100 mln euro na czyste technologie

– Innowacyjne projekty na małą skalę, których dziś szukamy, mogą jutro zrewolucjonizować funkcjonowanie całych branż gospodarki – powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Komisja Europejska ogłasza trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczących małych projektów w ramach funduszu innowacyjnego, który jest jednym z największych na świecie programów finansujących wdrażanie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. To zaproszenie dotyczące małych projektów – które będą dofinansowywane z dochodów ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – przyczyni się do szybszego wdrażania rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji Europy.

W ramach tego zaproszenia zostanie udostępnione 100 mln euro na dotacje dla małych (o nakładach inwestycyjnych 2,5–7,5 mln euro) projektów w obszarach energii odnawialnej, dekarbonizacji sektorów energochłonnych, magazynowania energii oraz wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla. Technologie te powinny być wystarczająco zaawansowane i posiadać duży potencjał osiągnięcia znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

Fundusz innowacyjny może finansować do 60 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych projektu. Ułatwi to w przypadku innowacyjnych pionierskich technologii podjęcie ryzyka, które wiąże się zazwyczaj z ich komercjalizacją, a tym samym wejście na rynek. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, innowacyjności oraz dojrzałości finansowej, technicznej i operacyjnej, a także potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności.  W ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków wybrano projekty mające przyspieszyć wdrażanie nowatorskich procesów, takie jak demonstracja wykorzystania pieców hybrydowych do elektryfikacji niektórych etapów produkcji wełny szklanej i szkła, w których tradycyjnie wykorzystuje się paliwa kopalne.

Innowacje są kluczowym elementem naszej zielonej transformacji. Prowadzone są prace nad wieloma technologiami, które pomogą nam ograniczyć emisje i pobudzą wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie. Fundusz innowacyjny pomaga wprowadzać te technologie na rynek. Innowacyjne projekty na małą skalę, których dziś szukamy, mogą jutro zrewolucjonizować funkcjonowanie całych branż gospodarki. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu – 30/03/2023

Maksymalnie 20 projektów, które zostaną uznane za obiecujące, ale niewystarczająco zaawansowane, by uzyskać dotacje, może otrzymać pomoc na rozwój projektu (PDA, z ang. project development assistance) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dwa projekty (CO2ncrEAT i Hypush), które skorzystały z pomocy PDA oferowanej przez EBI, zostały wstępnie wybrane w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków dotyczących małych projektów, co pokazuje przydatność tej inicjatywy w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. Do ponownego złożenia wniosku zachęca się również projekty na małą skalę, które nie odniosły sukcesu w poprzednich edycjach. Wnioski dotyczące projektów, które są realizowane w dowolnym państwie członkowskim bądź w Islandii lub Norwegii, można składać do 19 września 2023 r.

Kontekst

Celem funduszu innowacyjnego jest stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania już dziś w kolejną generację technologii niskoemisyjnych, a tym samym wspieranie transformacji Europy w kierunku neutralności klimatycznej.

W ramach dwóch poprzednich zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów na małą skalę wybrano 47 projektów. W ramach pierwszego zaproszenia 30 projektów otrzymało łącznie dotacje w wysokości 109 mln euroUE inwestuje też 62 mln euro w 17 małych projektów wybranych w ramach drugiego zaproszenia. W przypadku tych 17 projektów poszczególne umowy o udzielenie dotacji są na etapie finalizacji, która powinna się zakończyć w drugim kwartale 2023 r. Ponadto 16 marca 2023 r. upłynął termin składania wniosków w ramach najnowszego zaproszenia dotyczącego dużych projektów – otrzymano 239 wniosków, które są obecnie poddawane ocenie (wyników można się spodziewać latem 2023 r.).

Fundusz innowacyjny jest wdrażany przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), natomiast Europejski Bank Inwestycyjnyzapewnia pomoc w rozwoju obiecujących projektów, które nie są jeszcze wystarczająco zaawansowane. Osiągnięte w grudniu 2022 r. porozumienie polityczne w sprawie wzmocnienia i rozszerzenia EU ETS zwiększy, po jego wejściu w życie, wolumen i zakres funduszu innowacyjnego.

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu poświęconego finansowaniu i przetargom, gdzie można również znaleźć informacje na temat procedury.  Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w pierwszym kwartale 2024 r. Przyznanie dotacji wybranym projektom ma nastąpić w czerwcu 2024 r.