Zgoda Komisji na wsparcie Muzeum Historii Polski

Komisja Europejska zatwierdza polski środek pomocy w wysokości 258,7 mln euro na wsparcie Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Pomoc zostanie również przeznaczona na utworzenie stałej ekspozycji muzeum w nowej siedzibie. Budowa ma się zakończyć do końca 2025 roku.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, polski środek pomocy na finansowanie projektu i budowy nowej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wsparcie przybierze formę dotacji bezpośredniej w wysokości do około 258,7 mln euro (1,2 mld zł), co odpowiada całkowitym szacowanym kosztom realizacji projektu.

Komisja oceniła środek na podstawie art. 107 ust. 3 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim udzielanie pomocy państwa na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pod pewnymi warunkami. Komisja uznała, że polski środek jest konieczny i odpowiedni do osiągnięcia swojego rzeczywistego celu kulturalnego. Ponadto Komisja stwierdziła, że pomoc będzie proporcjonalna, tj. ograniczona do niezbędnego minimum i będzie miała ograniczony wpływ na konkurencję i wymianę handlową w UE. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Nieobjęta klauzulą poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.63894 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji, po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.