150 mln euro na transport produktów medycznych

UE zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Między kwietniem a wrześniem sfinansowano transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt.

Przykładowo wsparto transport wspólnej dostawy ponad 1 000 ton podstawowych środków ochrony indywidualnej do Czech i Słowacji. W ramach instrumentu UE sfinansowała również transport ponad 1 000 ton środków ochrony indywidualnej zakupionych przez włoskiego nadzwyczajnego komisarza ds. kryzysu związanego z koronawirusem, a także ponad 400 ton gogli, jednorazowych fartuchów, masek i odzieży ochronnej na Litwę drogą lotniczą i kolejową.

– Nadal wspieramy nasze państwa członkowskie w lepszym przygotowaniu się do walki z pandemią koronawirusa. Sfinansowaliśmy transport podstawowych produktów medycznych w całej UE. Artykuły te zostały dostarczone tam, gdzie były najbardziej potrzebne, jako wsparcie dla krajowych działań na rzecz ratowania życia i pomoc w lepszym wyposażeniu szpitali i personelu służby zdrowia – powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz transportu sprzętu i personelu medycznego oraz pacjentów.

Wspomniany przydział środków w wysokości 150 mln euro stanowi część kwoty 220 mln euro udostępnionej w kwietniu 2020 r. na wsparcie:

  • transportu produktów medycznych do miejsc, w których są one najbardziej potrzebne,poprzez finansowanie transportu środków pomocy i artykułów pierwszej potrzeby do państw członkowskich UE;
  • transferu pacjentów między państwami członkowskimi UE lub z państw członkowskich do krajów sąsiadujących, w sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że usługi zdrowotne będą w danym miejscu zbyt przeciążone oraz
  • transportu personelu medycznego i mobilnych zespołów medycznych między państwami członkowskimi UE i do UE z innych krajów.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych jest częścią szerszej unijnej polityki wsparcia, która obejmuje inne instrumenty, takie jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, w tym rescEU, wspólne procedury udzielania zamówień i inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, a także krajowe działania poszczególnych państw członkowskich.

Kontekst

Niniejsza pomoc jest częścią szerszego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych uruchomionego 16 kwietnia 2020 r. i mającego na celu wzmocnienie starań państw członkowskich UE w walce z pandemią koronawirusa.

Budżet instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych wynosi 2,7 mld euro. Opracowano go tak, aby strategicznie i w skoordynowany sposób zaspokoić potrzeby na szczeblu ogólnoeuropejskim. Jako część finansowa „wspólnego europejskiego planu działania na rzecz zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa” pomaga on łagodzić bezpośrednie skutki pandemii i przewidywać potrzeby związane z wyjściem z kryzysu i odbudową.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych opiera się na zasadzie solidarności i łączy wysiłki i zasoby w celu szybkiego zaspokojenia wspólnych potrzeb strategicznych. Jest to ważny europejski instrument wspierania istniejących krajowych i ogólnoeuropejskich środków reagowania mających na celu zaradzenie obecnemu wyjątkowemu kryzysowi w dziedzinie zdrowia publicznego.