Zastrzeżenia do Polski

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE (zob. załącznik I i II), a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym, 34 uzasadnione opinie i 3 decyzje o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 108 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Rolnictwo: Komisja zwraca się do GRECJI o zmianę przepisów dotyczących obowiązkowego członkostwa w spółdzielniach

Komisja Europejska zwraca się do Grecji o zmianę obowiązkowej ustawy 6085/1934, która uniemożliwia indywidualnym plantatorom winorośli na wyspie Samos (Grecja) niezależną produkcję i wprowadzanie do obrotu wina. Ustawa ta zobowiązuje plantatorów winorośli na Samos do bycia członkami lokalnych spółdzielni, które z kolei muszą dostarczać całość swojej produkcji moszczu i winogron do Samos UVC, której przysługuje wyłączne prawo do wytwarzania i wprowadzania do obrotu wina z Samos. Biorąc pod uwagę fakt, że bardziej szczegółowa skarga wpłynęła w dniu 21 stycznia 2015 r., Komisja kieruje do Grecji kolejne dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Jeżeli Grecja nie udzieli w sposób zadowalający odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować do władz greckich uzasadnioną opinię.

2. Działania w dziedzinie klimatu

Uzasadniona opinia

Komisja wzywa WŁOCHY do zapewnienia wdrożenia europejskich norm jakości paliwa

Komisja Europejska wzywa Włochy do przyjęcia i notyfikowania krajowych środków transpozycji dyrektywy Komisji 2014/77/UE w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych. Celem tej dyrektywy jest uaktualnienie odniesień do norm technicznych dla paliw sprzedawanych w UE. Dyrektywę należało wdrożyć do dnia 11 czerwca 2015 r. Pomimo wezwania do usunięcia uchybienia wysłanego do Włoch i pozostałych ośmiu państw członkowskich dnia 22 lipca 2015 r. Włochy są jedynym państwem członkowskim, które nie notyfikowało Komisji swoich środków krajowych mających na celu zagwarantowanie zgodności z tymi normami. Pozostałe postępowania będące w toku w innych państwach członkowskich zostaną wkrótce zamknięte. Komisja Europejska wysłała do Włoch wezwanie w formie uzasadnionej opinii. Włochy mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu transponowania dyrektywy. W przeciwnym wypadku Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Włochom. Trybunał może wówczas zdecydować o nałożeniu sankcji finansowych.

3. Energia

Uzasadnione opinie

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa HISZPANIĘ do pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Kierując uzasadnioną opinię, Komisja Europejska wezwała Hiszpanię do pełnej zgodności z wszystkimi wymogami dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają zapewnić, aby od 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o „niemal zerowym zużyciu energii” (w przypadku budynków publicznych – od 2019 r.). Szczegółowa analiza krajowych przepisów transponujących dyrektywę ujawniła pewne niedociągnięcia w zakresie definicji norm dotyczących budynków o „niemal zerowym zużyciu energii” i ich stosowania w terminie. Komisja stwierdziła ponadto, że zwolnienia z wymogów dyrektywy wprowadzone przez przepisy krajowe wykraczają poza to, co zostało przewidziane w dyrektywie. Hiszpania ma obecnie dwa miesiące, aby poinformować Komisję Europejską o środkach zastosowanych w celu zaradzenia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa AUSTRIĘ, BELGIĘ i CHORWACJĘ do pełnej zgodności z trzecim pakietem energetycznym

Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do Austrii i Belgii, wzywając te państwa do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Dyrektywy te stanowią część trzeciego pakietu energetycznego i zawierają podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym przepisy dotyczące rozdzielenia elementów działalności operatorów systemów przesyłowych od dostawców i producentów energii, wzmocnienia krajowych organów regulacyjnych i poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów. Austria dokonała nieprawidłowej transpozycji kilku wymogów dotyczących rozdzielenia w odniesieniu do modelu rozdziału niezależnego operatora systemu przesyłowego i nie przestrzegała w pełni przepisów dotyczących uprawnień krajowego organu regulacyjnego. Belgia nie dokonała prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dotyczących rozdziału własnościowego, co praktycznie uniemożliwiło przedsiębiorstwom gazowym i energetycznym innym niż obecni krajowi operatorzy systemów rozwój połączeń wzajemnych do innych państw członkowskich i zarządzanie nimi. Ponadto Belgia nie dokonała prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dotyczących uprawnień krajowego organu regulacyjnego i przepisów dotyczącychkonsumentów. Komisja przesłała dziś również uzasadnioną opinię do Chorwacji w odniesieniu do jej przepisów dotyczących rynku gazu. Obecne ramy krajowe stwarzają nieuzasadnione przeszkody dla eksportu krajowej produkcji gazu, ograniczają import gazu z innych państw członkowskich i powodują opóźnienie otwarcia rynku gazu, co jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu towarów zawartymi w TFUE, dyrektywie w sprawie gazu i rozporządzeniu w sprawie gazu (rozporządzenie (WE) nr 715/2009). Obowiązująca regulacja cen dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, a także system dostępu do magazynowania i alokacja zdolności magazynowych nie są w pełni zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi wewnętrznego rynku energii. Państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące, aby poinformować Komisję Europejską o środkach zastosowanych w celu zaradzenia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich: Komisja wzywa GRECJĘ, HOLANDIĘ i PORTUGALIĘ do transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa morskiej działalności wydobywczej

Komisja Europejska oficjalnie wezwała dziś Grecję, Holandię i Portugaliędo podjęcia działań w celu zapewnienia transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa morskiej działalności wydobywczej (dyrektywa 2013/30/UE) do prawa krajowego. W myśl wymogów dyrektywy państwa członkowskie powinny wprowadzić zbiór przepisów, które mają pomóc w zapobieganiu awariom oraz w szybkim i skutecznym reagowaniu, gdy dojdzie do takich awarii w morskich instalacjach naftowych lub gazowych. Na przykład przed rozpoczęciem operacji poszukiwania lub wydobycia przedsiębiorstwa muszą przygotować sprawozdanie dotyczące poważnych zagrożeń dla swoich instalacji morskich; udzielając koncesji, kraje UE muszą zapewnić, by przedsiębiorstwa były odpowiednio finansowane i posiadały potrzebną techniczną wiedzę fachową; informacje na temat sposobu, w jaki przedsiębiorstwa i kraje UE utrzymują instalacje w bezpiecznym stanie, muszą być dostępne dla obywateli, a przedsiębiorstwa są w pełni odpowiedzialne za szkody w środowisku wyrządzone chronionym gatunkom morskim i ich siedliskom przyrodniczym. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 19 lipca 2015 r. W dniu dzisiejszym Komisja przesłała uzasadnione opinie do Grecji, Holandii i Portugalii z prośbą o przestrzeganie przepisów UE. Jeżeli państwa członkowskie nie wywiążą się z tego obowiązku w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE i wystąpić o kary finansowe. W drugim półroczu 2015 r. Komisja wszczęła przeciwko 15 państwom członkowskim postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem transpozycji lub niepełną transpozycją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa morskiej działalności wydobywczej. Komisja nadal monitoruje transpozycję dyrektywy i w przypadku stwierdzenia uchybień podejmie działania na kolejnych etapach procedury. Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa morskiej działalności wydobywczej można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

4. Środowisko

Odpady: Komisja wzywa DANIĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie odpadów wydobywczych

Komisja wzywa Danię do pełnego dostosowania przepisów krajowych do przepisów UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Dyrektywa w sprawie odpadów kopalnianych (dyrektywa 2006/21/WE) ma na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi, jaki może mieć na zdrowie ludzi i na środowisko gospodarowanie odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, lub jak największe ograniczenie takiego wpływu. Państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzić w życie środki niezbędne do wykonania wspomnianej dyrektywy do dnia 1 maja 2008 r. Ponieważ liczne uchybienia w duńskich przepisach mogą prowadzić do niższego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia we wrześniu 2011 r., a następnie dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia w lutym 2015 r. Chociaż Dania zamierzała zająć się niektórymi ze wskazanych kwestii, nie uczyniła tego na czas i nadal istnieją istotne luki we wprowadzaniu przepisów w życie. Komisja kieruje zatem teraz do Danii uzasadnioną opinię. Jeżeli Dania nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa WŁOCHY do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie zużytych baterii

Komisja Europejska wzywa Włochy do dostosowania przepisów krajowych dotyczących zużytych baterii i akumulatorów do nowej unijnej dyrektywy w sprawie baterii (dyrektywa 2013/56/UE); obowiązek ten należało wypełnić do dnia 1 lipca 2015 r. Zmieniona i zaktualizowana dyrektywa w sprawie baterii, która ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko, ustanawia zasady wprowadzania do obrotu i etykietowania baterii zawierających niebezpieczne substancje. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do określenia ilościowych celów w zakresie zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów. Jako że Włochy nie poinformowały Komisji o wdrożeniu jakichkolwiek przepisów, w dniu 23 września 2015 r. wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia. Włochy poinformowały następnie Komisję o przepisach ustawowych, które miały zostać przyjęte, nie otrzymano jednak oficjalnego potwierdzenia ich przyjęcia. Komisja kieruje zatem do Włoch uzasadnioną opinię. Jeżeli Włochy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do przyjęcia środków dotyczących gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów

Komisja wzywa Słowenię do sporządzenia strategicznego planu gospodarki odpadami i planu zapobiegania powstawaniu odpadów, które stanowią podstawę każdej krajowej polityki gospodarki odpadami, zgodnie z celami dyrektywy 2008/98/WE oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Plany gospodarki odpadami miały zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 12 grudnia 2013 r. i są zasadniczym warunkiem wykorzystania funduszy unijnych. W 2013 r. Słowenia przyjęła krajowy program gospodarki odpadami komunalnymi, lecz nadal brakuje jej planu obejmującego wszystkie strumienie odpadów. Do dnia 12 grudnia 2013 r. Słowenia powinna była również przyjąć program zapobiegania powstawaniu odpadów, którego celem powinno być zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych u źródła. Komisja kieruje zatem do Słowenii uzasadnioną opinię. Jeżeli Słowenia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dyrektywa azotanowa: Komisja zobowiązuje ESTONIĘ do zwalczania zanieczyszczeń wody powodowanych azotanami

Komisja wzywa Estonię do podjęcia działań w celu zwalczania zanieczyszczenia wody powodowanego azotanami. Azotany mają zasadnicze znaczenie dla roślin i są powszechnie stosowane jako nawozy, jednak przekroczenie ich dopuszczalnego poziomu powoduje poważne zanieczyszczenie wody mające skutki dla zdrowia, gospodarki i środowiska. Komisja jest zdania, że estońskie przepisy krajowe nadal nie zawierają wystarczających środków, aby osiągnąć cele dyrektywy Rady 91/676/EWGw odniesieniu do ustanowienia programu działań dotyczącego obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami. Niektóre z niedociągnięć obejmują zbyt krótkie okresy, podczas których rolnicze wykorzystanie nawozów jest zabronione, oraz brak jasnej metodyki w zakresie ogólnego wymogu zrównoważonego nawożenia. Komisja kieruje uzasadnioną opinię do władz estońskich, wzywając je do przestrzegania prawa UE w tej dziedzinie. Jeżeli władze estońskie nie zastosują się do tego wezwania w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dyrektywa siedliskowa: Komisja wzywa GRECJĘ do nasilenia działań w zakresie ochrony przyrody

Komisja Europejska wzywa Grecję do wzmocnienia ochrony rodzimych siedlisk i gatunków poprzez wprowadzenie odpowiedniego poziomu ochrony obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000. Zgodnie z dyrektywą siedliskową (dyrektywa Rady 92/43/EWG) państwa członkowskie miały sześć lat na wyznaczenie obszarów chronionych w ramach swojego prawa krajowego (w praktyce poprzez przekształcenie ich z „terenów mających znaczenie dla Wspólnoty” (SCI) w „specjalne obszary ochrony”(SOO)) oraz na przyjęcie wymaganych środków w celu poprawy stanu siedlisk i gatunków występujących na tych terenach. Po upływie tego sześcioletniego okresu Grecja oficjalnie uznała wszystkie tereny mające znaczenie dla Wspólnoty za specjalne obszary ochrony, lecz nie określiła wymaganych priorytetów i środków ochronnych w odniesieniu do tych terenów. Tak istotna luka w wypełnieniu kluczowych obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej uniemożliwia należytą ochronę tych terenów i zarządzanie nimi, przez co stanowi jedno z głównych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania i spójności sieci Natura 2000 jako całości. W związku z tym Komisja kieruje uzasadnioną opinię, przyznając Grecji dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Grecja nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

SEVESO III: Komisja wzywa DANIĘ, LUKSEMBURG i SŁOWENIĘ do wprowadzenia unijnych przepisów w sprawie zapobiegania wypadkom przemysłowym

Komisja Europejska wzywa władze Danii, Luksemburga i Słowenii do przesłania informacji na temat sposobu wprowadzenia do ich przepisów krajowych dyrektywy Seveso III (dyrektywa 82/501/EWG), co państwa członkowskie były zobowiązane uczynić do dnia 31 maja 2015 r. Dyrektywa ta oraz poprzedzające ją dyrektywy Seveso I i II mają na celu zapobieganie poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla obywateli i środowiska. Nowa dyrektywa, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2015 r., uwzględnia szereg zmian w przepisach unijnych, w tym zmiany dotyczące klasyfikacji substancji chemicznych oraz poszerzenia praw obywateli do dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości. Po niedotrzymaniu przez Danię, Luksemburg i Słowenię pierwotnego terminu Komisja Europejska przesłała do tych państw wezwania do usunięcia uchybienia w lipcu 2015 r. Obecnie Komisja przesyła uzasadnione opinie i jeżeli państwa te nie podejmą odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

5. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Notariusze: Wymóg obywatelstwa dla notariuszy: Komisja pozywa Republikę Czeską do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Republiki Czeskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE ze względu na to, że państwo to dopuszcza jedynie obywateli czeskich do podejmowania i wykonywania zawodu notariusza w Republice Czeskiej, wykluczając obywateli innych państw członkowskich. Zdaniem Komisji taki wymóg obywatelstwa jest sprzeczny z zasadami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i nie może być uzasadniony w świetle art. 51 TFUE, który dotyczy działalności związanej z władzą publiczną. Komisja uważa, że działalność wykonywana przez czeskich notariuszy nie różni się znacząco od działalności ocenionej przez Trybunał Sprawiedliwości, kiedy to stwierdził on, że wymóg obywatelstwa nałożony na dostęp do zawodu notariusza w danych krajach nie jest zgodny z prawem UE. Ponieważ Republika Czeska utrzymuje swoje stanowisko, Komisja zdecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobna sprawa przeciwko Węgrom toczy się obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Komisja uważnie śledzi także sytuację w innych państwach członkowskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Uzasadnione opinie

Dyrektywa o usługach: Komisja wzywa GRECJĘ do usunięcia ograniczeń w dziedzinie usług mediacyjnych

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Grecji w uzasadnionej opinii do usunięcia utrzymujących się ograniczeń w dziedzinie usług mediacyjnych. Mediacja jest procesem, w którym co najmniej dwie strony próbują rozwiązać spór, korzystając z pomocy mediatora. Ograniczenia dotyczące usługodawców świadczących usługi szkoleniowe dla mediatorów w Grecji obejmują szczegółowe wymogi dotyczące formy prawnej i struktury własnościowej. Obecnie szkolenia dla mediatorów w Grecji muszą być dostarczane przez przedsiębiorstwa nienastawione na zysk utworzone przez co najmniej jedno greckie stowarzyszenie prawnicze oraz jedną z greckich izb. Komisja uważa, że wymogi dotyczące formy prawnej i struktury własnościowej nie spełniają trzech warunków określonych w dyrektywie usługowej (dyrektywa 2006/123/WE, art. 15), które umożliwiają nakładanie na usługodawców wymogów, jeżeli są one niedyskryminacyjne, uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne. Ponadto uznawanie kwalifikacji mediatorów, które uzyskano w innych państwach członkowskich, podlega w Grecji dyskryminacyjnym i nieproporcjonalnym warunkom, uważanym za niezgodne z dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE) oraz ze swobodą przedsiębiorczości (art. 49 TFUE). Grecja ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu zaradzenia tej sytuacji; w przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu sprawy przeciwko Grecji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jednolity rynek: Komisja zwraca się do czterech państw członkowskich o przestrzeganie dyrektywy usługowej w dziedzinie zawodów regulowanych

Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Austrii, Cyprowi, Niemcom oraz Polsce. Przepisy w tych krajach zawierają nadmierne lub nieuzasadnione przeszkody w dziedzinie usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów. Mimo wymiany informacji prowadzonej z tymi czterema państwami członkowskimi Komisja nadal uważa, że wymogi nałożone na niektórych usługodawców w tych państwach członkowskich są sprzeczne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE). Dzisiejsze działanie dotyczy: wymogów dotyczących siedziby wobec rzeczników patentowych, formy prawnej oraz nadmiernych wymogów dotyczących struktury własnościowej wobec architektów, inżynierów, rzeczników patentowych i weterynarzy oraz ograniczeń w tworzeniu wielodyscyplinarnych przedsiębiorstw wobec architektów, inżynierów i rzeczników patentowych w Austrii; wymogów dotyczących struktury własnościowej wobec wszystkich zawodów inżynierskich, w tym inżynierów lądowych i architektów na Cyprze; minimalnych i maksymalnych stawek dla architektów i inżynierów w Niemczech i stawek minimalnych dla rzeczników patentowych w Polsce. Wezwanie Komisji skierowane do Austrii, Cypru, Niemiec i Polski ma formę uzasadnionej opinii. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków przyjętych w celu naprawy tej sytuacji;w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła także skierować uzasadnioną opinię do Grecji ze względu na utrzymujące się ograniczenia w zakresie szkolenia mediatorów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

6. Mobilność i transport

Bezpieczeństwo kolei: Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedokonaniem poprawnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy 2004/49/WEw sprawie bezpieczeństwa kolei we Wspólnocie. Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia niezależnego organu bezpieczeństwa, niezależnego organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty oraz określenia wspólnych zasad dla zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei. Polska nie dokonała pełnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy na szczeblu krajowym. Dokładniej, polskie prawo nie gwarantujeprowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych wypadków i incydentów przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia niezależności organu bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja proponuje grzywny i ponownie pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Portugalii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) z tytułu niezastosowania się do wcześniejszego wyroku Trybunału dotyczącego unijnych przepisów w sprawie bilansowania rachunków zarządców infrastruktury kolejowej. W wyroku C-557/10 z dnia 25 października 2012 r. Trybunał orzekł, że Portugalia naruszyła przepisy UE (pierwszy pakiet kolejowy), nie przyjmując krajowych środków niezbędnych do zapewnienia, by rachunki zarządcy infrastruktury kolejowej były zbilansowane. Do dnia dzisiejszego Portugalia wciąż nie zaradziła w odpowiedni sposób temu problemowi. Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie kwoty ryczałtowej od daty wydania pierwszego wyroku aż do usunięcia przez Portugalię uchybienia, co – jak dotąd – daje kwotę w wysokości 5 385 995 euro. Komisja proponuje także nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 40 401 euro, która byłaby ponoszona od dnia wydania drugiego wyroku Trybunału aż do osiągnięcia przez Portugalię prawidłowej zgodności z prawem UE. Kary te, które Komisja zaproponowała w traktacie lizbońskim, uwzględniają wagę naruszenia, czas jego trwania oraz efekt odstraszający odzwierciedlający zdolność płatniczą danego państwa członkowskiego. Ostateczna decyzja w sprawie kary należy do Trybunału.

Uzasadnione opinie

Transport lotniczy: Komisja zwraca się do BELGII o dostosowanie się do przepisów UE w sprawie opłat lotniskowych

Komisja Europejska wezwała Belgię do prawidłowej transpozycji i wdrożenia dyrektywy 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych. Opłaty lotniskowe to opłaty za korzystanie z infrastruktury, uiszczane przez linie lotnicze na rzecz portów lotniczych. W dyrektywie określono minimalne normy dotyczące obliczania opłat lotniskowych w celu uniknięcia dyskryminacji i zapewnienia uczciwej konkurencji między wszystkimi liniami lotniczymi korzystającymi z lotnisk w UE. Państwa członkowskie miały przyjąć środki konieczne do realizacji wspomnianej dyrektywy do 15 marca 2011 r. Do tej pory Belgia nie dokonała poprawnej transpozycji postanowień dotyczących ustanowienia niezależnego organu nadzoru, który rozstrzygałby spory dotyczące opłat zaistniałe między lotniskami a liniami lotniczymi. Wniosek ma formę uzupełniającej uzasadnionej opinii, stanowiącej część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Belgia ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnej transpozycji dyrektywy; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport lotniczy: Komisja wzywa POLSKĘ do zaprzestania dyskryminacyjnego stosowania opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław

Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany systemu opłat lotniskowych stosowanego przez Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika. Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE wprowadza zasadę swobody świadczenia usług lotniczych w UE. Ponadto zakazuje państwom członkowskim wprowadzania bardziej uciążliwych warunków dotyczących obsługi wewnątrzunijnych przewozów lotniczych niż warunki nałożone na przewozy krajowe. Komisja uważa, że opłaty lotniskowe obowiązujące na tym lotnisku stanowią nieuzasadnione obciążenie dla świadczenia transgranicznych usług lotniczych. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu zmiany sytemu opłat lotniskowych na tym lotnisku; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport morski: Komisja wzywa CYPR do prawidłowego wdrożenia prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa morskiego

Komisja Europejska wezwała Cypr do prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu. Kontrola państwa portu obejmuje inspekcję zagranicznych statków w portach krajowych w celu sprawdzenia, czy stan statku i jego wyposażenie spełniają wymogi właściwych konwencji międzynarodowych. Inspekcje te mają również sprawdzić, czy statek jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z mającym zastosowanie prawem międzynarodowym, a także sprawdzić kompetencje kapitana i oficerów na statku. Prawodawstwo UE przewiduje, że ogólne obciążenie inspekcjami jest dzielone między państwa nadbrzeżne UE oraz że każde państwo członkowskie powinno poddać inspekcji przydzieloną mu liczbę statków. Od 2011 r. Cypr nie przeprowadził kontroli wymaganej liczby statków. Komisja uważa zatem, że Cypr nie dokonał wdrożenia dyrektywy 2009/16/WE. Cypr ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji Europejskiej o wszelkich środkach wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia wspomnianej dyrektywy; w przeciwnym wypadku Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Cyprowi.

Transport drogowy: Komisja zwraca się do HISZPANII o przestrzeganie przepisów UE dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego

Komisja Europejska postanowiła skierować do Hiszpanii uzasadnioną opinię w związku z niedopełnieniem obowiązku spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do warunków, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwa, aby mogły działać na rynku transportu drogowego. Jedno z kryteriów mówi, że przedsiębiorstwa muszą dysponować co najmniej jednym pojazdem zarejestrowanym w państwie członkowskim siedziby. Ustawodawstwo hiszpańskie wymaga jednak, aby przedsiębiorstwa dysponowały co najmniej trzema pojazdami, a nie jednym. Komisja uważa, że wymóg ten jest nieproporcjonalny i potencjalnie dyskryminuje małych przewoźników, którzy bardzo często mają do dyspozycji tylko jeden pojazd i są wykluczeni z rynku transportu drogowego. Hiszpania ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport drogowy: Komisja wzywa POLSKĘ do prawidłowego stosowania przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów ciężarowych

Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania jej zobowiązań na mocy dyrektywy Rady 96/53/WE, która ustanawia między innymi zasady dotyczące maksymalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów ciężarowych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z dyrektywą pojazdy ciężarowe do 40 ton wagi całkowitej i maksymalnie 11,5 tony na oś napędową powinny mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po sieci dróg w państwach członkowskich, jedynie z nielicznymi wyjątkami, np. w parkach narodowych lub małych wioskach. Polska zobowiązuje jednak kierowców tych pojazdów do płacenia za specjalne zezwolenie na około 97 proc. swojej sieci. Po intensywnych kontaktach z władzami polskimi Komisja skierowała dziś wniosek w formie uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu wykonania dyrektywy; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport drogowy: Komisja wzywa RUMUNIĘ do przestrzegania dyrektywy w sprawie opłat drogowych 

Komisja Europejska wezwała Rumunię do wypełnienia wszystkich wymogów dyrektywy 2011/76/UE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie dróg przez pojazdy ciężarowe. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić lub zmodyfikować odpowiednie definicje (np. „opłaty za przejazd”, „opłata infrastrukturalna”) oraz zapewnić, by opłaty za korzystanie z infrastruktury były proporcjonalne, a ich dochody – wykorzystywane do odzyskiwania kosztów infrastruktury. Szczegółowa analiza rumuńskiego ustawodawstwa krajowego wykazała, że dyrektywa nie została prawidłowo przetransponowana. Rumunia ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport kolejowy: Komisja wzywa siedem państw członkowskich do transpozycji dyrektywy

Komisja wystąpiła do Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Łotwy, Luksemburga i Rumunii o transpozycję dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dyrektywa zawiera podstawowe przepisy umożliwiające otwarcie rynku w sektorze kolei. Ustanawia ona zasady zarządzania infrastrukturą i działalnością w zakresie transportu kolejowego, kryteria przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, zasady i procedury ustalania i pobierania opłat za infrastrukturę i przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury oraz nadzoru regulacyjnego. Państwa członkowskie miały przyjąć środki konieczne do realizacji niniejszej dyrektywy do 16 czerwca 2015 r. W dniu 22 lipca 2015 r. Komisja Europejska wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia wobec szeregu państw członkowskich. Powyższe siedem państw członkowskich do tej pory nie zgłosiło Komisji żadnych środków. Mają one dwa miesiące na spełnienie wymogów; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.