Zamienianie danych w złoto
Administracja publiczna w Europie posiada prawdziwą kopalnię złota niewykorzystanego potencjału gospodarczego: duże ilości informacji zbieranych przez wiele służb i organów publicznych. Państwa członkowskie takie jak Wielka Brytania i Francja już pokazują ile warte są te informacje.

Strategia, której celem jest podniesienie wydajności w całej UE, jest trójstopniowa:

– po pierwsze Komisja będzie służyć za przykład, otwierając bezpłatny dostęp do swoich zasobów danych dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem nowego portalu danych
– po drugie ustanowione zostaną jednakowe warunki otwartego dostępu do danych w całej UE
– na koniec te nowe środki zostaną uzupełnione poprzez wsparcie w wysokości 100 mln euro, które zostanie przyznane w latach 2011-2013 na finansowanie badań nad poprawą technologii przetwarzania danych.

Dzięki tym działaniom UE uzyska pozycję światowego lidera w dziedzinie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Pobudzą one rozwój przemysłu, który przetwarza dane pierwotne na materiał, z jakiego korzystają setki milionów użytkowników technologii informacyjno-komunikacyjnych, na przykład do obsługi oprogramowania smartfonów, np. map, informacji w czasie rzeczywistym na temat ruchu drogowego i pogody, narzędzi służących do porównywania cen itp. Innymi głównymi beneficjentami będą dziennikarze i naukowcy.

– W dniu dzisiejszym wysyłamy organom administracji silny sygnał. Wasze dane będą więcej warte, jeśli je ujawnicie. Rozpocznijcie więc podawanie ich do wiadomości publicznej już teraz: wykorzystajcie te ramy, aby dołączyć do innych przedsiębiorczych przywódców, którzy już czerpią zyski z przyjęcia modelu otwartego dostępu do danych. Podatnicy już zapłacili za te informacje, musimy przynajmniej zwrócić je tym, którzy chcą z nich korzystać w nowy sposób, pomagając obywatelom w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu wzrostu gospodarczego – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

Komisja proponuje uaktualnienie dyrektywy z 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez:

• wprowadzenie ogólnej zasady, zgodnie z którą wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich;
• wprowadzenie zasady, że organy publiczne nie będą mogły pobierać opłat wyższych od kosztów wynikających z realizacji poszczególnych wniosków o przekazanie informacji (są to nieznaczne koszty); co w praktyce będzie oznaczało, że większość danych będzie oferowana bezpłatnie lub praktycznie nieodpłatnie, za wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
• wprowadzenie obowiązku udostępniania danych w powszechnie stosowanych, nadających się do odczytu maszynowego formatach, w celu zapewnienia możliwości skutecznego ponownego wykorzystywania danych;
• wprowadzenie nadzoru regulacyjnego w celu egzekwowania tych zasad;
• znaczne rozszerzenie zakresu dyrektywy, aby po raz pierwszy obejmował on również biblioteki, muzea i archiwa; istniejące od 2003 roku zasady będą również mieć zastosowanie do danych z takich instytucji.

Ponadto Komisja udostępni swoje własne dane za pośrednictwem nowego „portalu danych”, w odniesieniu do którego Komisja już podpisała umowę. Portal ten jest obecnie w „wersji beta” (faza opracowywania i testowania), a jego uruchomienie planowane jest na wiosnę 2012 roku. Z czasem będzie on stanowić jeden punkt dostępu do nadających się do ponownego wykorzystania danych ze wszystkich unijnych instytucji, organów i agencji oraz danych pochodzących od władz krajowych.