Zrównoważony transport towarowy

Komisja przyjmuje nowy wniosek w sprawie połączenia środków transportu na rzecz bardziej zrównoważonego transportu towarowego. Cały pakiet ma pomóc w osiągnięciu celów zawartych w Zielonym Ładzie Unii Europejskiej, który promuje bardziej przyjazne dla środowiska działania i cele klimatyczne.

Zrównoważony transport towarowy

Dzisiejszy wniosek w sprawie transportu kombinowanego ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru transportu towarowego poprzez poprawę konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego – transportu towarów z wykorzystaniem co najmniej dwóch rodzajów transportu – w porównaniu z transportem wyłącznie drogowym. WE wniosku zaktualizowano obecną dyrektywę w sprawie transportu kombinowanego i uzupełniono pakiet dotyczącyekologizacji towarów, z którego większość przyjęto w lipcu 2023 r. Pakiet pomoże sektorowi transportu towarowego w osiągnięciu przez UE jej celów Zielonego Ładu.

Podczas operacji transportu intermodalnego jedna jednostka ładunkowa, taka jak kontener, jest przewożona kombinacją samochodu ciężarowego, pociągu, barki, statku lub samolotu. Transport kombinowany to rodzaj transportu intermodalnego łączący elastyczność transportu drogowego, który nadal byłby wykorzystywany na pierwszym/ostatnim odcinku podróży, aby zapewnić dotarcie do dowolnego miejsca w UE, z efektywnością środowiskową kolei, śródlądowych dróg wodnych lub żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w odniesieniu do głównego odcinka podróży.

Dzisiejszy przegląd sprawi, że transport intermodalny stanie się bardziej wydajny i konkurencyjny. Zmieniono w nim wsparcie na operacje, które zmniejszają o co najmniej 40 % negatywne efekty zewnętrzne w porównaniu z operacjami wyłącznie drogowymi między tymi samymi punktami początkowymi i końcowymi. Platformy cyfrowe ustanowione na mocy rozporządzenia w sprawie elektronicznych informacji o transporcie towarowym (eFTI) zapewnią narzędzie obliczeniowe umożliwiające organizatorom transportu udowodnienie, czy ich działalność kwalifikuje się do wsparcia. Przedstawią niezbędne informacje w przystępny sposób; akredytowane systemy cyfrowe zrobią pozostałą część.

Oprócz istniejących środków regulacyjnych we wniosku wprowadza się zwolnienie z tymczasowych zakazów prowadzenia pojazdów, takich jak zakaz prowadzenia pojazdów w weekendowy w transporcie kombinowanym. Celem jest poprawa wykorzystania zdolności przepustowej terminali i innej infrastruktury poprzez umożliwienie samochodom ciężarowym wykonującym krótkie odcinki dojazdu do terminali w miarę potrzeby, w zależności od czasu odjazdu pociągu, barki lub statku.

WE wniosku wyznaczono państwom członkowskim cel w zakresie konkurencyjności polegający na zmniejszeniu o co najmniej 10 % średnich kosztów transportu kombinowanego o co najmniej 10 % w ciągu 7 lat i zobowiązano je do wdrożenia strategii politycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Nowy unijny portal informacji dotyczących transportu intermodalnego zapewni linki do krajowych ram polityki wszystkich państw członkowskich, a także praktyczne informacje na temat wprowadzonych środków, co zwiększy przejrzystość środków krajowych.

Operatorzy terminali będą również zobowiązani do podawania na swoich stronach internetowych minimalnych informacji na temat usług i obiektów w ich terminalach przeładunkowych w UE.

Kolejne kroki

Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Kontekst ogólny 

Dyrektywa w sprawie transportu kombinowanego została ostatnio zmieniona w 1992 r. Komisja przedstawiła dwa poprzednie wnioski w sprawie aktualizacji dyrektywy w 1998 r. i 2017 r.; w obu przypadkach wniosek w sprawie zmiany został wycofany przez Komisję, ponieważ współprawodawcy nie osiągnęli zadowalającego porozumienia. Niektóre części dyrektywy są jednak przestarzałe, definicja i kryteria kwalifikowalności powodują problemy praktyczne w branży, a wsparcie nie jest tak skuteczne, jak mogłoby być. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja ponownie zaproponowała zmianę dyrektywy w celu zapewnienia ambitniejszych ram wsparcia dla przesunięcia międzygałęziowego, aby przynieść realne zmiany.   

Więcej Informacji

Pytania i odpowiedzi

Wniosek

W 2022 r. na drogach UE przewożono 13,6 mld ton towarów. Ten transport towarowy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki UE, a wraz ze wzrostem popytu musimy kontrolować koszty i emisje. Dzięki naszemu wnioskowi samochody ciężarowe będą nadal odgrywać rolę w sektorze transportu towarowego, ale połączenie ich z innymi, bardziej zrównoważonymi rodzajami transportu, takimi jak barki, żegluga morska bliskiego zasięgu czy pociągi, zmniejszy zewnętrzne koszty transportu i zoptymalizuje wykorzystanie naszej sieci transportowej z korzyścią dla obywateli i naszej gospodarki.

AdinaVălean, komisarz do spraw transportu – 07/11/2023

Nowy wniosek w sprawie łączenia środków transportu na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju polski ( Tłumaczenie maszynowe )

Pobierz (44.097 kB – PDF)