Wolny handel z Japonią

Wspólne oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i premiera Japonii Shinzo Abe

W związku z porozumieniem, jakie osiągnęli dzisiaj główni negocjatorzy i które poparli komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström i japoński minister spraw zagranicznych Taro Kono, z zadowoleniem przyjmujemy zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską (UE) a Japonią.

Zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest wyrazem silnej woli politycznej Japonii i UE, które zdecydowanie stawiają na wolny handel w stosunkach dwustronnych, wysyłając jednocześnie wyraźne przesłanie dla całego świata Oprócz znacznej wartości gospodarczej umowa ma też znaczenie strategiczne. Stanowi ona jasny sygnał dla całego świata, że UE i Japonii zależy na tym, aby światowa gospodarka w dalszym ciągu funkcjonowała w oparciu o wolne, otwarte i sprawiedliwe rynki oraz jednoznaczne i przejrzyste zasady, które pozwalają nam szanować i podtrzymywać nasze wartości oraz sprzeciwiać się pokusie protekcjonizmu. 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią to największa i najbardziej kompleksowa umowa gospodarcza zawarta do tej pory zarówno przez UE, jak i Japonię. Doprowadzi ona do powstania ogromnej strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30 proc. światowego PKB. Umowa stworzy ogromne możliwości handlowe i inwestycyjne oraz przyczyni się do umocnienia naszych gospodarek i społeczeństw. Pogłębi też współpracę gospodarczą między Japonią i UE oraz zwiększy konkurencyjność naszych gospodarek – dojrzałych, ale jednocześnie innowacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że po wejściu w życie umowa ta doprowadzi do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i pobudzi tworzenie miejsc pracy, a jednocześnie potwierdzi naszą troskę o zachowanie najwyższych standardów pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konsumentów oraz pełną ochronę usług publicznych.

Dzięki umowie o partnerstwie gospodarczym działania UE i Japonii na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianie klimatu zostaną zintensyfikowane, przede wszystkim w wyniku silnego i jednoznacznego zobowiązania do współpracy w celu wdrożenia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i porozumienia paryskiego.

Po zakończeniu negocjacji możemy teraz przeprowadzić wewnętrzne procedury, które poprzedzają podpisanie, ratyfikację i pełne wdrożenie umowy.