywane zgodne z zasadami, jakie obowiązują w warunkach rynkowych między niezależnymi podmiotami (tzw. zasada ceny rynkowej).

Postępowanie wyjaśniające Komisji w sprawie pomocy państwa dotyczyło interpretacji indywidualnej wydanej przez Luksemburg spółce Amazon w 2003 r. i przedłużonej w 2011 r. W interpretacji zatwierdzono metodę obliczania podstawy opodatkowania spółki prowadzącej działalność. Pośrednio zatwierdzono także metodę obliczania corocznych płatności dokonywanych na rzecz spółki holdingowej przez spółkę prowadzącą działalność z tytułu praw własności intelektualnej spółki Amazon, z których korzystała jedynie spółka prowadząca działalność.

Płatności te przekraczały, średnio, 90 proc. zysków z działalności operacyjnej spółki prowadzącej działalność. Były one znacznie (ok. 1,5 raza) wyższe niż płatności, które spółka holdingowa musiała uiszczać na rzecz spółki Amazon w Stanach Zjednoczonych na podstawie umowy w zakresie podziału kosztów.

Należy jasno podkreślić, że w swoim postępowaniu wyjaśniającym Komisja nie kwestionowała tego, że spółka holdingowa była właścicielem praw własności intelektualnej, na które udzielała licencji spółce prowadzącej działalność, ani też nie podważała regularnych płatności dokonywanych przez nią na rzecz spółki Amazon w Stanach Zjednoczonych za tworzenie tej własności intelektualnej. Komisja nie kwestionowała również ogólnego systemu podatkowego Luksemburga jako takiego.

Ocena Komisji

W wyniku postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa Komisja uznała, że w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Luksemburg zatwierdzono nieuzasadnioną metodę obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu, osiąganego przez spółkę Amazon w Luksemburgu. W szczególności poziom opłaty licencyjnej uiszczanej przez spółkę prowadzącą działalność na rzecz spółki holdingowej był zawyżony i nie odzwierciedlał realiów gospodarczych.

  • Spółka prowadząca działalność jako jedyna była aktywna, podejmując decyzje i prowadząc działania związane z działalnością spółki Amazon w zakresie sprzedaży detalicznej w Europie. Jak już wspomniano, jej pracownicy zajmowali się wyborem towarów do sprzedaży, zakupem towarów od producentów, a także zarządzaniem sprzedażą przez internet i dostarczaniem produktów konsumentom. Spółka prowadząca działalność także dostosowywała technologie i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi platformy handlu elektronicznego spółki Amazon w Europie, inwestowała w marketing oraz zajmowała się gromadzeniem danych. Oznacza to, że zarządzała prawami własności intelektualnej, na korzystanie z których miała licencję, i wnosiła do nich wartość dodaną.
  • Spółka holdingowa była pustą strukturą, która po prostu przekazywała prawa własności intelektualnej spółce prowadzącej działalność na jej wyłączny użytek. Spółka holdingowa sama w żaden sposób nie uczestniczyła aktywnie w zarządzaniu tą własnością intelektualną ani w jej tworzeniu, ani też z niej nie korzystała. Nie prowadziła też ani nie mogła prowadzić żadnej działalności, która mogłaby uzasadniać poziom otrzymywanych płatności licencyjnych.

Zgodnie z metodą zatwierdzoną w interpretacji indywidualnej dochód spółki prowadzącej działalność podlegający opodatkowaniu był zredukowany do jednej czwartej faktycznych kwot. Zyski spółki Amazon były w niemal trzech czwartych nienależnie przypisywane spółce holdingowej, gdzie pozostawały nieopodatkowane. W praktyce interpretacja indywidualna umożliwiła spółce Amazon uniknięcie opodatkowania trzech czwartych zysków z całej swojej sprzedaży w UE.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydana przez Luksemburg obejmowała zatwierdzenie płatności między dwoma spółkami tej samej grupy, które nie odzwierciedlają realiów ekonomicznych. W efekcie spółka Amazon mogła płacić znacznie mniej podatku niż inne przedsiębiorstwa. Komisja w związku z tym uznała w swojej decyzji, że traktowanie przez Luksemburg pod względem podatkowym spółki Amazon w oparciu o interpretację indywidualną prawa podatkowego jest niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

 

Amazon ma oddać 250 mln euro

 

Odzyskanie pomocy

Co do zasady unijne zasady pomocy państwa zawierają wymóg, że pomoc państwa niezgodna z tymi przepisami powinna zostać odzyskana. Ma to wyeliminować zakłócenie konkurencji spowodowane przez pomoc. W unijnych zasadach pomocy państwa nie przewidziano grzywien, a odzyskanie pomocy nie ma na celu ukarania danego przedsiębiorstwa. Ma ono na celu jedynie przywrócenie równego traktowania wszystkich przedsiębiorstw

W swojej decyzji Komisja przedstawia metodę obliczenia wartości przewagi konkurencyjnej przyznanej spółce Amazon, tj. różnicy między kwotami podatku, jakie spółka zapłaciła, a kwotami, jakie musiałaby zapłacić w przypadku braku interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Na podstawie dostępnych informacji szacuje się, że kwota ta wyniesie ok. 250 mln euro, plus odsetki. W oparciu o metodę określoną w decyzji organy podatkowe Luksemburga muszą teraz obliczyć dokładną kwotę niezapłaconego podatku w Luksemburgu.

Informacje dodatkowe

Od czerwca 2013 r. Komisja prowadziła postępowania w sprawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w państwach członkowskich. W grudniu 2014 r. rozszerzyła swoje badanie na wszystkie państwa członkowskie. W październiku 2015 r. Komisja stwierdziła, że Luksemburg i Holandia przyznały selektywne korzyści podatkowe odpowiednio na rzecz Fiata i Starbucksa. W styczniu 2016 r. Komisja uznała, że selektywne korzyści podatkowe przyznane przez Belgię co najmniej 35 przedsiębiorstwom wielonarodowym, głównie z UE, w ramach obowiązującego w tym kraju systemu opodatkowania nadmiernych zysków są niezgodne z prawem w świetle unijnych zasad pomocy państwa. W sierpniu 2016 r. Komisja stwierdziła, że Irlandia przyznała korzyści podatkowe o wartości do 13 mld euro spółce Apple. Komisja prowadzi również dwa szczegółowe postępowania w sprawach, w których pojawiły się obawy, iż interpretacje indywidualne prawa podatkowego mogą rodzić wątpliwości w zakresie pomocy państwa w Luksemburgu. Postępowania te dotyczą spółek McDonald’s i GDF Suez.

Komisja realizuje szeroko zakrojoną strategię na rzecz sprawiedliwego opodatkowania i większej przejrzystości, która ostatnio przynosi znaczące efekty. W następstwie wniosków dotyczących przejrzystości podatkowej, które Komisja przedstawiła w marcu 2015 r., w styczniu 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Państwa członkowskie zgodziły się także rozszerzyć automatyczną wymianę informacji o sprawozdania według krajów zawierające informacje finansowe przedsiębiorstw wielonarodowych związane z podatkami. Teraz rozpatrywany jest wniosek dotyczący upublicznienia części tych informacji. W maju 2017 r. przyjęto nowe przepisy unijne, które mają zapobiegać unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem przepisów państw trzecich. To zwieńczenie prac nad dyrektywą w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (ATAD), która zapewni stosowanie skutecznych wiążących środków zwalczania nadużyć na całym jednolitym rynku.

Jeżeli chodzi o bieżące prace ustawodawcze, w październiku 2016 r. Komisja przedstawiła wnioski dotyczące nowej wersji wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Jeżeli przepisy te zostaną przyjęte, będą stanowić skuteczne narzędzie zwalczania unikania opodatkowania w UE. W czerwcu 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie nowych przepisów dotyczących przejrzystości w odniesieniu do pośredników – w tym doradców podatkowych –- którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie. Przepisy te pomogą zapewnić znacznie większą przejrzystość i będą zniechęcać do korzystania z interpretacji indywidualnych jako narzędzia do nadużywania systemu podatkowego. Ponadto całkiem niedawno, bo we wrześniu, Komisja ogłosiła nowy plan UE, który ma zapewnić opodatkowanie gospodarki cyfrowej w taki sposób, aby było ono sprawiedliwe i sprzyjało wzrostowi. Komisja wydała komunikat, w którym przedstawiła wyzwania, przed jakimi stoją obecnie państwa członkowskie, jeżeli chodzi o działania w tej pilnej kwestii. Zaproponowała także możliwe rozwiązania do rozważenia, zanim przedstawi odpowiedni wniosek w 2018 r. Wszystkie prace Komisji opierają się na prostym założeniu – każde przedsiębiorstwo – duże i małe –musi płacić podatek tam, gdzie osiąga zyski.

Wersja jawna decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.38944 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej ochronie konkurencji, jak tylko rozstrzygnięte zostaną pewne kwestie dotyczące poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa – State Aid Weekly e-News.