Wsparcie dla młodych
W sprawozdaniu UE na temat młodzieży zaapelowano o traktowanie zatrudnienia osób młodych, włączenia społecznego, zdrowia i dobrostanu młodzieży jako priorytetów polityki UE na rzecz młodzieży. W sprawozdaniu, opracowywanym co trzy lata przez Komisję, podkreślono, że UE i państwa członkowskie muszą zintensyfikować działania mające na celu wspieranie młodych ludzi, których szczególnie dotknął kryzys gospodarczy.

Od początku kryzysu bezrobocie osób w wieku 15–24 lat w UE wzrosło o ponad 50 procent: ze średniej wynoszącej 15 proc. w lutym 2008 r. do 22,5 proc. w lipcu bieżącego roku. Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że stopa bezrobocia osób młodych jest najwyższa w Grecji (53,8 proc.) i Hiszpanii (52,9 proc.). W całej UE ponad 30 proc. młodych bezrobotnych pozostaje bez pracy od ponad roku.

– Jestem głęboko zaniepokojona wpływem kryzysu na młodych ludzi. Zbyt wielu z nich jest narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Młodzież to nasza przyszłość, dlatego zobowiązuję się do wzmocnienia roli naszej polityki i programów w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży, aby zwiększyć jej szanse na rynku pracy i możliwości w życiu – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Istnieją jednak pewne powody do optymizmu. W sprawozdaniu stwierdzono bowiem, że prawie wszystkie państwa członkowskie wdrażają strategię UE na rzecz młodzieży, która ma za zadanie stworzyć więcej lepszych możliwości dla młodzieży i propagować aktywność obywatelską, włączenie społeczne i solidarność. Od czasu opublikowania poprzedniego sprawozdania w 2009 r. państwa członkowskie rozwinęły skierowane do młodych ludzi inicjatywy w zakresie edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości. Ponadto uczestnictwo młodzieży w stowarzyszeniach i ruchach społecznych pozostaje wysokie.

Głównym elementem nowej strategii UE na rzecz młodzieży będzie „Erasmus dla wszystkich” ─ proponowany nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży na lata 2014–2020. W nowym programie przewidziano znaczne zwiększenie finansowania, które umożliwi nawet 5 milionom osób otrzymanie unijnych dotacji na studia, szkolenie lub wolontariat za granicą – oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z obecnymi programami na lata 2007–2013.