Wsparcie dla Litwy i Polski

Komisja Europejska przyjęła nowy program współpracy transgranicznej „Interreg V-A Litwa-Polska” dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała przy tej okazji: – Nasze programy Interreg to widoczny przykład na to, jak UE działa, aby wspierać obywateli w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom i w wykorzystywaniu wspólnego potencjału. Przyjęty dziś program oznacza, że regiony położone wzdłuż granicy między Polską i Litwą mogą teraz robić więcej na rzecz integracji, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonej turystyki.

Program będzie również wspierać włączenie społeczne i zwiększenie transgranicznej mobilności siły roboczej między Litwą a Polską oraz ułatwi współpracę między sektorami publicznymi i obywatelskimi na tym obszarze.

Kontekst

Obszar objęty programem „(Interreg V-A) LT-PL Litwa–Polska” obejmuje litewskie regiony olicki (Alytaus), kowieński (Kauno), mariampolski (Marijampolės), tauroski (Tauragės) i wileński (Vilniaus) (z wyjątkiem miasta Wilna) oraz polskie regiony ełcki, suwalski i białostocki. Programem zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy z siedzibą w Wilnie.

Program opiera się na czterech priorytetach:

  1. zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki (finansowanie z UE: 17 mln euro);
  2. mobilność zatrudnienia i pracowników (finansowanie z UE: 12,4 mln euro);
  3. wspieranie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji (finansowanie z UE: 8,2 mln euro) w szczególności poprzez lepszy dostęp do służby zdrowia i usług socjalnych w regionie, tworzenie transgranicznej sieci organizacji pozarządowych i promowanie wspólnych działań w dziedzinie sportu;
  4. zwiększanie transgranicznej współpracy instytucji publicznych w celu rozwijania lepiej zintegrowanych i coraz lepszych służb użyteczności publicznej (finansowanie z UE: 12,4 mln euro).

3,2 mln euro zostanie w ramach programu przeznaczone na pomoc techniczną.