500 mln euro dla Ukrainy

KE zatwierdziła w imieniu Unii Europejskiej wypłatę pierwszych 500 mln euro w ramach nowego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Oznacza to, że łączna kwota pomocy przyznanej Ukrainie przez UE od 2014 r. osiągnie 3,3 mld euro. Żaden inny kraj spoza UE nie otrzymał jeszcze tak dużego wsparcia. – Ukraina stoi w obliczu nowej agresji ze strony Rosji i potrzebują solidarności ze strony partnerów międzynarodowych – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: – Ukraina spełniła zobowiązania polityczne uzgodnione z UE dotyczące uwolnienia pierwszej płatności w ramach programu pomocy makrofinansowej. Jest to ważny i zachęcający sygnał, że Ukraina nadal przeprowadza reformy pomimo obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zbliżającego się cyklu wyborczego.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: – Unia Europejska udziela Ukrainie stałego wsparcia politycznego i finansowego. Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej w sprawie wypłaty następuje w kluczowym momencie, kiedy Ukraina i jej mieszkańcy stoją w obliczu nowej agresji ze strony Rosji i potrzebują oznak solidarności ze strony partnerów międzynarodowych. Tego rodzaju agresywne zachowanie jest nie do przyjęcia w dzisiejszej Europie.

W ramach nowego programu pomocy makrofinansowej, który Parlament Europejski i Rada zatwierdziły w lipcu 2018 r., Ukrainie zostaną udostępnione środki do wysokości 1 mld euro. Środki te pomogą pokryć potrzeby finansowe Ukrainy i będą wspierać realizację szeroko zakrojonych reform strukturalnych. Środki pomocy makrofinansowej są udostępniane w formie niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych, pod warunkiem wdrożenia konkretnych środków politycznych uzgodnionych w protokole ustaleń.

Ukraina spełniła zobowiązania polityczne uzgodnione z UE dotyczące uwolnienia pierwszej płatności w ramach programu. Obejmowały one ważne środki mające na celu zintensyfikowanie walki z korupcją, zwiększenie przejrzystości rejestrów przedsiębiorstw, zwiększenie przewidywalności systemu podatkowego oraz wzmocnienie zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi. Ukraina uzgodniła również z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) nową promesę kredytową, która zastąpi poprzedni program w ramach instrumentu rozszerzonego wsparcia finansowego MFW. Oznacza to tym samym kontynuację współpracy Ukrainy z MFW. Ważnym krokiem w kierunku zatwierdzenia nowego programu przez Radę Wykonawczą MFW, co ma nastąpić w grudniu, było przyjęcie 23 listopada br. przez parlament budżetu na 2019 r., który MFW uważa za zadowalający.

UE nadal będzie współpracować z władzami Ukrainy, aby kontynuować program reform w tym kraju, również w tych obszarach, które są związane z wypłatą następnej transzy środków w ramach programu pomocy makrofinansowej. Reformy obejmują m.in. nowe działania w walce z korupcją, takie jak dalszy rozwój zdolności operacyjnej naczelnego sądu antykorupcyjnego Ukrainy, zarządzanie finansami publicznymi, dalsze reformy sektora energii i sektora bankowego oraz reformy w dziedzinie polityki społecznej. Komisja nadal będzie uważnie śledzić rozwój sytuacji i monitorować wdrażanie.

Kontekst

Program pomocy makrofinansowej jest częścią szerszych działań UE w zakresie współpracy z krajami sąsiadującymi i służy jako wyjątkowy instrument reagowania kryzysowego. Pomoc jest dostępna dla krajów sąsiadujących z Unią, które zmagają się z problemami w zakresie bilansu płatniczego. Ma ona charakter uzupełniający do pomocy udzielanej przez MFW. Pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej są finansowane przez pożyczki i kredyty zaciągane przez UE na rynkach kapitałowych. Uzyskane środki są następnie pożyczane krajom będącym beneficjentami na podobnych warunkach finansowych. Pomoc makrofinansowa w formie dotacji pochodzi z budżetu UE.

W marcu 2018 r., w odpowiedzi na wniosek Ukrainy, Komisja zaproponowała nowy program pomocy makrofinansowej w wysokości do 1 mld euro. Wniosek został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w lipcu 2018 r. We wrześniu 2018 r. Ukraina i Komisja Europejska (w imieniu UE) podpisały protokół ustaleń, który został następnie ratyfikowany przez parlament Ukrainy.

Od 2014 r. Ukraina otrzymała łącznie 2,8 mld euro w formie pożyczek w ramach programów pomocy makrofinansowej UE. 1,6 mld euro wypłacono w latach 2014–2015 w ramach dwóch wcześniejszych programów, a 1,2 mld euro – w latach 2015–2017 w ramach trzeciego programu. Oprócz pomocy makrofinansowej UE wspiera Ukrainę za pośrednictwem kilku innych instrumentów, m.in. pomocy humanitarnej, wsparcia budżetowego, pomocy technicznej oraz w ramach instrumentów łączonych zachęcających do inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, od 2014 r. UE i europejskie instytucje finansowe przeznaczyły ponad 12 mld euro na pożyczki i 1 mld euro w formie dotacji, aby pomóc Ukrainie w stabilizacji gospodarki, przeprowadzeniu kompleksowych reform i poprawie warunków życia jej obywateli.