Zamówienia do Trybunału
Komisja Europejska postanowiła o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z niewłaściwą implementacją przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Komisja jest zdania, że przepisy polskiej ustawy – Prawo zamówień publicznych mogą znacznie utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nienależycie wykonując uprzednie zamówienie, lub z którymi dana instytucja zamawiająca rozwiązała umowę w sprawie uprzedniego zamówienia z powodu okoliczności, za które ten podmiot ponosi odpowiedzialność. To automatyczne wykluczenie stosuje się również w przypadkach, w których podmiot gospodarczy nie działał w celowy ani nawet niestaranny sposób. Takie podstawy wykluczenia związane z kwalifikacjami zawodowymi podmiotu gospodarczego nie figurują w wyczerpującym wykazie tego typu podstaw zawartym w dyrektywie 2004/18/WE i mogą być przyczyną dyskryminującego traktowania. Z powyższych względów Komisja uważa, że Polska nie zastosowała się do wymogów unijnego prawa zamówień publicznych.

We wrześniu 2012 r. Komisja skierowała do władz Polski uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). W grudniu 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w podobnej sprawie (C-465/11), w którym potwierdził wyżej wymienione stanowisko Komisji. Do tej pory jednak władze Polski nie przedsięwzięły niezbędnych środków ustawodawczych.

źródło i więcej informacji: Link