Wyższe szkolnictwo do przeglądu
Grupa wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego, której działalność zainaugurowała Komisja Europejska, zajmie się tą kwestią w ramach szeroko zakrojonego trzyletniego przeglądu sektora w całej Unii Europejskiej.

Grupa, której przewodniczy była prezydent Irlandii Mary McAleese, skupi się w tym roku na najlepszych sposobach osiągnięcia doskonałości w nauczaniu, a w przyszłym roku będzie omawiać kwestie dostosowania metod nauczania do wymagań epoki cyfrowej. Grupa wskaże najlepsze praktyki i kreatywne rozwiązania, a także przedstawi zalecenia dla decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim, dla uniwersytetów i uczelni. Pierwsze sprawozdanie grupy, która posiada mandat do 2015 r., powstanie w 2013 r.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: Każdy pamięta jakiegoś wykładowcę, który inspirował go i motywował do nauki. Chciałabym, aby dzięki grupie wysokiego szczebla każdy europejski student, bez względu na to, gdzie mieszka lub studiuje, pobierał naukę na najwyższym poziomie. Jest to warunek konieczny dla innowacyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Doskonałość w nauczaniu jest również podstawowym warunkiem znalezienia i wspierania trwałych metod wyjścia z obecnego kryzysu.

Mary McAleese: Jestem zaszczycona, że przewodniczę tej grupie. Głęboką troską przejmuje mnie Europa i jej młode pokolenie, które zostało tak ciężko doświadczone przez kryzys. Nasza grupa zbada, w jaki sposób można dbać o doskonałość nauczania na naszych uczelniach wyższych, aby zapewnić młodym ludziom najlepsze wykształcenie oraz jak najlepsze perspektywy zatrudnienia.

W ciągu najbliższych trzech lat grupa będzie konsultować się z ekspertami z sektora szkolnictwa wyższego, instytucji rządowych i przedsiębiorstw, a także ze studentami i wykładowcami.

Powołanie tej grupy jest częścią szerzej zakrojonej strategii na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich. Komisja poczyniła już znaczne postępy w tej dziedzinie. Proces boloński ułatwił studentom naukę za granicą i umożliwił uznawanie ich kwalifikacji w całej Europie. Europejski wszechstronny ranking wyższych uczelni, który ma zostać opublikowany po raz pierwszy w 2013 r., ułatwi również ich porównywanie, dzięki czemu studenci będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru uczelni. Ranking pozwoli również Komisji śledzić postępy uniwersytetów w różnych dziedzinach, które będą podstawą dla kolejnych klasyfikacji: jakość nauczania i uczenia się, badania naukowe, transfer wiedzy, strategie współpracy zagranicznej oraz rola uniwersytetów w rozwoju regionalnym.