Wybory bez problemów
W wyniku głosowania w sprawie wniosku Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim obywatele UE zamieszkujący w innym państwie członkowskim uzyskają możliwość łatwiejszego kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli ten wniosek zdecydowaną większością głosów (618 głosów za, 23 głosów przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu).

Omawiany projekt legislacyjny ma na celu uproszczenie procedur kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE niebędących obywatelami danego państwa w drodze zmiany istniejących przepisów. Jest to jedna z inicjatyw Komisji, których celem jest wspieranie i ułatwianie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu wniosku przez Parlament Europejski oczekuje się przyjęcia go przez Radę jeszcze przed końcem 2012 r.

Uczestniczenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest jednym z najważniejszych sposobów wyrażania poglądów przez obywateli w UE – stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Każdy obywatel UE posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od tego, czy mieszka on w swoim kraju pochodzenia, czy w innym państwie członkowskim UE. Zaproponowaliśmy tę reformę, by umożliwić obywatelom UE korzystającym z prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na terenie całej Unii korzystanie również z demokratycznych praw w wyborach do Parlamentu Europejskiego.