Wzrost w stałym tempie

W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 proc. i 1,8 proc. zgodnie z prognozą zimową).

Stopa wzrostu PKB w całej UE powinna pozostać na stałym poziomie 1,9 proc. w obu tych latach (1,8 proc. w obu tych latach zgodnie z prognozą zimową).

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: – Dzisiejsza prognoza gospodarcza wskazuje, że wzrost w UE przybiera na sile, a bezrobocie nadal spada. Sytuacja różni się jednak w zależności od państwa członkowskiego, przy czym lepsze wyniki odnotowano w gospodarkach, które wdrożyły bardziej ambitne reformy strukturalne. Aby przywrócić równowagę, w całej Europie potrzebujemy zdecydowanych reform, od otwarcia naszych rynków produktów i usług po modernizację rynku pracy i systemów opieki społecznej. W epoce zmian demograficznych i technologicznych, nasze gospodarki także muszą ewoluować, oferując obywatelom więcej możliwości i wyższy poziom życia.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: – Europa wchodzi w piąty rok nieprzerwanego wzrostu, pobudzanego przez akomodacyjne polityki pieniężne, duże zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów oraz polepszający się handel światowy. Dobrą nowiną jest także to, że łagodnieje powoli wysoka niepewność, jaka charakteryzowała ostatnie dwanaście miesięcy. Jednakże ożywienie pod względem nowych miejsc pracy i inwestycji w strefie euro pozostaje nierówne. Zwalczanie przyczyn tych rozbieżności jest głównym wyzwaniem, jakiemu musimy stawić czoła w najbliższych miesiącach i latach.

Wzrost gospodarczy na świecie ma się zwiększyć

Światowa gospodarka nabrała tempa pod koniec zeszłego i na początku bieżącego roku, a wzrost w wielu zaawansowanych i wschodzących gospodarkach nastąpił jednocześnie. Wzrost gospodarczy na świecie (z wyłączeniem UE) ma się zwiększyć z 3,2 proc. w 2016 r. do 3,7 proc. w roku bieżącym i do 3,9 proc. w 2018 r. (bez zmian w porównaniu z prognozą zimową), podczas gdy chińska gospodarka powinna być odporna w najbliższej przyszłości, a innym gospodarkom wschodzącym pomaga ponowny wzrost cen surowców. Prognoza dla gospodarki amerykańskiej pozostaje w dużej mierze niezmieniona w porównaniu do zimy. Ogólnie rzecz biorąc, przewiduje się, że w latach 2017 i 2018 eksport netto pozostanie neutralny dla wzrostu PKB w strefie euro.

Tymczasowy wzrost inflacji zasadniczej

Inflacja znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach, głównie ze względu na wzrost cen ropy naftowej. Jednakże inflacja bazowa, w której nie uwzględnia się zmiennych cen energii i nieprzetworzonej żywności, pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie, znacznie poniżej długoterminowej średniej wartości. Przewiduje się, że inflacja w strefie euro wzrośnie z 0,2 proc. w 2016 r. do 1,6 proc. w 2017 r., aby znowu spaść do 1,3 proc. w 2018 r. wraz z malejącym wpływem wzrostu cen ropy naftowej.

Wzrost spożycia prywatnego ulegnie spowolnieniu wraz z inflacją, inwestycje pozostaną na tym samym poziomie

W 2016 r. spożycie prywatne – główny czynnik napędzający wzrost gospodarczy w ostatnich latach – rosło najszybciej w ostatnich 10 latach, ale wzrost ten powinien ulec spowolnieniu w tym roku, gdyż inflacja częściowo zniweluje wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych. Ponieważ oczekuje się, że inflacja zmniejszy się w przyszłym roku, spożycie prywatne ma nieznacznie wzrosnąć. Inwestycje powinny rozwijać się dość równomiernie, ale są hamowane przez stosunkowo niewielkie perspektywy wzrostu oraz konieczność dalszego zmniejszenia udziału finansowania dłużnego w niektórych sektorach. Na stopniowe ożywienie ma wpływ szereg czynników, takich jak rosnące wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych, rentowność przedsiębiorstw i atrakcyjne warunki finansowania, również dzięki planowi inwestycyjnemu dla Europy.

Stopa bezrobocia nadal spada

Jeżeli chodzi o bezrobocie, nadal dominuje trend spadkowy, ale w wielu krajach pozostaje ono na wysokim poziomie. W strefie euro stopa bezrobocia ma spaść do 9,4 proc. w 2017 r. i 8,9 proc. w 2018 r., co stanowi najniższy poziom od początku 2009 r. Jest to możliwe dzięki rosnącemu popytowi krajowemu, reformom strukturalnym i innym strategiom rządowym w niektórych krajach, które zachęcają do intensywnego tworzenia miejsc pracy. Tendencje w całej UE są podobne – oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie do 8,0 proc. w 2017 r. i 7,7 proc. w 2018 r., co jest najniższym poziomem od końca 2008 r.

Stan finansów publicznych ulega poprawie

Oczekuje się, że zarówno stosunek deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB, jak i relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB spadną w 2017 i 2018 r., zarówno w strefie euro, jak i w całej UE. Niższe płatności z tytułu odsetek i ograniczenie wzrostu płac w sektorze publicznym powinny zapewnić dalszy spadek wspomnianych deficytów, aczkolwiek w wolniejszym tempie niż w poprzednich latach. W strefie euro przewiduje się, że stosunek deficytu budżetowego do PKB spadnie z 1,5 proc. PKB w 2016 r. do 1,4 proc. w 2017 r. i 1,3 proc. w 2018 r., podczas gdy w całej UE wskaźnik ten ma spaść z 1,7 proc. w 2016 r. do 1,6 proc. w 2017 r. i 1,5 proc. w 2018 r. W strefie euro przewiduje się, że relacja długu do PKB spadnie z 91,3 proc. PKB w 2016 r. do 90,3 proc. w 2017 r. i 89,0 proc. w 2018 r., podczas gdy w całej UE wskaźnik ten ma spaść z 85,1 proc. w 2016 r. do 84,8 proc. w 2017 r. i 83,6 proc. w 2018 r.

Czynniki ryzyka dla prognozy są bardziej zrównoważone, ale nadal istnieje możliwość jej niekorzystnej korekty

Nadal utrzymuje się wysoka niepewność co do prognozy gospodarczej. Ogólnie rzecz biorąc, czynniki ryzyka są bardziej zrównoważone niż w przypadku prognozy z zimy, ale nadal istnieje możliwość niekorzystnej korekty aktualnej prognozy. Zewnętrzne czynniki ryzyka są związane, np. z przyszłą polityką handlową i gospodarczą USA oraz szerszymi napięciami geopolitycznymi. Dostosowanie gospodarcze Chin, kondycja sektora bankowego w Europie i zbliżające się negocjacje z Wielką Brytanią dotyczące wyjścia tego kraju z UE uznawane są za możliwe czynniki ryzyka wymagające korekty prognozy.

Kontekst

Niniejsza prognoza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r. Założenia dotyczące stopy procentowej i cen towarów odzwierciedlają oczekiwania rynkowe określone na podstawie rynków instrumentów pochodnych w momencie przygotowywania prognozy. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń na temat polityki publicznej, w niniejszej prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie. Jedynie strategie polityczne zapowiedziane w wiarygodny i dostatecznie szczegółowy sposób zostały uwzględnione w prognozach, które zakładają ich kontynuację bez żadnych zmian.

Więcej informacji: