50 lat unii celnej

Rośnie rola organów celnych w zapewnianiu naszego bezpieczeństwa i ochrony w UE. Solidny i właściwie zarządzany system pomaga chronić obywateli przed zagrożeniami związanymi z terroryzmem, zdrowiem i środowiskiem, zapewniając jednocześnie wsparcie dla konkurencyjnej gospodarki i jej rozwój. Dzisiejszy komunikat określa wizję strategiczną dla unii celnej, w ramach której przewiduje się zwiększenie współpracy między organami krajowymi w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych oraz podatków i ceł, powiedział: – Wspólne zagrożenia wymagają podjęcia wspólnych działań w Europie. Krajowe organy celne odgrywają kluczową rolę w całej UE, jeśli chodzi o ochronę naszych interesów. Komisja Europejska pragnie wyposażyć krajowe służby celne i zatrudnione w nich120 000 osób w odpowiednie instrumenty, by mogły sobie radzić z tak ważnymi zadaniami jak ułatwienia w handlu i zapewnianie bezpieczeństwa granic po ochronę ludności i zwalczanie handlu nielegalną bronią i towarami podrabianymi. W przyszłym roku będziemy obchodzić 50. rocznicę unii celnej. Nadajmy temu wielkiemu osiągnięciu jeszcze większy rozmach na nadchodzące lata.

Unia celna działa zgodnie z uzgodnionymi zasadami i ramami prawnymi, znanymi pod nazwą unijnego kodeksu celnego (UKC), który wszedł w życie 1 maja 2016 r. Choć zasady są takie same w całej UE, to organy celne nie zawsze stosują je w spójny i jednolity sposób. Zgodnie z wizją przedstawioną w dzisiejszym komunikacie, niezależne organy celne państw członkowskich powinny podjąć starania, aby zacząć działać jak jeden podmiot. Jednocześnie powinny one zacieśniać współpracę z innymi organami zarządzania granicami, takimi jak krajowe straże graniczne i przybrzeżne, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna i Europol. Podobnie urzędnicy dokonujący operacji celnych w całej UE powinni mieć dostęp do systemów informatycznych niezbędnych do obsługi aż dziewięciu zgłoszeń celnych na sekundę.

Kluczowe priorytety KE dotyczące dalszych prac obejmują:

  • zachęcanie do zawarcia porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie stosowania unijnych przepisów celnych;
  • wspieranie organów celnych, aby uczynić pracę 120 000 funkcjonariuszy bardziej wydajną;
  • modernizację i dostosowanie systemów informatycznych przeznaczonych dla nowych ogólnounijnych procedur celnych, aby zapewnić jak najlepszą współpracę;
  • promowanie najlepszych praktyk, aby ułatwić organom krajowym współpracę i wymianę informacji.

W komunikacie przedstawiono również argumenty przemawiające za wzmocnieniem roli organów celnych w różnych dziedzinach zarządzania granicami, w tym w zwalczaniu terroryzmu i zapewnianiu bezpieczeństwa granic. Konkretnie, Komisja zaproponowała dzisiaj również aktualizację przepisów dotyczących kontroli przepływu środków pieniężnych przy odprawie celnej w celu ograniczenia nielegalnej działalności finansowej grup przestępczych i terrorystycznych. Trwają także prace w celu zbadania, jak organy celne mogą zwalczać nielegalny handel dobrami kultury prowadzony przez grupy terrorystyczne.

W przyszłości prace skoncentrują się również na kwestiach zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi oraz zapewnienia służbom celnym specjalistycznego wyposażenia m.in. mobilnych laboratoriów i urządzeń do prześwietlania osób.

Kontekst

Unia celna, której 50. rocznicę ustanowienia będziemy obchodzić w 2018 r., jest jedyną taką unią na świecie. Jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej i ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku. Dzięki temu, że wszystkie państwa członkowskie stosują te same przepisy o przychodach i ochronie konsumentów na granicach zewnętrznych UE, towary odprawione przez organy celne jednego państwa członkowskiego można swobodnie przemieszczać na terenie całej Unii. 28 służb celnych państw UE musi działać jak jeden podmiot, a zarazem ułatwiać handel oraz chronić zdrowie i bezpieczeństwo obywateli europejskich.

Unia celna, jeden z pierwszych przykładów udanej integracji w UE, stworzyła warunki dla utworzenia jednolitego rynku oraz posłużyła jako stabilna podstawa integracji gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Dzisiejszy komunikat stanowi odpowiedź na pytanie, jak powinna wyglądać współpraca Komisji i państw członkowskich, aby unia celna mogła w jak najlepszy sposób przyczyniać się do dobrobytu i bezpieczeństwa w UE.

Dodatkowe informacje:

Zobacz również: