Wody w kąpieliskach w Europie pozostają bezpieczne

Zdecydowana większość kąpielisk w Europie spełniała w 2023 r. najbardziej rygorystyczne „doskonałe” normy jakości kąpielisk w Unii Europejskiej. 

Wody w kąpieliskach w Europie pozostają bezpieczne

Stanowi to 85,4 proc. popularnych wód w kąpieliskach UE. Aż 96 proc. wszystkich oficjalnie określonych wód w kąpieliskach w UE spełnia minimalne normy jakości, przy czym tylko 1,5 proc. wód uznano za „niedostateczne”.

W ocenie, przygotowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją, podkreślono, gdzie latem tego lata w Europie mogą znaleźć bezpieczne kąpieliska. Koncentruje się on w szczególności na bezpieczeństwie kąpieli poprzez monitorowanie bakterii, które mogą powodować poważne choroby u ludzi, a nie na ogólnej jakości wody.

Najwyższy odsetek doskonałych wód w kąpieliskach odnotowano w Grecji, Chorwacji, na Cyprze i w Austrii. W Belgii, Bułgarii, Luksemburgu, na Malcie, w Austrii i Rumunii wszystkie oficjalnie zidentyfikowane wody w kąpieliskach spełniały w 2023 r. co najmniej minimalne normy jakości.

Jakość wody przybrzeżnej w kąpieliskach jest na ogół lepsza w porównaniu z wodami śródlądowymi. W 2023 r. 89 proc. sklasyfikowanych kąpielisk przybrzeżnych miało doskonałą jakość w porównaniu z nieco poniżej 79 proc. śródlądowych kąpielisk.

Virginijus Sinkevičius

Pływanie w kąpieliskach o niskiej jakości stanowi nie tylko zagrożenie dla zdrowia; podważa to również zaufanie naszych obywateli. Ponieważ zdecydowana większość kąpielisk w całej Europie osiąga doskonałą jakość, Europejczycy mogą korzystać z bezpiecznych standardów w zakresie pływania tego lata. Opierając się na kompleksowym prawodawstwie UE dotyczącym wody i naszym dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, jesteśmy niezmiennie zaangażowani w zwiększanie odporności wodnej i dążenie do zapewnienia stale wyższego poziomu ochrony. Zaangażowanie to ma zasadnicze znaczenie zarówno dla zdrowia naszych obywateli, jak i dla ochrony środowiska, dzięki czemu Europa pozostanie światowym liderem w dziedzinie jakości wody i zarządzania środowiskiemVirginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa

Warto raz jeszcze zauważyć, że obywatele europejscy mogą czerpać korzyści z ponad 40 lat silnych inwestycji w poprawę jakości wód w kąpieliskach, aby uczynić je jak najbardziej czystymi. Stałe regularne monitorowanie przez państwa członkowskie naszych wód przybrzeżnych, rzek i jezior oraz innych wód słodkich będzie miało kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu oraz dla środowiska, ponieważ zmiana klimatu prowadzi do bardziej ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak ulewne deszcze, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość wody. Leena Ylä-Mononen, Executive Director of the European Environment Agency

Od czasu przyjęcia dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach w 2006 r. udział wody w kąpieliskach o niskiej jakości spadł w ostatnim dziesięcioleciu i obecnie utrzymuje się na stałym poziomie od 2015 r. Zagrożenie dla zdrowia wynikające z pływania w wodach w kąpieliskach jest jednak ciągłym problemem – w 2023 r. zgłoszono 321 „ubogich” terenów w UE.

Kontekst ogólny

Ocena dotycząca dzisiejszego sprawozdania opiera się na monitorowaniu 22,081 kąpielisk w całej Europie, które zgłoszono EEA w sezonie 2023. Ocena ta obejmuje kąpieliska we wszystkich państwach członkowskich UE, Albanii i Szwajcarii. Opiera się on na danych przekazanych przez państwa członkowskie za sezony kąpielowe 2020–2023.

Oprócz sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Dostępne są również zaktualizowane sprawozdania krajowe, jak również informacje na temat wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach.

Chociaż większość wód w kąpieliskach w Europie jest w doskonałym stanie z punktu widzenia bakteriologicznego, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych jest nadal znaczne i może być spotęgowane przez zmieniający się klimat. Kluczowe znaczenie będzie miało zwiększenie odporności wodnej ludzi i środowiska w nadchodzących latach.

Dyrektywa w sprawie jakości wody w kąpieliskach, uzupełniająca ramową dyrektywę wodną, jest jednym z kilku aktów prawnych UE, które chronią wodę: dyrektywa w sprawie środowiskowych norm jakości, dyrektywa w sprawie wód podziemnych, dyrektywa azotanowa, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej oraz dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń Komisja ocenia, czy dyrektywa w sprawie jakości wody w kąpieliskach pozostaje odpowiednia do celów ochrony zdrowia publicznego i poprawy jakości wody, czy też istnieje potrzeba poprawy obowiązujących przepisów i zaproponowania odpowiednich aktualizacji, w tym nowych parametrów, aby umożliwić lepszą ocenę jakości wody w kąpieliskach w przyszłości.

Sprawozdanie jest publikowane podczas dorocznego Zielonego Tygodnia UEorganizowanego przez Komisję, w tym konferencji pt. „W kierunku Europy odpornej na wodę”, która rozpocznie się w Brukseli 29 maja.  Podczas Zielonego Tygodnia UE Komisja rozpoczyna kampanię „#WaterWiseEU” – kampanię uświadamiającą na temat potrzeby przekształcenia sposobu zarządzania wodą, jej wykorzystywania i doceniania. Zachęci to ludzi do „odmiennego poznania wody” i poszukiwania rozwiązań dla różnych wyzwań związanych z wodą, przed którymi stoimy dziś. 

Więcej Informacji

***

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym