Zgłoś nieprawidłowości
Nowe wytyczne precyzują te zasady, opierając się na orzecznictwie i praktyce. Wytyczne służą również temu, aby przypomnieć pracownikom UE, że podczas gdy w wielu systemach prawnych zgłaszanie nieprawidłowości jest prawem, dla nich ‑ to obowiązek.

– Ujawnianie nieprawidłowości jest głównym narzędziem Komisji w walce przeciwko korupcji i nadużyciom finansowym. Komisja nie tylko umożliwia pracownikom sygnalizowanie napotkanych poważnych nieprawidłowości, ale wręcz ich do tego zobowiązuje. Niniejsze wytyczne dają pracownikom możliwość osądu, kiedy i w jaki sposób mają informować o naruszeniach oraz zapewnienie, że będą chronieni i – jeśli chcą – mogą pozostać anonimowi – oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič.

Dzięki tym przepisom Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wszczął wprawdzie pewną liczbę ważnych dochodzeń, jednak liczba takich przypadków nadal pozostaje niska. Ze statystyk OLAF-u wynika, że takich przypadków jest około pięć rocznie.

Dzieje się tak dlatego, że w tych niewielu przypadkach, kiedy pracownicy są świadkami poważnych nieprawidłowości w czasie pełnienia obowiązków służbowych, zgłaszają to na ogół swoim zwierzchnikom, bez wyraźnego odnoszenia się do zasad informowania o nieprawidłowościach. Niemniej jednak potrzebne są jasne, ogólnie znane i bezpieczne kanały ujawniania nieprawidłowości.

Dlatego w ramach strategii zwalczania nadużyć finansowych Komisja postanowiła dostarczyć pracownikom ulepszone wytyczne wyjaśniające, kiedy i w jaki sposób to robić. Przy opracowywaniu tych wytycznych brano pod uwagę dobre praktyki na całym świecie i omawiano tę kwestię z dwoma głównymi instytucjami w tej dziedzinie: Transparency International i Public Concern at Work.

Nowe wytyczne zawierają takie elementy jak:

– zgłaszanie poważnych nieprawidłowości jest obowiązkiem i ma na celu pomóc Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w ich wykrywaniu i badaniu; w związku z tym obowiązkiem informatorom działającym w dobrej wierze zapewnia się solidną ochronę;
– personel ma do wyboru różne sposoby ujawniania nieprawidłowości, w których może całkowicie pominąć swoją hierarchię; w ostateczności i pod pewnymi warunkami personel może zwrócić się nawet ze swoimi spostrzeżeniami do innej instytucji UE;
– nie toleruje się środków odwetowych przeciwko informatorom; informatorzy muszą być chronieni, a ich tożsamość – na ich życzenie ‑ pozostać anonimowa; szczególną uwagę zwraca się na to, aby nie miało to negatywnych konsekwencji dla informatorów w czasie procedury oceny i awansu;
– Komisja wspiera starania informatorów dotyczące zmiany miejsca pracy, kiedy mają oni podstawy obawiać się wrogich reakcji ze strony współpracowników z ich najbliższego otoczenia;
– aby pomóc (potencjalnym) informatorom, którzy nie są pewni, czy dane fakty należy zgłosić, Komisja oferuje poufne i bezstronne doradztwo i wsparcie; informatorzy mają prawo otrzymać informację zwrotną o działaniach podjętych w następstwie ich zgłoszenia;
– ujawnianie w złej wierze mające na celu naruszenie integralności lub dobrego imienia innej osoby jest zabronione i podlega środkom dyscyplinarnym;
– wytyczne określają naturalnie, że prawo do obrony osób, wobec których sformułowano jakiekolwiek zarzuty, musi być przestrzegane.

Wytyczne zostaną przekazane wszystkim pracownikom. Dostaną oni także zestaw odpowiedzi na często zadawane pytania, zawierające przykłady i dodatkowe szczegóły.

źródło: Link