Aktywniej na rynku
Analiza ekonomiczna, przeprowadzona w oparciu o ocenę postępu dokonanego przez państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy usługowej, wykazała, że jej wdrożenie wygeneruje w najbliższych 5–10 latach dodatkowo 0,8 proc. PKB całej Unii Europejskiej.

Wartość ta może jednak wzrosnąć do 2,6 proc., jeśli państwa członkowskie wykażą większe zaangażowanie w otwieraniu swoich rynków usług objętych dyrektywą. Ponadto lepsza transpozycja i skuteczniejsze wdrażanie prawodawstwa unijnego może pobudzić wzrost poprzez zmniejszenie o jedną trzecią obciążeń administracyjnych działalności gospodarczej, co łącznie pozwoli zaoszczędzić prawie 40 miliardów euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa informują mnie, że wciąż istnieją przeszkody w ich funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą ściśle współpracować, by poprawić sposób wdrażania, stosowania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Wzrost gospodarczy jest naszym głównym zadaniem i nie wolno nam pominąć żadnej możliwości wspierania go – ocenia komisarz UE ds. jednolitego rynku i usług Michel Barnier.

„Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem”

Komisja Europejska proponuje skupienie wysiłków na sektorach o największym potencjale wzrostu gospodarczego. W latach 2012–2013 będą to usługi i sektory sieciowe. Komisja wzywa kraje członkowskie do stosowania w tych obszarach zasady „zero tolerancji” dla spóźnionej i nieprawidłowej implementacji dyrektyw.

Komisja ze swej strony zapewni większą pomoc we wdrażaniu przepisów, by złagodzić potencjalne problemy. Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nie powinny trwać dłużej niż średnio 18 miesięcy (obecnie 25,5 miesiąca), a państwa członkowskie powinny zastosować się do wyroków Trybunału w ciągu 12 miesięcy.

W celu zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania jednolitego rynku Komisja zaleca lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych, które mogą stworzyć obywatelom i przedsiębiorcom nowe możliwości. Komisja wzywa państwa członkowskie do usprawnienia narzędzi służących do rozwiązywania problemów i zachęca do tworzenia Centrów Jednolitego Rynku, aby lepiej monitorować funkcjonowanie jego zasad.