Zdrowa konkurencja
W skład europejskiej sieci konkurencji wchodzi Komisja Europejska i krajowe organy ds. konkurencji z 27 państw członkowskich.

Organy ds. konkurencji w całej Europie dokładają wszelkich starań, aby sytuacja na rynkach żywności była korzystna tak dla dostawców, jak i dla konsumentów. W przypadku, gdy dochodzi do naruszeń konkurencji na którymkolwiek szczeblu łańcucha dostaw żywności, organy ds. konkurencji natychmiast podejmują odpowiednie działania. Można jednak zrobić więcej: niektórzy producenci mogliby zrestrukturyzować i połączyć swoją działalność, tak aby zwiększyć wydajność, natomiast niektóre państwa utrzymują nadal zbędne bariery regulacyjne w handlu detalicznym. Organy ds. konkurencji są gotowe do rozwiązania tych problemów na szczeblu unijnym i krajowym – stwierdziłJoaquín Almunia, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za politykę konkurencji.

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat konkurencji w sektorze spożywczym, zebrane na podstawie najnowszych działań prowadzonych w tym zakresie przez Komisję Europejską i krajowe organy ds. konkurencji.

W latach 2004–2011 europejskie organy ds. konkurencji zbadały ponad 180 spraw związanych z naruszeniem prawa konkurencji, podjęły około 1 300 decyzji dotyczących połączeń oraz przedsięwzięły ponad 100 działań polegających na monitorowaniu. Najwięcej spraw dotyczyło przetwórstwa i produkcji, natomiast mniej – handlu detalicznego. Zakazano działalności ponad 50 karteli zajmujących się ustalaniem cen, podziałem rynków i klientów oraz wymianą poufnych informacji handlowych, podobnie jak praktyk wyłączających, działających na niekorzyść rolników lub dostawców.

W ramach monitorowania rynku organy ds. konkurencji przeanalizowały sposób funkcjonowania rynków żywności. Wiele z tych działań wykazało istnienie wielu przyczyn niekorzystnej sytuacji na rynku, niezwiązanych z brakiem konkurencji pomiędzy jego uczestnikami.

Organy ds. konkurencji wezwały także do reformy otoczenia regulacyjnego, między innymi do zmiany lub uchylenia przepisów prawnych utrudniających rozwój punktów sprzedaży detalicznej oraz do przyjęcia kodeksów lub ustaw mających na celu walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi.