WTO odrzuca skargę Rosji

Panel WTO nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że UE w swoim „trzecim pakiecie energetycznym” dyskryminuje rosyjskie usługi transportu rurociągowego, usługodawców lub rosyjski gaz ziemny. Panel orzekł na korzyść UE w odniesieniu do wymogów rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych (co określa się czasem jako „unbundling”), jak również w kwestiach skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz sieci gazociągów kopalnianych. Orzeczenie to jest istotne i korzystne dla UE, ponieważ zapewnia utrzymanie podstawowych elementów trzeciego pakietu energetycznego.

Komisja przeanalizuje teraz dokładnie to orzeczenie, szczególnie w odniesieniu do ograniczonej liczby zagadnień, w których nadal nie stwierdzono zgodności polityki energetycznej UE z zasadami WTO.

Kontekst

Trzeci pakiet energetyczny obejmuje prawodawstwo UE dotyczące integracji wewnętrznego rynku energii. Zawiera w szczególności przepisy dotyczące rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych, niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury energetycznej oraz niezależności krajowych organów regulacji energetyki. Zintegrowany i konkurencyjny unijny rynek energii to najlepszy sposób na to, aby jak najmniejszym kosztem zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom w UE bezpieczne dostawy energii po rozsądnych cenach od wybranego dostawcy.

Więcej informacji: