Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

– 29,8 mln euro (efekt finansowy: 29,5 mln euro) do zwrotu przez Wlk. Brytanię ze względu na braki w jej systemie sankcji i niewłaściwie wdrożenie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności;
– 27,3 mln euro (efekt finansowy: 0) do zwrotu przez Włochy ze względu na opóźnienia w płatnościach na rzecz rolników;
– 21,5 mln euro do zwrotu przez Włochy ze względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz zgodności plonów oliwy z oliwek;
– 14,6 mln euro (efekt finansowy: 14,5 mln euro) do zwrotu przez Holandię ze względu na niesprawny system sankcji i brak kontroli niektórych wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności.

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości.

Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.