500 mln euro dla potrzebujących
UE zatwierdza przyznanie 500 mln euro na rzecz programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na 2013r.

Komitet zarządzający ds. wspólnych organizacji rynków przegłosował dziś przyznanie środków finansowych UE na rzecz programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na 2013r. Przewiduje się, że z budżetu wynoszącego 500 mln euro przeznaczonego na pomoc osobom najbardziej potrzebującym skorzysta ponad 18 mln osób w 19 państwach członkowskich UE. Rok 2013 będzie ostatnim, w którym program będzie prowadzony w obecnej formie ze środków wspólnej polityki rolnej (WPR). Jeszcze w tym miesiącu mają zostać przedstawione nowe wnioski legislacyjne dotyczące szerszego, bardziej elastycznego systemu, powiązanego bliżej z polityką spójności społecznej. Odpowiada za nie komisarz UE ds. spraw społecznych, Laszlo Andor.

Możemy być dumni z tego, co udało się osiągnąć podczas wielu lat funkcjonowania programu, ale nadszedł czas, aby zastanowić się, w jaki sposób w przyszłości najlepiej pomóc osobom najbardziej potrzebującym” stwierdził dziś komisarz UE ds. rolnictwa, Dacian Cioloș.

Jest to ważny element polityki UE, w szczególności w obliczu dotykających nas obecnie trudności gospodarczych. Przewidujemy, że w przyszłym roku z programu skorzysta ok. 18 mln osób. Dlatego we wniosku dotyczącym budżetu na lata 2014-2020 Komisja proponuje przeznaczenie dla systemu, który zastąpi obecny, budżetu w wysokości 2,5 mld euro przeznaczonego na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Jako że działania są bliżej związane z celami UE w zakresie ograniczania ubóstwa, przewiduje się finansowanie w ramach polityki spójności społecznej (pozycja 1), a nie WPR. Komisarz Andor przedstawi wkrótce wnioski dotyczące systemu po 2013 r.”

Kontekst
Unijny program dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie został zainicjowany w 1987 r. po przyjęciu przez Radę zasad dotyczących udostępniania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych państwom członkowskim, które chciały zagospodarować je jako pomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących w UE. Od tego czasu stał się on ważnym źródłem zapasów dla organizacji pracujących bezpośrednio z najbardziej potrzebującymi osobami w naszym społeczeństwie. Szacuje się, że każdego roku z pomocy żywnościowej udzielonej w ramach systemu korzysta ponad 18 mln osób.

Kolejne reformy WPR doprowadziły do powstania systemu w dużo większym stopniu zorientowanego na rynek i poważnego zmniejszenia ilości zapasów interwencyjnych. W związku z tym w 2012 r. – po długich debatach w Radzie – system został poddany przeglądowi. Wprowadzono między innymi środki dotyczące aspektów związanych z wartością odżywczą żywności, co pozwoliło na włączenie do systemu żywności w puszkach: owoców i warzyw, wołowiny i tuńczyka. W 2013 r. program praktycznie nie będzie już korzystał z publicznych zapasów interwencyjnych.

Jeśli chodzi o przyszłą formę systemu, we wniosku dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 Komisja zaproponowała budżet w wysokości 2,5 mld euro na okres 7 lat, przeznaczony na dalszą pomoc finansową dla osób najbardziej potrzebujących, realizowaną w ramach pozycji 1 budżetu UE, jako że jest on bardziej związany z celem ograniczenia ubóstwa w ramach strategii „Europa 2020”.  Komisja pracuje obecnie nad projektami konkretnych wniosków określających przyszłą postać programu w ramach polityki spójności społecznej. Mają one zostać opublikowane 23 października.
Dodatkowe informacje:

* Więcej informacji oraz dokumentację na temat programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm
* Załącznik: Środki finansowe ogółem dostępne na realizację programu w 2013 r.

ROCZNY PLAN DYSTRYBUCJI NA ROK 2013
Środki finansowe ogółem w podziale na państwa członkowskie (w euro)
Państwo członkowskie     Kwota
Belgia                        12 020 447
Bułgaria                     19 093 054
Czechy                           183 869
Estonia                         2 421 256
Irlandia                        2 597 813
Grecja                        22 017 677
Hiszpania                    85 618 342
Francja                       71 367 188
Włochy                       98 269 857
Łotwa                           5 208 791
Litwa                            7 866 396
Luksemburg                     171 704
Węgry                         13 951 019
Malta                               548 475
Polska                      76 924 105
Portugalia                    19 517 541
Rumunia                      55 880 716
Słowenia                        2 588 445
Finlandia                        3 753 305
Ogółem                   500 000 000