Sojusz pomoże w walce z bezrobociem osób młodych, podnosząc jakość i dostępność przyuczania do zawodu w Unii Europejskiej dzięki szeroko zakrojonej współpracy kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie zatrudnienia i edukacji. Jego celem jest też zmiana nastawienia społeczeństwa do przyuczania do zawodu. W szczególności w ramach sojuszu określone zostaną najbardziej skuteczne systemy przyuczania do zawodu, a w każdym państwie członkowskim zastosowane zostaną najodpowiedniejsze rozwiązania.

Poparcie dla sojuszu wyrażono w pierwszej wspólnej deklaracji Komisji Europejskiej, prezydencji Rady Ministrów UE oraz europejskich związków zawodowych i organizacji pracodawców (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – ETUC, BusinessEurope, Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych – CEEP oraz Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – UAPME).

Sojusz promuje środki wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Erasmus+, nowy europejski program na rzecz edukacji, kształcenia i młodzieży.

W krajach, w których funkcjonują prężne programy kształcenia i szkolenia zawodowego, takich jak Niemcy, Dania, Holandia i Austria, stopa bezrobocia wśród osób młodych jest zazwyczaj niższa. Komisja potwierdziła to w ostatnim kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE, w którym stwierdzono, że przyuczenie do zawodu i staże to często wstęp do stałej pracy.

źródło i więcej informacji: Link