Zieleń “zatrzyma” CO2
Lasy i grunty rolne pokrywają ponad trzy czwarte powierzchni UE i naturalnie zatrzymują duże ilości dwutlenku węgla, zapobiegając jego emisji do atmosfery. Z tego też względu odgrywają one ważną rolę w ramach polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Zwiększenie ilości “uwięzionego” dwutlenku węgla o zaledwie 0,1 punktu procentowego – na przykład poprzez lepsze zarządzanie lasami lub użytkami zielonymi – pozwoliłoby co roku wyeliminować z atmosfery emisje pochodzące z 100 milionów samochodów.

Do tej pory jednak starania rolników i właścicieli lasów oraz ich dobra praktyka, mające na celu zabezpieczenie dwutlenku węgla zmagazynowanego w lasach i glebach, albo nie były doceniane wcale, albo spotykały się z tylko częściowym uznaniem. Przyczyną takiego stanu rzeczy były wyzwania związane ze zgromadzeniem wiarygodnych danych na temat dwutlenku węgla dotyczących lasów i gleb oraz brak wspólnych przepisów regulujących sposób rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania. Obecnie po przyjęciu w grudniu 2011 r. w kontekście ramowej konwencji ONZ o zmianie klimatu decyzji w sprawie zmienionych zasad rozliczania emisji z gleb i lasów, UE jest zdecydowana zlikwidować lukę w wspólnych zasadach rozliczenia emisji w ramach swojej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Krok ten stworzy nowe możliwości, na przykład, nagradzania rolników za ich wkład w walkę ze zmianą klimatu w kontekście wspólnej polityki rolnej.

Przedstawiony dzisiaj wniosek dotyczy zharmonizowanych zasad rozliczania emisji w sektorze leśnictwa i rolnictwa. Jest to pierwszy krok na drodze do włączenie tych sektorów do unijnych inicjatyw na rzecz ograniczania emisji. W Durbanie wszystkie państwa uzgodniły zmienione zasady rozliczania emisji w odniesieniu do tych sektorów. Niniejszy wniosek stanowi realizację podjętych przez UE zobowiązań. Wniosek ten przyczyni się także do ochrony różnorodności biologicznej i zasobów wodnych, wspierać będzie rozwój obszarów wiejskich oraz uczyni rolnictwo sektorem bardziej przyjaznym dla klimatu – stwierdziła komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.

Dalsze działania

Przedmiotowa decyzja w sprawie zharmonizowanych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania z lasów i gleb zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Wniosek ten nakłada również na każde państwo członkowskie obowiązek przyjęcia planów działania określających sposób zwiększania przez nie pochłaniania dwutlenku węgla i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z lasów i gleb w całej UE. Przedmiotowy wniosek nie przewiduje zobowiązania do ograniczania krajowych emisji w tych sektorach. Wymóg ten może zostać wprowadzony w późniejszym czasie, gdy dowiedziona zostanie już skuteczność wprowadzonych zasad rozliczania emisji.