Wspólne granice, bliżej siebie

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdują się korzyści dla społeczności, regionów i państw członkowskich płynące z transgranicznych, ponadnarodowych i międzyregionalnych projektów i programów polityki regionalnej UE. Kampania ta, zorganizowana przed wyznaczonym na 21 września Europejskim Dniem Współpracy, ma miejsce w krytycznym momencie.

Europejska współpraca terytorialna (EWT) to stosunkowo niewielka część polityki regionalnej UE. Jeśli jednak Parlament Europejski i Rada przyjmą obecne porozumienie w sprawie środków z budżetu na politykę regionalną na lata 2014-2020, jej budżet wzrośnie do 8,9 mld EUR. W ramach nowej reformy polityki regionalnej, będącej obecnie w końcowej fazie negocjacji, programy EWT będą również w większym stopniu koncentrować się na inwestycjach tworzących odpowiednie warunki dla przyszłego wzrostu.

Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: Te programy i projekty współpracy zbliżają do siebie obywateli Europy poprzez transgraniczną wymianę idei i znajdowanie rozwiązań dla wspólnych problemów. W regionach i państwach członkowskich UE oraz w niektórych regionach sąsiadujących, znajdujących się poza UE, prowadzone są setki projektów Europejskiej współpracy terytorialnej. Realizowane ponad granicami państw, przyczyniają się aktywnie do poprawy jakości codziennego życia obywateli europejskich poprzez tworzenie miejsc pracy, ochronę środowiska, podnoszenie jakości usług opieki zdrowotnej oraz inwestycje w infrastrukturę transportową i energetyczną. Mam nadzieję, że zaproponowane finansowanie zostanie potwierdzone, tak aby mogło wzmocnić pożyteczną pracę, jakiej dokonuje się przez te programy i projekty i zapewnić im na przyszłość siłę do działania.

W tym tygodniu będziemy świadkami łączenia swoich sił przez liczne programy UE w dniu 21 września oraz w dniach poprzedzających i po tym dniu, aby móc pokazać rezultaty i korzyści transgranicznej współpracy regionalnej. Szeroki zakres europejskiej współpracy terytorialnej jest sukcesem samym w sobie. Obejmuje różne działania, od opartych na współpracy lokalnych społeczności projektów łączących mieszkańców Irlandii Północnej i przygranicznego regionu Irlandii, poprzez wspólne działania łączące społeczności np. w Austrii i Słowenii, do szerzej zakrojonych strategii związanych z transportem lub ze środowiskiem, łączących państwa członkowskie i regiony UE, np. na Bałkanach. Już drugi rok z kolei w 30 krajach odbędzie się ponad 100 imprez mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie pozytywnego wpływu, jaki ma współpraca w ramach polityki regionalnej UE.

W dniu 19 września, komisarz Hahn będzie od g. 14 do 15 uczestniczyć na Twitterze w debacie na temat wartości transgranicznej polityki regionalnej UE. Pytania można wysyłać już teraz, podając # EUChat i # ecday, na adres @JHahnEU.

Kontekst

Europejska współpraca terytorialna jest jednym z podstawowych celów polityki regionalnej UE. Regiony i miasta z różnych państw członkowskich UE zachęca się do tego, by razem działały i uczyły się od siebie nawzajem za pośrednictwem wspólnych programów, projektów i sieci współpracy. Główne rodzaje programów współpracy są następujące:

-transgraniczne programy współpracy wzdłuż wewnętrznych granic UE.
-międzynarodowe programy współpracy obejmują większe obszary współpracy, np. strategie dla makroregionów Dunaju i Morza Bałtyckiego.
-międzyregionalny program współpracy (INTERREG IVC) i 3 programy sieciowe (Urbact II, INTERACT II i ESPON) obejmują wszystkie 28 państw członkowskich UE. Stanowią one ramy dla wymiany doświadczeń między instytucjami regionalnymi i lokalnymi w różnych państwach.

Kampania Dnia Współpracy Europejskiej koordynowana jest przez program INTERACT przy wsparciu Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów.

źródło i więcej informacji:Link