Aktywność osób starszych w Polsce jest znacznie ograniczona. Dlatego działania na rzecz zmiany postaw wobec starości wymagają podjęcia dyskusji już wśród ludzi młodych. Celem konkursu jest pokazanie im wartości wzajemnej współpracy, w której młodzi i starsi korzystają, ucząc się od siebie nawzajem i przekazując doświadczenie.

Esej lub opowiadanie Aktywni babcia i dziadek – mój pomysł na wolny czas na emeryturze powinny dotyczyć własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Chodzi tu zarówno o aktywność zawodową, ale także społeczną, czyli świadczoną często w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. W swojej pracy można zawrzeć doświadczenia rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy w starości.

Udział w konkursie jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych w wieku 11-13 lat, gimnazjów oraz liceów.

Prace, napisane w języku polskim, o objętości nieprzekraczającej 10 tyś. znaków ze spacjami, powinny zostać nadesłane do organizatorów do 13 września.

Unia Europejska rok 2012 ogłosiła Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego celem jest szerzenie świadomości na temat wkładu osób starszych w funkcjonowanie społeczeństwa oraz promowanie działań tworzących lepsze szanse dla utrzymania aktywności osób starszych.

Europejski Rok 2012 obejmuje trzy wymiary aktywnego starzenia się:

– Aktywne starzenie się na rynku pracy. Skłonienie starszych pracowników do pozostawania na rynku pracy wymaga w szczególności poprawy warunków pracy i ich dostosowania do stanu zdrowia i potrzeb starszych osób oraz zaktualizowania ich umiejętności poprzez poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie. Niezbędne są także zmiany systemów podatkowych i świadczeń, skutecznie zachęcające do dłuższej pracy.
– Udział w społeczeństwie. Zwiększanie szans i poprawa warunków dla osób starszych do wnoszenia wkładu w życie społeczne w roli wolontariuszy lub osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny oraz do uczestniczenia w życiu społeczeństwa umożliwią uniknięcie izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.
– Niezależne życie. Promowanie zdrowia oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej za pomocą działań maksymalnie wydłużających lata zdrowego życia oraz zapobiegających zależności, jak również dostosowanie otoczenia (budynków użyteczności publicznej, infrastruktury, transportu, budownictwa) do potrzeb osób starszych oznacza umożliwienie im jak najbardziej niezależnego funkcjonowania.

Założeniem Roku Europejskiego jest zachęcenie wszystkich polityków i zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych inicjatyw związanych z aktywnym starzeniem się oraz do wszczęcia działań zmierzających do realizacji tych celów. Inicjatywy można publikować na stronie Roku Europejskiego.