Żyj długo i aktywnie!
Prezentując te dane Komisja Europejska oficjalnie zaznaczyła rozpoczęcie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Zgodnie z wynikami badań 71% Europejczyków jest świadomych faktu starzenia się społeczeństwa europejskiego, ale tylko 42% jest zaniepokojonych tym zjawiskiem. Postawa ta jest zdecydowanie odmienna od punktu widzenia polityków, którzy postrzegają starzenie się społeczeństwa jako jedno z głównych wyzwań. Dla większości obywateli osoby w wieku 55 lat i powyżej odgrywają zasadniczą rolę w kluczowych dziedzinach życia społeczeństwa. Ponad 60% respondentów uważa, że powinno się nam pozwolić pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, a jedna trzecia stwierdza, że sami chcieliby pracować dłużej. Co zaskakujące, pogląd ten podziela więcej osób zbliżających się do wieku emerytalnego, niż przedstawicieli młodszego pokolenia.

– Obecne badanie Eurobarometru pokazuje, że ludzie chcą pozostać aktywni także w starszym wieku. Jestem przekonany, że Europejski Rok będzie stanowił bodziec dla mobilizacji obywateli, zainteresowanych stron oraz decydentów w kierunku podjęcia działań na rzecz promowania aktywnego starzenia się oraz pozytywnego rozwiązywania związanych ze starzeniem wyzwań – powiedział László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, przedstawiając wyniki badania.

Badanie Eurobarometru obejmuje pięć dziedzin:

– ogólne postrzeganie wieku i osób starszych
– osoby starsze w miejscu pracy
– emerytury i świadczenia
– wolontariat
– wsparcie dla osób starszych oraz przyjazne im otoczenie.

Badanie pokazuje zasadnicze różnice w definiowaniu pojęć „młody” i „stary” w poszczególnych krajach. Na Malcie, w Portugalii i Szwecji za młodych uważa się osoby poniżej 37 roku życia, podczas gdy na Cyprze i w Grecji granica ta przesuwa się do 50 roku życia. Średnio Europejczycy twierdzą, że zaczynamy być postrzegani jako osoby starsze tuż przed 64 rokiem życia, a średnio od wieku 41,8 roku przestajemy być uważani za osoby młode. Odczucia te zależą także od wieku i płci – kobiety uważają, że starszy wiek zaczyna się nieco później niż wskazują na to mężczyźni (odpowiednio 65 lat i 62,7 roku).

W kwestii zatrudnienia tylko jedna trzecia Europejczyków zgadza się z koncepcją przedłużenia oficjalnego wieku emerytalnego do roku 2030, mimo iż jest to wyraźny priorytet działań politycznych w wielu państwach członkowskich. Niemniej jednak istnieje zdecydowane poparcie (61%) dla pomysłu pozwolenia na dalszą pracę osobom, które osiągnęły już oficjalny wiek emerytalny. Ideę obowiązkowego wieku emerytalnego odrzuca 53% badanych, jednak zdania znacznie się różnią między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Mimo iż wiek przechodzenia na emeryturę to typowo 65 lat, średni wiek dezaktywizacji zawodowej w 2009 r. wyniósł ok. 61,5 roku. 42% Europejczyków twierdzi, że będzie w stanie wykonywać swoją obecną pracę po ukończeniu 65 roku życia, podczas gdy 17% uważa, że nie będzie w stanie wykonywać swojej obecnej pracy jeszcze przed 60 rokiem życia. Jedna trzecia Europejczyków deklaruje, że chciałaby nadal pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, a dla niemal dwóch trzecich z nich pomysł połączenia pracy w niepełnym wymiarze godzin z częściową emeryturą jest bardziej atrakcyjny niż całkowite przejście na emeryturę.

Aktywne starzenie się to nie tylko zatrudnienie. Niemal co czwarty Europejczyk (łącznie z osobami powyżej 55 roku życia) deklaruje zaangażowanie w wolontariat. W krajach o mniej rozpowszechnionej tradycji wolontariatu większa część osób twierdzi, że pomagała lub zapewniała wsparcie osobom spoza własnego gospodarstwa domowego. Takie wsparcie zapewniło 36% Europejczyków powyżej 55 roku życia. 15% respondentów w wieku powyżej 55 lat opiekuje się starszym członkiem rodziny, a 42% robiło to w przeszłości.