Wolność słowa w sieci
Członkowie grupy zostali wybrani ze względu na wiedzę w poszczególnych dziedzinach oraz całkowitą niezależność. Są to: prof. Herta Däubler-Gmelin – była minister sprawiedliwości Niemiec, prof. Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego – były rzecznik generalny przy Trybunale Sprawiedliwości oraz Ben Hammersley, felietonista czasopisma technologicznego i jeden z pierwszych propagatorów dziennikarstwa cyfrowego. Komisja zapewni obsługę sekretariatu grupy. Pracami zespołu pokieruje była prezydent Łotwy profesor Vaira Vīķe-Freiberga.

Członkowie grupy spotkali się po raz pierwszy 11 października br. Będą pracować nad sprawozdaniem dla Komisji obejmującym zalecenia w zakresie poszanowania, ochrony, wsparcia i promowania pluralizmu i wolności mediów w Europie. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane.

– Wolność wypowiedzi to fundament społeczeństwa demokratycznego, uznany w traktatach europejskich i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jednakże wolność i pluralizm mediów należy zapewnić także w praktyce poprzez stworzenie przyjaznego im środowiska. Dlatego też proszę utworzoną właśnie grupę wysokiego szczebla o dokonanie szczegółowej analizy i opracowanie zaleceń – powiedziała Neelie Kroes.

Komisja zwraca się do grupy o dokonanie analizy i przedstawienie zaleceń w odniesieniu, między innymi, do poniższych kwestii:
– ograniczenie wolności mediów w związku z interwencjami politycznymi (interwencja państwa lub prawodawstwa krajowego)
– ograniczenie niezależności mediów w związku z interwencjami osób prywatnych i przedsiębiorstw
– kwestia koncentracji mediów i jej konsekwencje dla wolności i pluralizmu mediów oraz niezależności dziennikarzy
– istniejące lub potencjalne prawne zagrożenia dla ochrony praw dziennikarzy i ich zawodu w państwach członkowskich
– rola i niezależność organów regulacyjnych
– istniejące lub potencjalne środki wspierające wysoki poziom dziennikarstwa, etykę i odpowiedzialność mediów należące do kompetencji organów krajowych, unijnych i międzynarodowych.

Kontekst

Grupa podda analizie prawodawstwo państw członkowskich i kandydujących dotyczące mediów krajowych w celu określenia wspólnych kwestii lub problemów oraz zaproponuje możliwe rozwiązania służące ochronie wolności mediów.

O metodach pracy zadecydują członkowie grupy. Mogą oni prowadzić konsultacje lub przesłuchania z udziałem ekspertów, zainteresowanych stron, eurodeputowanych i przedstawicieli właściwych organów państw członkowskich.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa agendy cyfrowej: Link

Strona internetowa zespołu zadaniowego ds. mediów: Link

Strona internetowa poświęcona polityce audiowizulanej i medialnej: Link